Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện Cao Phong

tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện Cao Phong

Tải bản đầy đủ - 0trang

642. Mức độ thường xuyên vay vốn tại

ngân hàng khác ?- 33%chưa bao giờ

- 54% một vài lần

-13% thường xuyên3. Địa điểm giao dịch của

-92% có

NHNo&PTNT chi nhánh Cao Phong

- 8% khơng

có đem đến thuận tiện khơng ?

4. Đánh giá về các hình thức cho vay

hiện nay tại ngân hàng?- 55%đa dạng phong phú

- 45% còn thiếu chưa đáp ứng được

nhu cầu5. Sự hài lòng về thái độ và trình độ

-85% có

của nhân viên NHNo&PTNT chi

-15% khơng

nhánh Cao Phong?

6. Đánh giá về thủ tục vay vốn của

NHNo&PTNT chi nhánh Cao Phong?- 80%đơn giản, thuận tiện cho KH

- 20% Phức tạp, nhiều thủ tục rườm rà7. KH có gặp vướng mắc trong q

trình lập hồ sơ vay vốn khơng ?- 33% có

- 67 % khơng

- 20% tài liệu về khả năng sử dụng

và hoàn trả vốn

8. Các vướng măc thường gặp là :

- 80 % tài liệu liên quan đến bảo đảm

tín dụng

9. Cán bộ quản lý khoản vay có giúp -100% có

đỡ KH giải quyết vướng mắc khơng - 0% khơng

?

- 17 % nhanh chóng

10. Đánh giá về thời gian thẩm định

- 73% đạt yêu cầu

tín dụng của NH ?

-10 % chậm trễ ( 10/100)

11. Đánh giá về quá trình giải ngân - 93 % kịp thời, nhanh chóng

của NH ?

- 7% chậm trễ nhiều thủ tục

12. Đánh giá về lãi suất cho vay hiện - 83 % phù hợp

nay mà NH áp dụng ?

-17. % không phù hợp65- 0% Thu nợ gôc và lãi 1 lân khi đáo hạn13. Phương thức thanh toán nợ mà - 0% Thu nợ llần khi đáo hạn và thu

NH áp dụng cho KH ?

lãi nhiều kỳ

- 100% Thu nợ gốc và lãi theo nhiều kỳ

14.Đánh giá vê sự phù hợp của kỳ hạn -84% phù hợp

và phương thức thanh toán nợ tại NH? -16% khơng phù hợp

15. Đánh giá về các hình thức tuyên - 23% Có thu hút

truyên quảng bá NH áp dụng?

-77% khơng thu hút

16. Đánh giá về chất lượng tín dụng

của NH?- 20%rất tốt

- 70 % tốt

-10 % bình thường (10/100)

Nguồn: Kết quả khảo sátQua số liệu tổng hợp được từ 100 phiếu điều tra KH sử dụng tín dụng tại

NHNo&PTNT chi nhánh Cao Phong, ta thấy chất lượng tín dụng của

NHNo&PTNT chi nhánh Cao Phong qua đánh giá của KH có một số mặt tốt

như:

- Thái độ phục vụ và trình độ nhân viên (100% đánh giá cao).

- Thủ tục cho vay đơn giản (80% đồng tình).

- Quá trình giải ngân nhanh (93% KH đồng ý).- Lãi suất phù hợp (83%).

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số điểm yếu kém như:

- Phương thức cho vay còn chưa đa dạng phong phú,

- Quá trình lập hồ sơ xin vay còn nhiều vướng mắc,

- Cơng tác tun truyền và quảng bá sản phẩm chưa thu hút được KH.

Trong số các khách hàng được điều tra có thể thấy chủ yếu đều là những

khách hàng quen của NH (60% vay trên 3 lần, 20% từ 1 đến 3 lần) tuy nhiên

tồn tại một vấn đề là mức độ trung thành của KH không cao (54% một vài lần

vay tại ngân hàng khác, 13% thường xuyên). Điều này thực sự cần được lãnh66đạo NHNo&PTNT chi nhánh Cao Phong quan tâm bởi lẽ mức độ trung thành

của khách hàng cũng gián tiếp phản ánh chất lượng tín dụng của ngân hàng.

Trong thời gian tới, ngân hàng cần phải hoàn thiện bổ sung cơ chế chính sách,

nâng cao năng lực quản trị ngân hàng, chú trọng công tác xây dựng và phát

triển thương hiệu. Bên cạnh đó, cũng phải chú ý tới cơng tác chăm sóc khách

hàng, thu hút khách hàng mới và giữ chân những khách hàng quen.

