Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Từ đó chúng ta thấy rằng, nâng cao chất lượng tín dụng của các ngân hàng thương mại phải là vấn đề được quan tâm thường xuyên chứ không phải đợi đến khi phát sinh các khoản nợ xấu rồi mới tập trung xử lý vì khi đó để xử lý các khoản nợ xấu này sẽ rất ...

Từ đó chúng ta thấy rằng, nâng cao chất lượng tín dụng của các ngân hàng thương mại phải là vấn đề được quan tâm thường xuyên chứ không phải đợi đến khi phát sinh các khoản nợ xấu rồi mới tập trung xử lý vì khi đó để xử lý các khoản nợ xấu này sẽ rất ...

Tải bản đầy đủ - 0trang

31Hoạt động ngân hàng có hiệu quả tức là sức hấp thụ vốn, sản phẩm dịch vụ

của xã hội là tốt. Từ đó nền kinh tế sẽ phát triển ổn định, bền vững. Cho nên

sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước là thường xuyên liên tục đối với hệ

thống ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thông ngân hàng.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ - CP ngày 07/01/2013 về những giải

pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 (Nghị quyết số 01) và Nghị quyết

số 02/NQ - CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho

sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu (Nghị quyết số 02)

của Chính phủ.

Ngày 31/01/2013, Thống đốc NHNN Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số

01/CT - NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động

ngân hàng an tồn, hiệu quả năm 2013. Nhằm mục đích kiềm chế lạm phát,

ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị

trường, góp phần tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, trong đó có chỉ đạo một

số nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng như sau:

- Điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt, gắn kết

chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát thấp hơn, thúc đẩy

tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2012, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, sử

dụng chủ động, linh hoạt các cộng cụ chính sách tiền tệ, đảm bảo tăng trưởng

tín dụng, tổng phương tiện thanh toán hợp lý, đáp ứng yêu cầu thách thức của

nền kinh tế, điều hành lãi suất và tỷ giá phù hẹp với diễn biến tiền tệ và các

cân đối vĩ mô, đặc biệt là diễn biến lạm phát. Trước mắt, định hướng tổng

phương tiện thanh toán tăng khoảng 14 - 16%, tín dụng tăng khoảng 12% và

căn cứ vào diễn biến, tình hình thực tế để điều chỉnh phù hợp. Trước khi đồng

bộ các giải pháp về quản lý, thanh tra, giám sát, hoàn thiện thể chế để củng cố

trật tự, kỷ cương trên thị trường tiền tệ, tín dụng, ngoại hối, tỷ giá, thị trường32vàng, bảo đảm hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng an tồn, tn thủ

theo quy định của pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

- Triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt

động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu theo chỉ đạo

của Chính phủ tại Nghị quyết 02.

- Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về tái cơ cấu hệ

thống ngân hàng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số

254/ QĐ-TTg ngày 01/3/2012 và kế hoạch hành động của ngành ngân hàng

triển khai đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015.

* Đối với các đơn vị tại trụ sở chính NHNN Việt Nam:

Tham mưu cho Thống đốc NHNN Việt Nam và chủ động triển khai các

giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, trong đó cần tập trung chủ

yếu vào:

+ Bổ sung các cơ chế chính sách tín dụng, các quy định an tồn hoạt

động tín dung nhằm hồn thiện cơ sở pháp lý cho điều hành chính sách tiền tệ

và hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tế phát triển

kinh tế - xã hội phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

+ Bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ đế chủ động điều hành các

công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường tiền tệ, đảm bảo thanh

khoản của các tổ chức tín dụng, kiểm soát tốc độ tăng trưởng phương tiện

thanh toán và tăng trưởng tín dụng theo định hướng đề ra.

* Thực hiện cho vay tái cấp vốn với khối lượng, lãi suất và thời hạn

hợp lý đối với các tổ chức tín dụng để hỗ trợ thanh khoản, phát triển kinh tế

theo các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, hỗ trợ việc giải quyết nợ xấu và thực

hiện cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng.

* Điều hành mức lãi suất phù hợp với diễn biến lạm phát, thị trường

tiền tệ, kiểm soát và điều tiết lãi suất thị trường ở mức hợp lý nhằm đảm bảo33khả năng huy động vốn của tổ chức tín dụng, góp phần ổn định thị trường tiền

tệ và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Điều hành các giải pháp tín dụng linh hoạt theo hướng mở rộng tín

dụng đi đơi với an tồn hoạt động của tổ chức tín dụng phù hợp với mục tiêu

điều hành chính sách tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý.

Tiếp tục kiểm sốt tăng trưởng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng để

đảm bảo mở rộng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn của tổ chức

tín dụng và định hướng tín dụng cả năm tăng khoảng 12%, đồng thời yới việc

kiểm soát chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ các tổ chức tín dụng có hiệu

quả, phục vụ cho sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn tiêu dùng thiết yếu và bảo

đảm an sinh xã hội; chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng ưu tiên tập trung

với hỗ trợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp

hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao,

doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, các dự án hiệu quả.

+ Thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất

kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu theo nghị quyết của Chính

phủ tại nghị quyết số 02.

+ Chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp tín dụng, lãi suất

đã triển khai trong năm 2012 để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh,

hỗ trợ thị trường; chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng ưu tiên cho nông

nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa,

doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

+ Trong quý I/ 2013, phối hợp với Bộ xây dựng hướng dẫn cho vay đổi

với đối tượng mua nhà ở xã hội, doanh nghiệp chuyển đổi công năng của dự

án đầu tư sang dự án nhà ở xã hội phù hợp với chỉ đạo tại Nghị quyết 02 của

Chính phủ, nhằm làm ấm lên thị trường bất động sản đang trầm lắng, thua lỗ.34+ Tập trung vào các chính sách nơng nghiệp nơng thơn như: chính sách

cho vay đối với cá tra, chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối

với nông sản, thủy sản; cho vay thu mua, tạm trữ lương thực, cà phê... Triển

khai có hiệu quả và kịp thời các chương trình, chính sách tín dụng khác theo

chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong năm 2013. Xử lý kịp

thời các khó khăn vướng mắc phát sinh để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức

tín dụng mở rộng tín dụng có hiệu quả đối với các ngành, lĩnh vực này.

+ Thực hiện rà soát, đánh giá lại nợ xấu, tiến hành phân loại nợ xấu

theo loại hình doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, đối tượng vay vốn, các loại tài

sản đảm bảo, nợ xấu trong bất động sản, nợ xây dựng cơ bản... Có giải pháp

xử lý phù hợp với từng loại nợ xấu.

+ Hoàn thiện đề án xử lý nợ xẩu và đề án thành lập công ty quản lý tài

sản Việt Nam nhằm khơi thông nguồn vốn tín dụng ngân hàng và nâng cao

hiệu quả vơn đầu tư của nền kinh tế.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát thị trường tiền tệ và

hoạt động ngân hàng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hoạt động của các tổ

chức tín dụng để có biện pháp xử lý nghiêm, kịp thời những sai phạm và các

vấn đề phát sinh, đảm bảo an toàn hệ thống, tránh rủi ro và giảm nợ xấu.

+ Tập trung vào thanh tra, kiểm tra việc: huy động vốn, cấp tín dụng,

phân loại nợ, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử

dụng dự phòng để xử lý rủi ro...

+ Từ kết quả thu được nhằm phát triển và cảnh báo sớm rủi ro. Phối

hợp với các cơ quan chức năng trong việc quản lý thanh tra, giám sát các tổ

chức tín dụng và tăng cường đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các

hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm trong ngành ngân hàng.

+ Nâng cao chất lượng thống kê, dự báo, phục vụ cho hoạch định và

điều hành chính sách tiền tệ, phối hợp với các bộ ngành để nâng cao chất35lượng lập, phân tích, dự báo cán cân thanh tốn quốc tế phục vụ cho việc điều

hành chính sách tiền tệ, tỷ giá. Theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường

tài chính tiền tệ trong nước và quốc tế để cập nhật kịp thời và chủ động đưa ra

các dự báo kinh tế vĩ mô, diễn biển các chỉ tiêu tiền tệ phục vụ cho việc đề

xuất kịp thời các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

+ Hoàn thiện chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2020 và

kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm

2020; thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng và tăng khả

năng ứng dụng trong thực tế của các cơng trình, đề tài nghiên cứu khoa học

trong ngành ngân hàng.

1.2.2.2. Kinh nghiệm ở 1 số ngân hàng của Việt Nam.

* Kinh nghiệm của NHNN&PTNT chi nhánh huyện Chương Mỹ

Nhiều năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT (Agribank)

huyện Chương Mỹ (Hà Nội) luôn được xem là điểm tựa tin cậy đối với nông

dân địa phương. Nhờ có nguồn vốn vay từ ngân hàng mà nhiều hộ gia đình đã

có điều kiện mở rộng sản xuất, thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Chi nhánh Agribank Chương Mỹ, với mục tiêu "Khách hàng là người

đồng hành, đem lại sự sống còn của ngân hàng", những năm qua Chi nhánh

đã tập trung cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn với dư nợ

hơn 526 tỷ đồng trong năm 2015, chiếm 88% tổng dư nợ. Trong đó có 68

khách hàng là doanh nghiệp, 2016 khách hàng là hộ sản xuất.

