Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thứ ba, các CHBLĐTDĐ thành viên cần nâng cao năng lực quản lý hàng hóa.

Thứ ba, các CHBLĐTDĐ thành viên cần nâng cao năng lực quản lý hàng hóa.

Tải bản đầy đủ - 0trang

30

Các cơ quan quản lý nhà nước cần xây dựng bộ tiêu

chí, tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ cho các chuỗi

CHBLĐTDĐ. Điều này đảm bảo việc quản lý nhà nước

khơng chỉ về chất lượng hàng hóa kinh doanh trong

chuỗi CHBLĐTDĐ mà còn cả dịch vụ trong chuỗi

CHBLĐTDĐ. Các quy định hiện nay của nhà nước với

chuỗi CHBLĐTDĐ mới chỉ tập trung vào quản lý nhà nước

về biển hiệu, hàng hóa và chất lượng hàng hóa. Các tiêu

chuẩn về chất lượng dịch vụ vẫn là nội dung còn bỏ ngỏ.

Chính vì thế, chất lượng dịch vụ hiện tại ở các chuỗi

CHBLĐTDĐ chủ yếu theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp.

Hầu hết tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ là do tiêu chuẩn

của doanh nghiệp bán lẻ cơng bố mà chưa có sự quản lý

cụ thể của cơ quan nhà nước.

3.4.2. Kiến nghị về việc hỗ trợ chuỗi CHBLĐTDĐ

nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên thông qua

các hiệp hội

Về nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên chuỗi

CHBLĐTDĐ, doanh nghiệp bán lẻ rất cần sự hỗ trợ từ

phía nhà nước để nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự của

mình. Đặc biệt là các chuỗi CHBLĐTDĐ có hệ thống chưa

đủ lớn, chưa đủ số lượng nhân viên, chưa đủ ngân sách

để có thể đầu tư các lớp đào tạo ngắn hạn và dài hạn để

nâng cao năng lực của nhân viên trong chuỗi

CHBLĐTDĐ.

3.4.3. Giải pháp đối với nhà nước

Luận án đề xuất 14 giải pháp đối với cơ quan quản lý

nhà nước. Trong đó, một số giải pháp cụ thể được đề cập

như:

Thứ nhất, hồn thiện hệ thống chính sách và pháp luật

về quản lý và phát triển kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ.

Đối với mỗi một nền kinh tế hay một thị trường thì hệ

thống pháp luật là nền tảng cơ sở quan trọng đầu tiên để

doanh nghiệp và nhà đầu tư yên tâm hoạt động kinh

doanh.

Thứ hai, đẩy mạnh cải cách hành chính và đơn giản

hóa các thủ tục trong kinh doanh CHBLĐTDĐ. Để nâng

cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho

doanh nghiệp, nhà nước cần tiếp tục cải cách hơn nữa31

thủ tục hành chính đối với hoạt động kinh doanh chuỗi

CHBLĐTDĐ.

Thứ ba, cơ quan quản lý cần đảm bảo cơ chế quản lý

hiệu quả, tạo điều kiện để hoạt động kinh doanh chuỗi

CHBLĐTDĐ vận hành thường xuyên, thông suất và ổn

đinh. Các cơ quan quản lý cần sắp xếp lại bộ máy quản

lý và tăng cường sức mạnh của hệ thống tổ chức quản lý

nhà nước về thương mại theo chuỗi, thực hiện phối hợp

hiệu quả trong công tác quản lý giữa các cơ quan liên

quan.

Thứ tư, tạo mơi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp

nước ngồi, tổ chức nước ngoài đầu tư lâu dài trên địa bàn

Hà Nội. Như một xu thế tất yếu trong thời đại hội nhập và

mở cửa, thị trường Hà Nội sẽ trở thành một điểm đến được

nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài lựa chọn.

Thứ năm, cơ quan quản lý cần có chính sách bảo hộ thị

trường, xây dựng các rào cản thương mại hợp lý nhằm bảo

vệ thị trường nội địa, hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp

nội địa phát triển. Song song với chính sách mở cửa, khuyến

khích đầu tư từ nước ngồi, cơ quan quản lý cũng cần quan

tâm xây dựng chính sách bảo vệ thị trường nội địa, xây

dựng các rào càn thương mại cần thiết nhằm hỗ trợ các

doanh nghiệp nội địa.