3.1.3.2. Chất lượng tín dụng của NHNo&PTNT chi nhánh Cao Phong qua

các chỉ tiêu định lượng

* Tình hình nợ q hạn

Chi nhánh Cao Phong ln thực hiện phân loại nợ và thực hiện trích lập

dự phòng rủi ro được thể hiện ở bảng 3.7:

Bảng 3.7: Tình hình nợ q hạn theo nhóm

Đơn vị: Triệu đồng

Năm 2014

Số tiềnTỷ

trọng

%Tổng dƣ nợ

Nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn366.985

334.167Nhóm 2: Nợ cần chú ý

Nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn

Nhóm 4: Nợ nghi ngờ

Nhóm 5: Nợ có khả năng mất21.628

7.662

3.528

0Chỉ tiêuNăm 2015Năm 2016Số tiềnTỷ

trọng

%Tỷ

trọng

%Số tiền100

91,06443.103

404.250100

91,23524.016 100

485.865 92,725,89

2,09

0,96

0,0023.240

10.280

5.331

05,24

2,32

1,20

0,0024.762

11.644

1.745

04,73

2,22

0,33

0,00vốn

(Nguồn: Báo cáo cơng tác tín dụng của NHNo&PTNT chi nhánh Cao Phong)Qua bảng trên cho thấy nợ nhóm 1 là chủ yếu ln chiếm tỷ trọng lớn

nhất theo các năm (từ 91% trở lên) và giảm dần theo các nhóm nợ.

Tỷ trọng nợ quá hạn giảm xuống vào năm 2014, 2015 là do chi nhánh

đã tập trung quyết liệt, không để nợ quá hạn phát sinh và tích cực thu hồi nợ

qua hạn, cơ cấu lại nợ, xử lý bằng nguồn dự phòng rủi ro. Tuy nhiên, trong67thời gian tới, chi nhánh cần phải tiếp tục kiểm sốt chặt chẽ chất lượng tín

dụng do tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn. Vì vậy, nợ q hạn có khả năng

gia tăng cần tăng cường cơng tác đánh giá thực trạng tài sản đảm bảo để đảm

bảo chất lượng tài sản đảm bảo nợ vay, làm cơ sở giảm thiếu rủi ro tín dụng.

3.1.3.3. Tình hình nợ xấu trong cho vay tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện

Cao Phong

Dựa trên bảng số liệu 3.8 cho thấy nợ xấu tại chi nhánh Cao Phong

trong giai đoạn 2014 - 2016 đang diễn biến tích cực. Tỷ trọng nợ xấu giảm rõ

rệt cụ thể là: Năm 2014 nợ xấu là 5.321 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 1,45%, đến

năm 2016 tỷ trọng là 1,17%. Điều này cho thấy khâu thẩm định, giám sát và

quản lý rủi ro tại chi nhánh đang hoạt động ngày càng có hiệu quả trong năm

2016 giảm nợ xấu giảm cả về tuyệt đối và tương đối.

Bảng 3.8: Tình hình nợ xấu trong hoạt động tín dụng

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Nợ xấu

Tổng dư nợ

Tỷ lệ nợ xấu (%)Năm 2014

5.321

366.985

1,45Năm 2015

6.281

443.103

1,42Năm 2016

6.125

524.016

1,17(Nguồn: Báo cáo cơng tác tín dụng của NHNo&PTNT chi nhánh Cao Phong)

Với kết quả này có thể đánh giá chất lượng tín dụng của chi nhánh

đang có chiều hướng tốt hơn. Tốc độ tăng trưởng tín dụng cao và có nhiều

tiềm năng thì kết hợp với chỉ tiêu nợ quá hạn thấy được chi nhánh đang thực

hiện đúng quan điểm về chất lượng tín dụng đó là tăng trưởng về quy mô đi

đôi với việc đảm bảo chất lượng tín dụng. Để thực hiện được điều này chi

nhánh khơng ngừng cải tiến quy trình tín dụng, tăng cường giám sát khoản

vay, có biện pháp xử lý kịp thời các khoản vay có dấu hiệu khơng bình

thường, tăng cường công tác thẩm định dự án, chất lượng cán bộ tín dụng

cũng khơng ngừng được nâng cao.Với tốc độ tăng trưởng tín dụng trên thì68những năm tiếp theo chi nhánh cần tiếp tục phát huy thế mạnh này. Trong

điều kiện trên địa bàn có rất nhiều NHTM hoạt động, sự cạnh tranh giữa các

ngân hàng không thể tránh khỏi, để thu hút khách hàng thì chất lượng tín

dụng phải được đặt lên hàng đầu.

3.1.3.4. Chất lượng tín dụng trên quan điểm khách hàng, quan điểm ngân

hàng và quan điểm xã hội

Chất lượng, giá cả và lượng hàng hóa là ba chì tiêu quan trọng để đánh

giá sức mạnh và khả năng của doanh nghiệp. Để có thể đứng vững trong hoạt

động kinh doanh thì việc cải thiện chất lượng là điều tất yếu. Các nhà kinh tế

quan niệm chất lượng theo nhiều cách: Chất lượng là “sự phù hợp với mục

đích và sử dụng”, là “một trình độ dự kiến trước về độ dồng đèu và dộ tin cậy

với chi phí thấp và phù hợp với thị trường” hay “chất lượng là năng lực của

một sản phẩm hoặc của một dịch vụ nhằm thỏa mãn nhừng nhu cầu của người

sử dụng”.

