Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Công nghệ ngân hàng chưa đáp ứng được đầy đủ

* Công nghệ ngân hàng chưa đáp ứng được đầy đủ

Tải bản đầy đủ - 0trang

78đáng tin cậy, đã gây khỏ khăn trong công tác thẩm định của cán bộ tín dụng.

Bảng 3.14. Đánh giá về thời gian thẩm định của

NHNo&PTNT huyện Cao Phong

Số lƣợng

khách hàng

(ngƣời)Tỷ lệ

(%)Tổng số1001001Nhanh chóng17172Đạt yêu cầu73733Chậm trễ1010Chỉ tiêuTTNguồn: Kết quả điều tra khảo sát

Qua khảo sát cho thấy đa số khách hàng đánh giá thời gian thẩm định

của ngân hàng là đạt yêu cầu, chiếm 73%, số lượng khách hàng đánh giá

nhanh chóng là 17%, số lượng đánh giá việc thẩm định còn chậm trễ chỉ

chiếm 10%. Điều này cho thấy đa số các khách hàng nghiêm túc trong việc

báo cáo, cung cấp thơng tin đầy đủ, chính xác cho ngân hàng.

* Từ mơi trường bên ngồi

- Mơi trường kinh tế

Mơi trường kinh tế có tác động khơng nhỏ tới hoạt động tín dụng.

Trong thời kỳ suy thối, sản xuất vượt quá nhu cầu dẫn tới hàng tồn kho lớn,

hoạt động tín dụng gặp nhiều khó khăn do các doanh nghiệp đình trệ, thu hẹp

sản xuất, cắt giảm lao động, khơng có nhu cầu vay vốn nhiều. Ngược lại,

trong thời kỳ tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, các doanh nghiệp có xu hướng

mở rộng sản xuất kinh doanh, nhu cầu tín dụng tăng, các doanh nghiệp làm ăn

hiệu quả hơn và rủi ro ít, do đó chất lượng tín dụng cũng tăng.

Trong thời gian qua, với mục đích hạn chế tăng trưởng tín dụng, xử lý

tình trạng các ngân hàng đua tranh tăng lãi suất huy động nhằm thu hút các

nguồn tiền gửi từ dân cư, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện một loạt các biện79pháp áp trần lãi suất huy động đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam.

Theo đó, trong năm 2016, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra chỉ tiêu tăng

trưởng tín dụng ở mức 15 - 17%, tổng phương tiện thanh toán tăng 14 - 16%.

Những con số này nhỉnh hơn không đáng kể so với kết quả thực hiện trong

năm 2015 cho thấy năm 2016 hệ thống ngân hàng thương mại vẫn khó có thể

“nới tay” trong việc tăng trưởng tín dụng. Hơn thế nhiều ngân hàng có tỉ lệ nợ

xấu gia tăng nên cũng đã phải hạn chế cho vay, tái cơ cấu lại hoạt động tín

dụng của mình. Đặc biệt, cuối năm 2015 đã có nhiều ngân hàng thương mại

nhỏ bị gặp khó khăn về thanh khoản do nguồn sử dụng vốn của ngân hàng bị

mất cân đối, lấy vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn, nhất là đổ vốn vào lĩnh

vực phi sản xuất, nên sẽ “dè dặt” hơn. Đặc biệt, trong bối cảnh người gửi tiền

vẫn đang “chuộng” kỳ hạn ngắn, nên trong năm 2016, cơ cấu huy động của

ngân hàng sẽ vẫn chủ yếu là ngắn hạn (1-3 tháng). Với cơ cấu vốn như vậy,

để hạn chế rủi ro về thanh khoản như năm 2016, nhiều ngân hàng thương mại

sẽ phải cẩn trọng hơn trong cho vay, thu hẹp ngay cả vốn lưu động (3-6

tháng) chứ chưa nói gì đến vốn tín dụng trung, dài hạn. Điều này gây nên áp

lực không nhỏ với chi nhánh trong huy động vốn và tăng trưởng tín dụng

trung và dài hạn.