Thứ sáu, cơ quan quản lý cần xây dựng đội ngũ nhân

sự quản lý hoạt động kinh doanh về CHBLĐTDĐ có năng

lực, trình độ. Cơ quan quản lý cần chú trọng hoàn thiện

bộ máy quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh

chuỗi CHBL.

Thứ bảy, cơ quan quản lý sử dụng đồng bộ các công

cụ quản lý thương mại để quản lý và thúc đẩy môi

trường kinh doanh CHBLĐTDĐ lành mạnh. Sử dụng đồng

bộ, hài hòa, đúng đắn các phương pháp kinh tế, hành

chính và giáo dục, tuyên truyền động viên giúp nâng cao

hiệu quả công tác quản lý, đồng thời qua đó, góp phần

nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về

xây dựng một thị trường kinh doanh lành mạnh, một văn

hóa tiêu dùng văn minh.

Thứ tám, cơ quan quản lý cần hoàn thiện và phát triển

thị trường tài chính, tiền tệ nhằm khuyến khích, phát32

triển thương mại Hà Nội. Trong một nền kinh tế hiện đại,

mở cửa và hội nhập, thị trường tài chính, tiền tệ đóng vai

trò quan trọng như huyết mạch của nền kinh tế. Thị

trường tài chính, tiền tệ phát triển giúp hỗ trợ và kích

thích, thúc đẩy các ngành nghề khác phát triển.33

KẾT LUẬN

1. Nội dung chính của luận án

Luận án đã lần lượt nghiên cứu, phân tích một số lý

luận về phát triển kinh doanh theo chuỗi, phân tích thực

trạng kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ tại Hà Nội và đề xuất

giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh chuỗi

CHBLĐTDĐ trong thời gian tới. Qua tìm hiểu cho thấy,

nhiều nghiên cứu trong và ngồi nước chưa tập trung

nghiên cứu một cách có hệ thống, tồn diện và chun

sâu về mơ hình kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ. Các nghiên

cứu chỉ mang tính lý thuyết khi mơ hình chuỗi CHBL mới

phát triển ở thị trường Việt Nam.

Về mặt khái niệm, chuỗi CHBL là một mơ hình vận

hành và quản lý các hoạt động kinh doanh các CHBL

theo hệ thống dây chuyền. Kinh nghiệm phát triển chuỗi

CHBLĐTDĐ từ các quốc gia khác cho thấy, chuẩn hóa

hoạt động dịch vụ và nâng cao chất lượng phục vụ của

chuỗi là những tiêu chí để chuỗi CHBLĐTDĐ thành cơng.

Các hoạt động xây dựng thương hiệu, chiếm lĩnh thị

phần cũng rất cần thiết đối với các chuỗi CHBLĐTDĐ.

Bên cạnh đó, các phần tử trong chuỗi phải có sự liên kết

chăt chẽ, mỗi thành viên thực hiện tốt chức năng của

mình để tăng cường khả năng cạnh tranh của cả hệ

thống.

Những kết quả mà chuỗi CHBLĐTDĐ Hà Nội đạt được

trong thời gian qua là đáng khích lệ, góp phần xây dựng

một nền thương mại Thủ đô văn minh, hiện đại. Các

chuỗi CHBL phát triển và mở rộng khơng những đóng

góp cho sự phát triển kinh tế của Thành phố mà còn đáp

ứng đa dạng nhu cầu ngày càng lớn của người dân, góp

phần hình thành thói quen mua sắm của người dân, phù

hợp với cuộc sống cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Sau khi nghiên cứu, phân tích, luận án đã đưa ra những

định hướng phát triển kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ trên

địa bàn Hà Nội, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm hồn

thiện mơi trường kinh doanh và thúc đẩy hoạt động kinh

doanh của các doanh nghiệp phát triển. Các giải pháp

được đưa ra đã khắc phục những hạn chế, yếu kém đối với

hoạt động kinh doanh chuỗi CHBL trên 2 phương diện: hoạt34

động quản lý của cơ quan nhà nước và các hoạt động kinh

doanh của doanh nghiệp.

