Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.6: Tổng hợp kết quả điều tra khảo sát 100 khách hàng vay vốn

Bảng 3.6: Tổng hợp kết quả điều tra khảo sát 100 khách hàng vay vốn

Tải bản đầy đủ - 0trang

642. Mức độ thường xuyên vay vốn tại

ngân hàng khác ?- 33%chưa bao giờ

- 54% một vài lần

-13% thường xuyên3. Địa điểm giao dịch của

-92% có

NHNo&PTNT chi nhánh Cao Phong

- 8% khơng

có đem đến thuận tiện khơng ?

4. Đánh giá về các hình thức cho vay

hiện nay tại ngân hàng?- 55%đa dạng phong phú

- 45% còn thiếu chưa đáp ứng được

nhu cầu5. Sự hài lòng về thái độ và trình độ

-85% có

của nhân viên NHNo&PTNT chi

-15% khơng

nhánh Cao Phong?

6. Đánh giá về thủ tục vay vốn của

NHNo&PTNT chi nhánh Cao Phong?- 80%đơn giản, thuận tiện cho KH

- 20% Phức tạp, nhiều thủ tục rườm rà7. KH có gặp vướng mắc trong q

trình lập hồ sơ vay vốn khơng ?- 33% có

- 67 % khơng

- 20% tài liệu về khả năng sử dụng

và hoàn trả vốn

8. Các vướng măc thường gặp là :

- 80 % tài liệu liên quan đến bảo đảm

tín dụng

9. Cán bộ quản lý khoản vay có giúp -100% có

đỡ KH giải quyết vướng mắc khơng - 0% khơng

?

- 17 % nhanh chóng

10. Đánh giá về thời gian thẩm định

- 73% đạt yêu cầu

tín dụng của NH ?

-10 % chậm trễ ( 10/100)

11. Đánh giá về quá trình giải ngân - 93 % kịp thời, nhanh chóng

của NH ?

- 7% chậm trễ nhiều thủ tục

12. Đánh giá về lãi suất cho vay hiện - 83 % phù hợp

nay mà NH áp dụng ?

-17. % không phù hợp65- 0% Thu nợ gôc và lãi 1 lân khi đáo hạn13. Phương thức thanh toán nợ mà - 0% Thu nợ llần khi đáo hạn và thu

NH áp dụng cho KH ?

lãi nhiều kỳ

- 100% Thu nợ gốc và lãi theo nhiều kỳ

14.Đánh giá vê sự phù hợp của kỳ hạn -84% phù hợp

và phương thức thanh toán nợ tại NH? -16% khơng phù hợp

15. Đánh giá về các hình thức tuyên - 23% Có thu hút

truyên quảng bá NH áp dụng?

-77% khơng thu hút

16. Đánh giá về chất lượng tín dụng

của NH?- 20%rất tốt

- 70 % tốt

-10 % bình thường (10/100)

Nguồn: Kết quả khảo sátQua số liệu tổng hợp được từ 100 phiếu điều tra KH sử dụng tín dụng tại

NHNo&PTNT chi nhánh Cao Phong, ta thấy chất lượng tín dụng của

NHNo&PTNT chi nhánh Cao Phong qua đánh giá của KH có một số mặt tốt

như:

- Thái độ phục vụ và trình độ nhân viên (100% đánh giá cao).

- Thủ tục cho vay đơn giản (80% đồng tình).

- Quá trình giải ngân nhanh (93% KH đồng ý).- Lãi suất phù hợp (83%).

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số điểm yếu kém như:

- Phương thức cho vay còn chưa đa dạng phong phú,

- Quá trình lập hồ sơ xin vay còn nhiều vướng mắc,

- Cơng tác tun truyền và quảng bá sản phẩm chưa thu hút được KH.

Trong số các khách hàng được điều tra có thể thấy chủ yếu đều là những

khách hàng quen của NH (60% vay trên 3 lần, 20% từ 1 đến 3 lần) tuy nhiên

tồn tại một vấn đề là mức độ trung thành của KH không cao (54% một vài lần

vay tại ngân hàng khác, 13% thường xuyên). Điều này thực sự cần được lãnh66đạo NHNo&PTNT chi nhánh Cao Phong quan tâm bởi lẽ mức độ trung thành

của khách hàng cũng gián tiếp phản ánh chất lượng tín dụng của ngân hàng.

Trong thời gian tới, ngân hàng cần phải hoàn thiện bổ sung cơ chế chính sách,

nâng cao năng lực quản trị ngân hàng, chú trọng công tác xây dựng và phát

triển thương hiệu. Bên cạnh đó, cũng phải chú ý tới cơng tác chăm sóc khách

hàng, thu hút khách hàng mới và giữ chân những khách hàng quen.