- Môi trường pháp luật

Thông tư số 07/2010/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ra đời cho

phép ngân hàng và khách hàng được thoả thuận về lãi suất cho vay tiền đồng

đối với tín dụng trung - dài hạn theo cung cầu thị trường, thay cho việc kiềm

chế mức trần như trước đây. Đây là một chính sách cởi mở và phù hợp, mang

lại thuận lợi cho cả khách hàng và ngân hàng. Tuy nhiên, chi nhánh cần thận

trọng trong việc áp dụng Thơng tư 07 để có thể cân đối được chi phí đầu vào

với lãi suất đầu ra một cách hợp lý và hiệu quả nhất.

Các quy định nhìn chung NHNN khơng can thiệp vào q sâu vào q80trình kinh doanh của các tổ chức tín dụng giảm bớt các thủ tục không cần

thiết tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn một cách thuận lợi nhưng đồng

thời tăng cường vai trò quản lý nhà nước của NHNN về cơng tác tín dụng.

NHNo&PTNT Cao Phong đã ban hành cơ chế tín dụng theo hướng mở

rộng cho vay nâng cao từng bước quyền tự chủ kinh doanh đối với các tổ

chức tín dụng, giảm bớt các thủ tục khơng cần thiết để khách hàng vay vốn

thuận lợi nhưng đồng thời tăng cường vai trò quản lý nhà nước của ngân

hàng.

Bảng 3.15. Đánh giá về thủ tục vay vốn của NHNo&PTNT

chi nhánh Cao Phong

Số lƣợng

khách hàng

(ngƣời)Tỷ lệ

(%)Tổng số1001001Đơn giản, thuận tiện cho khác hàng80802Phức tạp, nhiều thủ tục rườm rà2020Chỉ tiêuTTNguồn: Kết quả điều tra khảo sát

Qua bảng 3.13 cho thấy, đa số khách đánh giá các thủ tục vay vốn đơn

giản, thuận tiện, chiếm 80%, số lượng khách hàng cho rằng thủ tục phức tạp,

rườm rà chiếm 20%.

Nhìn chung, các cơ chế pháp luật còn chồng chéo lên nhau nhưng ngày

càng hồn thiện giúp cho hoạt động tín dụng tại chi nhánh hiệu quả hơn.

3.3. Đánh giá chung về chất lƣợng tín dụng của NHNo&PTNT Huyện

Cao Phong

3.3.1. Những thành tựu đạt được

Trên cơ sở phân tích thực trạng chất lượng tín dụng của NHNo&PTNT

Cao Phong, có thể thấy rằng chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngày càng

được chú trọng và đạt được một số thành tựu đáng khích lệ:81Thứ nhất, với chính sách tín dụng đúng đắn phù hợp với thực tế, tỷ

trọng tín dụng của NHNo&PTNT chi nhánh Cao Phong không ngừng được

mở rộng, lĩnh vực đầu tư của ngân hàng ngày càng đa dạng hơn. Ngân hàng

luôn luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng và thường xuyên đổi mới phong

cách phục vụ nhằm mở rộng cho vay theo hướng đa dạng hóa, đa phương

thức, đa thành phần kinh tế do vậy lượng khách hàng tiềm năng được thu hút

ngày càng nhiều. Dư nợ tín dụng, doanh số cho vay tăng mạnh qua các năm

cho thấy quy mơ tín dụng ngày càng được mở rộng.

Thứ hai, ngân hàng đã từng bước đơn giản hoá thủ tục cho vay đồng

thời triển khai công tác tiếp cận doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp lập

hồ sơ vay vốn hợp lý, đúng quy định nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp

hoàn thành sớm các thủ tục xin vay được nhanh chóng và thuận lợi. Ngân

hàng đang từng bước gắn mình với doanh nghiệp thông qua dịch vụ tư vấn và

hỗ trợ khách hàng.

Thứ ba, ngân hàng đã tăng cường khâu giám sát khách hàng trước,

trong và sau khi cho vay, cùng với việc thực hiện nghiêm túc quy trình cho

vay theo quy định của NHNN cũng như các quy định do Ngân hàng nông

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chất lượng các khoản tín dụng

trong thời gian gần đây được nâng lên rõ rệt

Thứ tư, chất lượng tín dụng của ngân hàng tương đối tốt và không

ngừng được nâng cao qua các năm, nó thể hiện ở chỉ tiêu nợ quá hạn và nợ

xấu có xu hướng giảm, tỷ lệ vốn ngắn hạn để sử dụng cho vay TDH ở mức

khá cao và nằm trong mức giới hạn cho phép góp phần tăng lợi nhuận cho

hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT chi nhánh Cao Phong.