2. Đóng góp mới và ý nghĩa của luận án

Những đóng góp mới của luận án:Thứ nhất, luận

án đã đóng góp phát triển lý luận kinh doanh chuỗi

CHBL. Theo đó, nhiều nội dung về mặt lý luận đã được

luận án nghiên cứu, bổ sung và phát triển, hệ thống hóa

một cách đầy đủ, tồn diện. Luận án đã trình bày và

phân tích một số khái niệm liên quan đến kinh doanh

chuỗi CHBL như khái niệm về bán lẻ, khái niệm về cơ sở

bán lẻ (bao gồm cơ sở kinh doan bán lẻ truyền thống và

cơ sở kinh doanh bán lẻ hiện đại) và khái niệm chuỗi cửa

hàng bán lẻ. Luận án cũng đã tiến hành phân loại các

loại chuỗi CHBL dưới nhiều góc độ khác nhau như phân

loại theo số lượng hàng hóa và diện tích kinh doanh,

phân loại theo hệ thống phân ngạch của khu vực Bắc Mỹ,

phân loại của Viện nghiên cứu Thương mại – Bộ Cơng

thương. Luận án đã hệ thống hóa một số mơ hình kinh

doanh chuỗi CHBL của một số nhà nghiên cứu, như lý

thuyết “Bánh xe bán lẻ” của Malcolm P. McNair, học

thuyết “Vòng đời cửa hàng” của Marc Dupuis, các yếu tố

của chuỗi CHBL của Levy và Weitz (2009), và một số nhà

nghiên cứu khác. Dựa trên các kiến thức về phát triển

chuỗi CHBL, luận án đã khái quát hóa nội dung phát triển

kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ. Thứ hai, luận án đã tổng

hợp kinh nghiệm phát triển kinh doanh chuỗi CHBL của

một số doanh nghiệp trên thế giới.. Thứ ba, luận án đã

cung cấp và cập nhật mới thông tin thị trường ĐTDĐ Hà

Nội. Luận án đã khái quát thị trường ĐTDĐ trên địa bàn

Hà Nội trên các phương diện: tăng trưởng và dịch

chuyển, cơ cấu kinh tế, quy mô và cơ cấu kinh tế, cơ cấu

dân số, thu nhập và cơ cấu chi tiêu của dân cư, thực

trạng tiêu dùng. Thứ tư, luận án đã nghiên cứu và khái

quái, cập nhật thực trạng phát triển kinh doanh chuỗi

CHBLĐTDĐ.

Ý nghĩa của nghiên cứu: Luận án có hai ý nghĩa

quan trọng về mặt lý luận và thực tiễn. Trên phương diện

lý luận, luận án đã khái quát và lý luận hóa về kinh

doanh chuỗi bán lẻ ĐTDĐ, lý luận được khái quát một35

cách đầy đủ, trên nhiều phương diện làm nền tảng lý

thuyết cho nghiên cứu thực tiễn. Trên phương diện thực

tiễn, luận án cung cấp những thông tin mới về thị trường

và thực trạng kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ hiện nay của

Hà Nội. Dựa trên tình hình hiện tại và những triển vọng

phát triển trong tương lai, luận án đã đưa ra một số giải

pháp để thúc đẩy phát triển kinh doanh chuỗi

CHBLĐTDĐ trên thị trường Hà Nội trong thời gian tới.

3. Hạn chế và định hướng nghiên cứu tương lai

Luận án đã cố gắng để phân tích, làm sáng tỏ những

vấn đề về lý luận và thực tiễn trong phát triển kinh

doanh chuỗi CHBLĐTDĐ tại Hà Nội. Tuy nhiên, bên cạnh

những kết quả đạt được, luận án khó tránh khỏi những

hạn chế nhất định như về dữ liệu nghiên cứu, về chính

sách cần cụ thể hơn và kinh nghiệm nghiên cứu ở một số

thị trường cần có nhiều điểm tương đồng hơn…DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ

LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

1. Vũ Văn Việt (2017), Phát triển kinh doanh chuỗi cửa

hàng bán lẻ điện thoại di dộng trên địa bàn thành phố

Hà Nội, Tạp chí Cơng thương số 6 - Tháng 5/2017.

2. Vũ Văn Việt (2017), Phát triển kinh doanh chuỗi cửa

hàng bán lẻ điện thoại di dộng trên địa bàn thành phố

Hà Nội, Tạp chí Cơng thương số 7 - Tháng 6/2017.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thứ ba, các CHBLĐTDĐ thành viên cần nâng cao năng lực quản lý hàng hóa.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×