Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

109cho chi nhánh NHNo&PTNT Cao Phong.

Hai là: Luận văn đã đi vào nghiên cứu đặc điểm địa bàn nghiên cứu và

phương pháp nghiên cứu tại chi nhánh trong đó bao gồm đặc điểm của huyện

Cao Phong và NHNo&PTNT huyện Cao Phong. Khái quát về địa bàn huyện

Cao Phong, tình hình kinh tế xã hội tại địa phương, đặc điểm NHNo&PTNT

huyện Cao Phong. Quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT

huyện Cao Phong, cơ cấu tổ chức bộ máy, sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy của

NHNo&PTNT huyện Cao Phong, nhiệm vụ cơ bản của một số phòng ban và

các hoạt động kinh doanh chủ yếu của NHNo&PTNT huyện Cao Phong, Qua

đó đã chỉ ra những thuận lợi và khó khăn trong cơng tác hoạt động tín dụng

của chi nhánh qua phân tích đặc điểm địa bàn nghiên cứu. Luận văn sử dụng

phương pháp thu thập số liệu, tài liệu, phương pháp xử lý số liệu, phương

pháp phân tích.

Ba là: Luận văn đã đưa ra kết quả nghiên cứu thực trạng hoạt động tín

dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Cao Phong từ năm 2014 -2016 qua

các nội dung: Kết quả hoạt động tín dụng; kết quả thu chi tài chính; những

giải pháp chỉ đạo và thực hiện của chi nhánh về một số mặt như: công tác huy

động vốn, thủ tục hồ sơ cho vay, thẩm định, công tác giải ngân, công tác xử

lý nợ vay. Đồng thời đánh giá chất lượng tín dụng của NHNo&PTNT huyện

Cao Phong qua các hệ thống những tiêu chí đánh giá. Từ đó tìm ra những

thuận lợi và khó khăn cũng như chỉ ra được nguyên nhân của những tồn tại

trong hoạt động tín dụng của chi nhánh.

Ngồi ra Luận văn cũng đã có đánh giá tại điểm nghiên cứu với hệ

thống các câu hỏi được lập sẵn, là cơ sở đánh giá thực tế chất lượng tín dụng

của chi nhánh.

Bốn là: Trên cơ sở những nguyên nhân tồn tại và những định hướng nâng cao

chất lượng tín dụng của Chính phủ, NHNN, NHNo&PTNT Việt Nam, Luận110văn đã đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh

NHNo&PTNT huyện Cao Phong đó là: Thực hiện tốt biện pháp huy động vốn

cho vay; Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng bằng cách làm tốt

cơng tác phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng và sử dụng dự phòng

để xử lý rủi ro tín dụng; Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tài sản

đảm bảo tiền vay; Giải pháp nâng cao năng lực, phẩm chất cán bộ ngân hàng

gắn với sắp xếp tổ chức, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực; Thực hiện đầu tư tín

dụng đúng định hướng của ngành, bám sát định hướng mục tiêu phát triển

kinh tế của huyện Cao Phong; Tuân thủ thực hiện nghiêm túc quy trình tín

dụng, trong đó chú trọng việc nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng; Giải

pháp tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ gắn với phân tích các

trạng thái hoạt động tín dụng; Giải pháp ngăn chặn sự gia tăng nợ quả hạn

nhóm 2; Giải pháp xử lý nợ tồn đọng; Giải pháp tăng cường hoạt động

marketing ngân hàng; Giải pháp hỗ trợ hoạt động tín dụng; Giải pháp đơn

giản hóa các thủ tục cho vay, rút ngắn thời gian và thủ tục hồ sơ; Nâng cao

chất lượng hệ thống thơng tin tín dụng; Giải pháp mua bảo hiếm đối với

khách hàng vay vốn NHNo.