Thứ năm, để có thể đáp ứng nhu cầu cho vay ngày một tăng, công tác

huy động vốn của chi nhánh Cao Phong cũng đạt kết quả tốt, tỷ lệ vốn huy

động ngày một tăng trong tổng nguồn vốn huy động.82Thứ sáu, với sự quyết tâm cao, chủ động, linh hoạt của tập thế cán bộ,

cùng với sự chỉ đạo kịp thời của ban lãnh đạo trong chi nhánh, vì vậy, mức độ

tín nhiệm và tin tưởng của khách hàng là khá cao. Chỉ một số ít khách hàng

có nhận xét khơng tốt về chất lượng phục vụ của chi nhánh.

3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân

* Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được trong hoạt động tín dụng của

NHNo&PTNT chi nhánh Cao Phong trong thời gian qua cũng đã bộc lộ một

số hạn chế như:

Cơ cấu dư nợ trong những năm gần đây đã ngày càng hợp lý hơn khi tỷ

trọng dư nợ ngày càng tăng. Nhưng trong hoạt động cho vay của ngân hàng

vẫn chủ yếu là cho vay ngắn hạn chiếm khoảng 65% tổng dư nợ cho vay, cho

thấy ngân hàng vẫn còn hạn chế trong việc tìm kiếm, thu hút các dự án đầu tư

trung và dài hạn.

Chiến lược đa dạng hoá đối tượng cho vay TDH chưa thực sự hồn

thiện. Mặc dù chiến lược đa dạng hố đối tượng cho vay đã được mở rộng và

đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ song trên thực tế đối với thành phần

kinh tế chi nhánh vẫn có sự ưu tiên hơn đối với doanh nghiệp nhà nước, đối

với ngành kinh tế chủ yếu tập trung vào công nghiệp và thương mại, đối với

đảm bảo tiền vay chủ yếu tiến hành cho vay đối với các dự án có TSĐB.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng để cho vay TDH ở mức cao và có xu

hướng tăng có thể làm tăng khả năng rủi ro thanh khoản cho ngân hàng.

Tỷ lệ nợ quá hạn của ngân hàng vẫn ở mức cao, mặc dù tỷ lệ nợ quá

hạn có xu hướng giảm đáng kể trong giai đoạn này nhưng tỷ lệ nợ xấu vẫn

chiếm tỷ trọng lớn làm tổn thất tới hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

* Nguyên nhân của những hạn chế

+ Một bộ phận cán bộ chưa chấp hành đúng theo chế độ thể lệ tín dụng,83quy trình nghiệp vụ cho vay, chưa thực sự phát huy vai trò làm chủ, năng

động sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Năng lực của một số nhân viên và lãnh đạo

còn yếu trong tác nghiệp và quản lý.

+ Khâu kiểm tra, kiểm sốt trước, trong, sau khi cho vay còn hạn chế.

+ Bố trí, sắp xếp con người còn bất cập.

+ Có dấu hiệu lừa đảo để quan hệ vay vốn ngân hàng, cung cấp thông

tin báo cáo không trung thực.

+ Một số khách hàng sử dụng vốn sai mục đích dẫn đến thất thốt

khơng trả được nợ ngân hàng; Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh kém

dẫn đến thua lỗ; Người vay bỏ trốn, chết, mất tích khơng trả được nợ cho

ngân hàng.

3.4. Giải pháp nâng cao chất luựng tín dụng tại NHNo&PTNT huyện

Cao Phong3.4.1. Định hướng phát triển kinh doanh tại NHNo&PTNT huyện Cao Phong

3.4.1.1. Mục tiêu tổng quát trong hoạt động tín dụng

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với tăng trưởng nền

kinh tế, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng, chất lượng

tín dụng, tăng cường tính cạnh tranh và hiệu quả hoạt động.