Trong nền kinh tế thị trường, một sản phẩm, dịch vụ có chất lượng khi

nó phù hợp với những tiêu chuẩn về kỹ thuật và quan trọng hơn cả là nó phải

đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng và được người tiếu dùng chấp

nhận. Chất lượng thường được đánh giá thông qua tiêu chuẩn ISO. Tổ chức

quốc tế về tiêu chuẩn ISO định nghĩa “Chất lượng là tổng thể các đặc điểm và

đặc tính của một sản phẩm hoặc dịch vụ có ảnh hưởng đến khả năng của nó

thỏa mãn được những nhu cầu nêu ra”.

Từ những quan điểm chung về chất lượng kết hợp với các đặc điểm,

tính chất của hoạt động tín dụng ngân hàng, ta có thể thấy chất lượng tín dụng

là một khái niệm vừa trừu tượng, vừa cụ thể, nó phản ánh khả năng thỏa mãn

nhu cầu của chủ thể tham gia vào quan hệ tín dụng ngân hàng. Các chủ thể đó

là: Khách hàng, ngân hàng cấp tín dụng và xã hội.

a) Trên quan điểm ngân hàng69Chất lượng tín dụng được thể hiện ở chỗ số tiền mà ngân hàng cấp cho

khách hàng phải có lãi suất và kỳ hạn hợp lý, thủ tục đơn giản, nhanh chóng,

kịp thời, giải ngân đúng tiến độ, quy mơ tín dụng đáp ứng nhu cầu sử dụng...

Một giao dịch tín dụng đảm bảo được đầy đủ các yếu tố trên mới được coi là

chất lượng.

Phát triển tín dụng khách hàng đóng vai trò quan trọng mang lại nguồn

thu bền vững và có mức tăng trưởng tốt. Kế hoạch dịch vụ phải được xây

dựng có sự phấn đấu cao trên cơ sở khai thác triệt để các lợi thế, tận dụng mọi

thời cơ, cơ hội về thương hiệu, công nghệ, sản phẩm, mạng lưới và năng lực

của cán bộ.

Đặc thù của ngân hàng NN&PTNT là ngân hàng chủ yếu ưu tiên cho

sản xuất kinh doanh nơng nghiệp, nơng thơn vì vậy tập qn kinh doanh có

nhiều khác biệt, từ việc đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi, sản phẩm vay đến

định giá tài sản...

Việc đào tạo cán bộ công nhân viên trong công tác quản lý, quan hệ

khách hàng tuy đã triển khai nhưng thực sự chưa có tính hệ thống, thiếu bài

bản, chưa bắt kịp nhu cầu phát triển. Lực lượng nhân sự làm việc tại bộ phận

tín dụng còn mỏng. Ngân hàng NN&PTNT huyện Cao Phong chưa hoạch

định được số lượng nhân sự cần thiết cho phát triển tín dụng trong ngắn hạn

và lâu dài. Từ đó dẫn đến việc tuyển dụng và đào tạo nhân sự lẻ tẻ gây tốn

kém chi phí, đồng thời cũng khơng kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển, mở

rộng cơng tác bán hàng.

Quy trình về thẩm định tài sản do cán bộ tín dụng tự thẩm định theo giá

thị trường, không qua đào tạo bài bản nên có thể xẩy ra nhiều sai xót trong

việc định giá tài sản bảo đảm.

Hiện nay, Ngân hàng NN&PTNT Cao Phong có duy nhất 1 điểm giao

dịch nhưng chiếm khoảng 65% về thị phần mạng lưới các tổ chức tín dụng70trên địa bàn. Agribank gần như là ngân hàng duy nhất cung cấp tín dụng và

dịch vụ ngân hàng cho bà con nông dân và dân cư trên địa bàn. (Hình 3.3)65%Hình 3.3: Thị phần màng lƣới của Agribank trên địa bàn

huyện Cao Phong

b) Trên quan điểm của khách hàng

Chất lượng tín dụng được thể hiện ở phạm vi, mức độ, giới hạn tín

dụng phải phù hợp với thực lực của bản thân ngân hàng và đảm bảo được tính

cạnh tranh trên thị trường với ngun tắc hồn trả đúng hạn và có lãi.