Cũng như những đề xuất kiến nghị với NHNN Việt Nam; ngân hàng

NNo&PTNT huyện Cao Phong; tỉnh Hòa Bình, tạo điều kiện cho chi nhánh

trong hoạt động kinh doanh, và thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội đối với

Đảng và Nhà nước. Tác giả muốn đóng góp một số giải pháp nhằm nâng cao

chất lượng cơng tác tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Cao Phong

trong năm 2016 và những năm tới.

Tuy nhiên do trình độ còn nhiều hạn chế, Luận văn mới chỉ được xây

dựng trên cơ sở kết hợp lý thuyết về hoạt động ngân hàng và thời gian ngắn

kinh nghiệm cơng tác tại chi nhánh, do đó cũng chỉ mới đưa ra một số giải

pháp mang tính khái quát, khơng thể tránh được những thiếu sót.1112. Khuyến nghị

* Đối với ngân hàng Nhà nước

+ NHNN cần nghiên cứu kỹ lưỡng, nhiều chiều trước khi ban hành các

quyết định, văn bản chỉ đạo, để làm sao văn bản phải đi vào cuộc sống, mang

lại lợi ích thiết thực và được ngân hàng và người dân đồng tình ủng hộ.

+ NHNN cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động kinh

doanh của các NHTM để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh hoạt động đúng luật,

kiên quyết xử lý những trường hợp cố ý làm trái quy trình tín dụng gây hậu

quả lớn cho hệ thống và cho nền kinh tế... gây ảnh hướng đến hiệu quả, chất

lượng tín dụng.

+ NHNN cần tăng cường cơng tác thơng tin tín dụng và phòng ngừa rủi

ro bằng cách thành lập, nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin về khách hàng

để cung cấp thơng tin cho tổ chức tín dụng. Ban hành quy chế cụ thể về trao

đổi thơng tin tín dụng giữa các tổ chức tín dụng.

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động ngân hàng,

thông qua đó NHNN giám sát, quản lý hoạt động của các NHTM. Bằng việc

ứng dụng công nghệ tin học, các ngân hàng có thơng tin chính xác, kịp thời,

nhanh chóng góp phần giảm được các rủi ro trong hoạt động tín dụng nói

riêng và trong hoạt động ngân hàng nói chung.

+ NHNN Việt Nam tiếp tục phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để chi

nhánh NHNo&PTNT huyện Cao Phong tiếp tục giữ vai trò chủ đạo và chủ

lực trong đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, phục vụ có hiệu

quả chủ trương xây dựng nơng thơn mới hiện nay.

* Đối với NHNo&PTNT chi nhánh Cao Phong

+ Tiếp nhận, phân bổ các dự án ủy thác đầu tư của các tổ chức quốc tế

như: WB, ADB, AFD, IFAD để tạo cho chi nhánh có nguồn vốn với phí phải

trả thấp, thời hạn dài, lãi suất hợp lý cho bà con nông dân phát triển kinh tế112theo mục tiêu của các dự án.

+ Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu cải

tiến hồ sơ tín dụng, trên cơ sở giảm thủ tục phiền hà nhưng vẫn đảm bảo tính

pháp lý.

+ Chi nhánh cần chỉnh sửa, bổ sung cơ chế, chính sách kịp thời với sự

thay đổi diễn biến của thị trường tài chính, tiền tệ, sự cạnh tranh đối với các tổ

chức tín dụng khác như chính sách lãi suất, tỷ giá mua bán ngoại tệ, phí điều

vốn, cơ chế quản lý hạn mức dư nợ.. .để tạo sự chủ động cho chi nhánh.

+ Bổ sung cơ chế chính sách phù hợp với đề án tăng trưởng dư nợ cho

vay qua tố nhóm, góp phần giảm tải khối lượng cơng việc cho cán bộ tín

dụng.

+ Hồn thiện các tiêu chí cấp tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp

nông thôn đế đảm bảo việc giao kế hoạch tín dụng phù hợp với địa bàn hoạt

động của từng chi nhánh.

+ Điều hành kế hoạch tín dụng phù hợp với tính đặc thù mùa vụ trong

nơng nghiệp, đặc điểm vùng miền và tính hệ thống.TÀI LIỆU THAM KHẢOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×