3.1.3.2. Chất lượng tín dụng của NHNo&PTNT chi nhánh Cao Phong qua

các chỉ tiêu định lượng

* Tình hình nợ q hạn

Chi nhánh Cao Phong ln thực hiện phân loại nợ và thực hiện trích lập

dự phòng rủi ro được thể hiện ở bảng 3.7:

Bảng 3.7: Tình hình nợ q hạn theo nhóm

Đơn vị: Triệu đồng

Năm 2014

Số tiềnTỷ

trọng

%Tổng dƣ nợ

Nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn366.985

334.167Nhóm 2: Nợ cần chú ý

Nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn

Nhóm 4: Nợ nghi ngờ

Nhóm 5: Nợ có khả năng mất21.628

7.662

3.528

0Chỉ tiêuNăm 2015Năm 2016Số tiềnTỷ

trọng

%Tỷ

trọng

%Số tiền100

91,06443.103

404.250100

91,23524.016 100

485.865 92,725,89

2,09

0,96

0,0023.240

10.280

5.331

05,24

2,32

1,20

0,0024.762

11.644

1.745

04,73

2,22

0,33

0,00vốn

(Nguồn: Báo cáo cơng tác tín dụng của NHNo&PTNT chi nhánh Cao Phong)Qua bảng trên cho thấy nợ nhóm 1 là chủ yếu ln chiếm tỷ trọng lớn

nhất theo các năm (từ 91% trở lên) và giảm dần theo các nhóm nợ.

Tỷ trọng nợ quá hạn giảm xuống vào năm 2014, 2015 là do chi nhánh

đã tập trung quyết liệt, không để nợ quá hạn phát sinh và tích cực thu hồi nợ

qua hạn, cơ cấu lại nợ, xử lý bằng nguồn dự phòng rủi ro. Tuy nhiên, trong67thời gian tới, chi nhánh cần phải tiếp tục kiểm sốt chặt chẽ chất lượng tín

dụng do tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn. Vì vậy, nợ q hạn có khả năng

gia tăng cần tăng cường cơng tác đánh giá thực trạng tài sản đảm bảo để đảm

bảo chất lượng tài sản đảm bảo nợ vay, làm cơ sở giảm thiếu rủi ro tín dụng.

3.1.3.3. Tình hình nợ xấu trong cho vay tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện

Cao Phong

Dựa trên bảng số liệu 3.8 cho thấy nợ xấu tại chi nhánh Cao Phong

trong giai đoạn 2014 - 2016 đang diễn biến tích cực. Tỷ trọng nợ xấu giảm rõ

rệt cụ thể là: Năm 2014 nợ xấu là 5.321 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 1,45%, đến

năm 2016 tỷ trọng là 1,17%. Điều này cho thấy khâu thẩm định, giám sát và

quản lý rủi ro tại chi nhánh đang hoạt động ngày càng có hiệu quả trong năm

2016 giảm nợ xấu giảm cả về tuyệt đối và tương đối.

Bảng 3.8: Tình hình nợ xấu trong hoạt động tín dụng

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Nợ xấu

Tổng dư nợ

Tỷ lệ nợ xấu (%)Năm 2014

5.321

366.985

1,45Năm 2015

6.281

443.103

1,42Năm 2016

6.125

524.016

1,17(Nguồn: Báo cáo cơng tác tín dụng của NHNo&PTNT chi nhánh Cao Phong)

Với kết quả này có thể đánh giá chất lượng tín dụng của chi nhánh

đang có chiều hướng tốt hơn. Tốc độ tăng trưởng tín dụng cao và có nhiều

tiềm năng thì kết hợp với chỉ tiêu nợ quá hạn thấy được chi nhánh đang thực

hiện đúng quan điểm về chất lượng tín dụng đó là tăng trưởng về quy mô đi

đôi với việc đảm bảo chất lượng tín dụng. Để thực hiện được điều này chi

nhánh khơng ngừng cải tiến quy trình tín dụng, tăng cường giám sát khoản

vay, có biện pháp xử lý kịp thời các khoản vay có dấu hiệu khơng bình

thường, tăng cường công tác thẩm định dự án, chất lượng cán bộ tín dụng

cũng khơng ngừng được nâng cao.Với tốc độ tăng trưởng tín dụng trên thìTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.6: Tổng hợp kết quả điều tra khảo sát 100 khách hàng vay vốn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×