Đảm bảo các mục tiêu, cơ cấu tín dụng phù hợp, tạo sự phát triển bền

vững, từng bước hội nhập theo thơng lệ quốc tế, hồn thiện hệ thống tín dụng

ngân hàng hiện đại theo nguyên tắc giữ vững quy mơ và cơ cấu tín dụng phù

hợp với từng địa bàn, khu vực, lĩnh vực, ngành kinh tế và đặc điểm khách

hàng. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu khách hàng, cơ cấu danh mục cho vay

theo hướng gắn hoạt động tín dụng với đẩy mạnh huy động vốn, phát triển

các dịch vụ ngân hàng hiện đại. Kiểm sốt chặt chẽ tỷ trọng tín dụng trung,

dài hạn. Mở rộng cho vay các lĩnh vực, ngành nghề và địa bàn kinh doanh có

hiệu quả, có khả năng sinh lời cao, rủi ro thấp. Nâng cao tỷ trọng cho vay có84tài sản đảm bảo, tích cực xử lý nợ xấu, tận thu lãi treo, nợ hạch toán ngoại

bảng. Tranh thủ cơ hội thuận lợi để có giải pháp tích cực nhằm phát huy điểm

mạnh và khắc phục điểm yếu, tiếp tục triển khai tín dụng theo hướng mở rộng

và xây dựng khách hàng truyền thống để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

3.4.1.2. Định hướng hoạt động tín dụng của ngân hàng Agirbank trong thời

gian tới

Tổng giám đốc Agribank yêu cầu sở giao dịch, các chi nhánh thực hiện

8 nội dung:

1) Bám sát định hướng phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương để đưa ra

những giải pháp đầu tư có hiệu quả, tăng trưởng tín dụng đối với các ngành

nghề, lĩnh vực đang phát triển trên địa bàn, đồng thời khuyến khích đẩy mạnh

cho vay tiêu dùng, ưu tiên cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, các khách

hàng truyền thống, các khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ của

Agribank, đặc biệt là hộ sản xuất hàng hóa, hộ trang trại.

2) Đa dạng các sản phẩm tín dụng và mở rộng các đối tượng đầu tư

nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho vay sản xuất, kinh doanh, nhu cầu tiêu dùng

của khách hàng, thông qua việc cho vay hộ sản xuất và cá nhân thực hiện

cung ứng sản phẩm dịch vụ để mở rộng thị trường, phát huy thế mạnh sẵn có

của Agribank trong lĩnh vực nơng nghiệp, nông dân, nông thôn. Thực hiện

tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm dịch vụ, hình ảnh, thương hiệu của

Agribank đối với khách hàng.

3) Tập trung thực hiện tốt chương trình cho vay nông nghiệp, nông thôn

theo Nghị định 41/2010/NĐ - CP của Chính phủ (nay là nghị định 55), cho

vay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, chương trình cho vay hỗ

trợ tổn thất sau thu hoạch, cho vay ưu đãi lãi suất đối với các huyện nghèo

theo Nghị quyết 30a/2008/NQ - CP của Chính phủ. Bố trí đủ nguồn vốn để

đầu tư, thủ tục vay vốn nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng.854) Triển khai mở rộng các mơ hình chuỗi giá trị liên kết hợp tác 4 nhà:

nhà nông - doanh nghiệp - nhà khoa học - ngân hàng. Đối tượng đầu tư theo

hướng khép kín từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ, xuất khẩu.

5) Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho khách hàng vay vốn

như thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi... kịp thời theo quy

định hiện hành; thực hiện giảm dần lãi suất cho vay nông nghiệp, nông thôn

theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của

Agribank.

6) Tổ chức đánh giá tình hình cho vay thơng qua các tổ chức chính trị xã hội đánh giá những mặt được, tồn tại, nguyên nhân tồn tại để có biện pháp

chỉnh sửa, khắc phục phù hợp. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội nông dân,

Hội phụ nữ các cấp thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận liên ngành đã ký kết,

tăng cường cho vay thông qua tổ chức, góp phần giảm tải khối lượng cơng

việc cho CBTD.

Triển khai có hiệu quả Nghị định 41.2010/NĐ - CP ngày 12/4/2010

(nay là nghị định 55) của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển

nơng nghiệp, nơng thơn.