* Đánh giá lý do lựa chọn dịch vụ tín dụng tại ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Cao Phong

Tác giả sử dụng phiếu khảo sát khách hàng có nhu cầu vay vốn tại ngân

hàng, các hộ kinh doanh, chăn nuôi... trên địa bàn huyện Cao Phong. Qua

khảo sát thu thập số liệu, sử dụng phương pháp thống kê tốn học, tính tốn tỷ

lệ trên từng tiêu chí, ta có bảng sau.

Qua đánh giá của khách hàng về lý do chọn ngân hàng cho thấy, số

lượng khách hàng chọn ngân hàng vì lãi suất thấp và hồ sơ tài liệu đơn giản

được nhiều khách hàng chọn nhất. Tuy nhiên, tiêu chí thương hiệu và tính

chuyên nghiệp của nhân viên khách hàng thì lại được rất ít khách hàng lựa

chọn. Từ đó cho thấy, sự cạnh tranh của ngân hàng NN&PTNT chi nhánh71Cao Phong so với các ngân hàng khác chính là do lãi suất vay của ngân hàng

thấp, hồ sơ đơn giản, thời gian giải quyết nhanh. Vì vậy, ngân hàng cần chú ý

đến nhóm khách hàng có những nhu cầu này và phát huy các yếu tố thu hút

khách hàng để phát triển hoạt động tín dụng cá nhân.

Bảng 3.9: Kết quả khảo sát 100 khách hàng theo 05 tiêu chí

TT1

2

3

4

5Số khách

Tỉ lệ

Tiêu chí

hàng chọn

(%)

(ngƣời)

Tổng

100

100

Lãi suất thấp

32

32

Hồ sơ tài liệu đơn giản

27

27

Thời gian giải quyết hồ sơ nhanh

23

23

Thương hiệu ngân hàng

18

18

Tính chuyên nghiệp của nhân viên ngân hàng

10

10

Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát

* Đánh giá chất lượng hoạt động dịch vụ tại ngân hàng NN&PTNT chinhánh Cao Phong

Kết quả khảo sát sự đánh giá được tác giả thống kê trong bảng 3.10:

Bảng 3.10. Kết quả đánh giá chất lƣợng dịch vụ khách hàng

của ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Cao Phong

TTTiêu chíSố khách

hàng chọn

(ngƣời)1Địa điểm giao dịch của NHNo&PTNT chi nhánh

Cao Phong có đem đến thuận tiện khơng ?92922Đánh giá về các hình thức cho vay hiện nay tại

ngân hàng55553Sự hài lòng về thái độ của nhân viên

NHNo&PTNT chi nhánh Cao Phong85854Đánh giá về thủ tục vay vốn của NHNo&PTNT

chi nhánh Cao Phong8080Tỉ lệ

(%)725Đánh giá vê sự phù hợp của kỳ hạn và phương

84

84

thức thanh toán nợ tại NH

Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát

Qua bảng trên cho thấy, khi khảo sát 100 khách hàng thì đa số kháchhàng đánh giá khá tốt về chất lượng dịch vụ của ngân hàng. Khách hàng giao

dịch tại ngân hàng NN&PTNT khá hài lòng, mặc dù ngân hàng còn nhiều

thiếu sót, tuy nhiên trong những năm qua Chi nhánh Cao Phong đã có nhiều

cố gắng, cải thiện về nhiều mặt, được khách hàng ghi nhận và đánh giá tốt.

Tuy nhiên tiêu chí về các hình thức cho vay hiện nay tại ngân hàng chưa được

khách hàng đánh giá cao chỉ có 55% đánh giá tốt, vì vậy cũng cần cải thiện

nhiều trong thời gian tới để phục vụ khách hàng tốt hơn nữa.

c) Đối với xã hội

Hoạt động tín dụng có chất lượng khi nó thực hiện được các mục tiêu,

chính sách của nhà nước như cân bằng cung cầu tiền tệ, phục vụ sản xuất lưu

thơng hàng hóa, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, khai thác

khả năng tiềm tàng trong nền kinh tế, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng

trưởng tín dụng với tăng trưởng kinh tế...

Để đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng cao cho phát triển nông nghiệp,

nông thôn, trong nhiều năm qua, ngân hàng NN&PTNT – Chi nhánh Cao

Phong đã nỗ lực đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân. Nhất là trong những

thời điểm khó khăn nhất, khi giá hoa quả, nông sản.... xuống thấp. Từng bước

giúp người dân vượt qua khó khăn, có điều kiện chăm sóc, phát triển cây

trồng.

Điểm nhấn cho thấy sự hỗ trợ của ngân hàng NN&PTNT Cao Phong

chính là triển khai Nghị định 41 /2010/NĐ-CP (nay là nghị định 55) “Về

chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn” của Chính

phủ. Nhờ chương trình này đã đáp ứng ngày càng đầy đủ và kịp thời nhu cầu

vốn cho phát triển xã hội nông nghiệp, nông thôn cho người dân trên địa bàn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện Cao Phong

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×