7) Tổ chức phân tích, đánh giá hoạt động cấp tín dụng đối với các

chương trình, các ngành kinh tế, ữên cơ sở đó để xây dựng các mục tiêu kinh

doanh và các giải pháp mở rộng tín dụng cụ thể cho phù hợp. Thực hiện giao

chỉ tiêu kế hoạch cho CBTD về tăng trưởng dư nợ, tăng trưởng dư nợ nông

nghiệp, nông thôn; tỷ lệ nợ xấu, thu hồi nợ xấu và nợ đã xử lý rủi ro. Riêng

đối với nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro, khơng chỉ giao chỉ tiêu cho CBTD mà còn

giao khốn đến từng thành viên và trong tổ xử lý nợ. Đối với mỗi khoản nợ

xấu, nợ đã xử lý rủi ro, lãi tồn đọng phải có một phương án thu hồi cụ thể, có

phân cơng phân nhiệm rõ ràng.

8) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vốn vay để đảm bảo khách86hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, ngăn chặn phát sinh nợ

quá hạn. Khắc phục và xử lý nghiêm những khoản vay có vấn đề, những cán

bộ, đơn vị có sai phạm gây thất thoát tài sản và gây phiền hà cho khách hàng

vay. Phát hiện những khó khăn vướng mắc liên quan đến cho vay HSX và cá

nhân, chủ động xử lý theo thẩm quyền và báo cáo Tổng giám đốc để giải

quyết kịp thời.

3.4.1.3. Định hướng của ngân hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT chi

nhánh huyện Cao Phong

Chi nhánh có kế hoạch phát triển cụ thể:

- Kế hoạch tăng trưởng dư nợ bám sát chỉ đạo điều hành và định hướng

của Ban điều hành NHNo&PTNT Việt Nam. Triển khai kịp thời chủ trương,

định hướng chỉ đạo kinh doanh của NHNo&PTNT Việt Nam.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động vốn theo hướng đa dạng hóa

sản phẩm, dịch vụ, nhất là nguồn vốn ổn định, đáp ứng cơ bản yêu cầu vốn

của nền kinh tế, nhanh nhạy trong điều hành kỳ hạn, lãi suất nhận vốn để hạn

chế thấp nhất rủi ro lãi suất. Thường xuyên theo dõi, dự báo, cập nhật biến

động lãi suất trên thị trường, kịp thời ban hành lãi suất huy động nội - ngoại tệ

phù hợp quan hệ cung cầu, đảm bảo sự cạnh tranh và có lãi trong kinh doanh.

- Tăng cường công tác tiếp thị khách hàng để giữ khách hàng truyền

thống và mở rộng cho vay khách hàng mới, hộ SXKD, dần thay đổi cơ cấu, tỷ

trọng đầu tư theo hướng giảm dần hạn mức dư nợ các tổng công ty lớn.

- Triển khai có hiệu quả các dịch vụ sản phẩm mới, quảng bá và phát

triển thương hiệu của Chi nhánh và của NHNo&PTNT Việt Nam trên cơ sở

nền tảng công nghệ hiện đại và tiện ích phục vụ khách hàng. Tập trung phát

triển các dịch vụ để tăng thu phí dịch vụ (dịch vụ thanh toán, thẻ ghi nợ nội

địa, thẻ Visa, Mobilebanking, gửi một nơi rút nhiều nơi,...)

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng thơng qua chất lượng87thẩm định cũng như làm tốt công tác khai thác thông tin phục vụ cho công tác

thẩm định.

3.4.2. Giải pháp nhằm năng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHNo&PTNT huyện Cao Phong

3.4.2.1. Thực hiện tốt biện pháp huy động vốn cho vay

Vốn là một trong những yếu tố rất quan trọng quyết định đến sự tăng

trưởng dư nợ tín dụng, tạo ra hiệu quả kinh doanh chủ yếu cho ngân hàng.

Nhằm đảm bảo tăng trưởng nguồn vốn, đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu vay

vốn từ các doanh nghiệp, cá nhân phục vụ cho các kế hoạch phát triển trong

tương lai. Chi nhánh NHNo&PTNT cần đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai các

chương trình thu hút vốn trong dân cư và các tổ chức kinh tế - xã hội. Hơn

nữa tại địa bàn huyện Cao Phong cũng đang có 3 ngân hàng cổ phần và 1 quỹ

tín dụng nhân dân. Điều này cũng mang lại sự cạnh tranh tương đối đối với

việc huy động vốn. Với lãi suất cơ bản của NHNN hiện nay là 7%/ năm và

cho vay nông nghiệp nông thôn là 9% năm thực sự là bài tốn hết sức khó đối

với các ngân hàng. Bởi biên độ lãi suất đầu vào và đầu ra hẹp, thị trường tín

dụng đang phải gánh chịu do suy thối kinh tế dẫn đến hoạt động sản xuất

kinh doanh của khách hàng bị ảnh hưởng rất lớn.

Tập trung mở rộng thanh tốn khơng dùng tiền mặt để tranh thủ nguồn

vốn trên tài khoản thanh toán cá nhân với lãi suất không kỳ hạn, hiện tại

NHNo&PTNT Cao Phong đang áp 1,25% năm. Hiện tại các nhu cầu thanh

toán qua ngân hàng chỉ chiếm khoảng 25%.

Việc chi nhánh mở rộng các hình thức khuyến mại mở tài khoản thanh

toán, mở tài khoản nhận lương qua thẻ ATM như: Các trường học trong

huyện, trung tâm y tế huyện, bệnh viện huyện Cao Phong, các nhà máy, công

ty, một số đơn vị hưởng lương ngân sách... điều này là gia tăng đáng kể số dư

nguồn vốn không kỳ hạn phục vụ cho hoạt động kinh doanh.88Bên cạnh nguồn vốn trong dân cư thì nguồn vốn ở các tổ chức kinh tế

cũng ln có một lượng không nhỏ, xuất phát từ sự chênh lệch và chu kỳ sản

xuất giữa các đơn vị là khác nhau, giữa 2 chu kỳ sản xuất kinh doanh liên tiếp

của một đơn vị thường có một lượng vốn tạm thời nhàn rỗi chưa dùng tới và

nếu ngân hàng khai thác được khoản vốn này thì họ có thể sử dụng nó để cho

các doanh nghiệp, cá nhân khác vay. Đem lại lợi ích và hiệu quả sử dụng vốn

cho cả doanh nghiệp, cá nhân có vốn nhàn rỗi, ngân hàng, doanh nghiệp, cá

nhân vay vốn.

Có thể bằng biện pháp nào đó đặt quan hệ với kho bạc Nhà nước huyện

Cao Phong ví như tủ tiền ngân sách của tồn huyện. Một lượng tiền khổng lồ

phục vụ chọ thu chi tiền của tồn huyện, trước là nguồn tiền gửi khơng kỳ hạn

rất lớn của chi nhánh NHNo&PTNT Cao Phong, nhưng hiện nay đã chuyển

sang gửi tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Cao Phong. Đây là nhiệm vụ

Ban giám đốc NHNo&PTNT Cao Phong phải có giải pháp đưa quan hệ kho

bạc Cao Phong trở lại với mình.

Để làm tốt các kênh dẫn vốn chi nhánh NHNo&PTNT Cao Phong cần

thực hiện một số biện pháp sau:

+ Không ngừng nâng cao uy tín và vị trí của mình trên thị trường, thực

hiện chế độ ưu đãi khách hàng một cách thiết thực, phát huy và duy trì phong

cách, thái độ phục vụ: tinh cảm, lễ độ, mềm dẻo, linh hoạt, đáp ứng mọi nhu

cầu khách hàng triệt để, nhanh chóng, đúng chế độ nhằm giữ khách hàng cũ

và lôi kéo thêm khách hàng mới đến giao dịch.

+ Mở rộng nhiều hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm với nhiều mức

lãi suất, thời hạn, phương thức gửi và thanh toán khác nhau như: tiết kiệm

khơng kỳ hạn, tiết kiệm có kỳ hạn (3, 6, 9, 12 tháng), tiết kiệm bằng ngoại tệ

(USD, FRP, EUR ) Muốn làm tốt công tác này, chi nhánh cần có thủ tục đơn

giản, khoa học, lãi suất tiết kiệm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và ngânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Công nghệ ngân hàng chưa đáp ứng được đầy đủ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×