Ngoài ra, Chi nhánh cũng cho 127 khách hàng tại xã Thụy Hương (là

xã điểm xây dựng nông thôn mới của Trung ương) vay gần 11 tỷ đồng. “Quả

thật, Nghị định 41 ra đời đã tạo hành lang pháp lý thơng thống để ngân hàng

tăng trưởng tín dụng, giữ vững thị phần và đạt kết quả cao trong kinh doanh;

đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho dân để phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu

dùng, xây dựng nhà ở nơng thơn, mua sắm phương tiện đi lại…, góp phần xây36dựng nông thôn mới. Từ năm 2014 đến nay, hiệu quả vốn vay cho nơng

nghiệp, nơng thơn khá lớn. Có nhiều gia đình nhờ vốn vay mà vươn lên làm

giàu". Để có được kết quả đó, ngân hàng thực hiện tốt các biện pháp sau:

- Hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc phân phối vốn,

trước hết để thực hiện thành cơng cơng nghiệp hóa - hiện đại hóa, chính phủ nên

sớm hồn thiện khung pháp lý lành mạnh cho hệ thống tài chính: một khn

khổ họp lý và cơ chế giám sát hữu hiệu hỗ trợ cho hệ thống ngân hàng nội địa.

Đồng thời, việc sử dụng chính sách kinh tế vĩ mơ nhằm kìm chế sự bùng nố cho

vay, cho vay quá nhiều mà ngân hàng khó kiểm sốt được chất lượng tín dụng,

hoặc đẩy mạnh tín dụng phát triển kinh tế theo kiểu “bong bóng” là nguy cơ tổn

thương của hệ thống ngân hàng.

- Xây dựng hệ thống ngân hàng có tiềm lực vững mạnh, nhanh chóng đa

dạng hóa các hình thức huy động vốn, cùng với đẩy mạnh phát triển thị trường

tài chính nhằm khai thông vốn trong nước, đồng thời thu hút tư bản nước ngoài

để đáp ứng Yốn và kỹ thuật cho q trình cơng nghiệp hóa. Bên cạnh đó, Chính

phủ cần phải có biện pháp mở cửa đồng bộ cắt giảm thuế quan, chính sách ưu

đãi tín dụng ... để nâng cao chất lượng tín dụng.

- Khi định chế tài chính trong nước còn yếu kém, nhất là khi hệ thống

ngân hàng chýa đủ khả nãng phân phối tín dụng một cách hữu hiệu, việc tự do

hóa thị trýờng vốn ngắn hạn là rất nguy hiểm. Dòng vốn tư bản ngắn hạn ồ ạt

gây hiện tượng “thừa vốn”, dẫn đến tình trạng lãng phí, hâm nóng thị trường bất

động sản, và sự đảo ngược dòng vốn này gây bất ổn trong thị trường tài chính.

- Cần có sự can thiệp kịp thời của Chính phủ đối với hệ thống ngân hàng,

mở rộng tín dụng và thực hiện chính sách ưu đãi lãi suất đối với những mặt

hàng, ngành công nghiệp ưu tiên hướng đến xuất khẩu, nhằm tạo động lực

chuyển dịch cơ cấu kinh tế. vấn đề hỗ trợ lãi suất cho tín dụng cần phải có

chương trình hành động bước đi thích hợp với những chỉ tiêu cụ thể, với kinh37nghiệm của các nước cần phải có chế độ kiểm sốt chặt chẽ các khoản tín dụng

để tránh nguy cơ thất thoát vốn.

* Kinh nghiệm của NHNN&PTNT chi nhánh huyện Phú Bình

Trong thời gian qua Ngân hàng đã góp phần rất lớn cho sự nghiệp phát

triển kinh tế xã hội ở huyện Phú Bình cụ thể là: năm 2016 với tốc độ tăng

trưởng kinh tế đạt 15,64% cao nhất so với nhiều năm trở lại đây, đời sống vật

chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chuyển

biến mạnh mẽ, sản xuất nông nghiệp đã bước đầu đi vào sản xuất hàng hóa, mở

rộng làng nghề các tụ điểm kinh tế và dịch vụ ở nông thôn bước đầu được phục

hồi và phát triển, góp phần làm chuyển dịch căn bản cơ cấu kinh tế nơng

nghiệp, nơng thơn, có lợi thế xuất khẩu, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề,

phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thâm canh tăng vụ chuyển

biến mạnh các mơ hình trồng chè, trồng cây ngun liệu, cây ăn quả, cây dược

liệu, lúa, màu, ao hồ và những cây, con có giá trị cao giải quyết được công ăn

việc làm cho người lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới trong

nông nghiệp. Quan hệ sản xuất được đổi mới theo hướng xây dựng nền cơng

nghiệp hóa với nhiều thành phần kinh tể tham gia, kết cấu hạ tầng KT-XH nông

thôn được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an tồn xã hội được đảm bảo,

môi trường sinh thái được cải thiện một bước góp phần quan trọng vào sự ổn

định và phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa

nơng nghiệp nơng thơn của huyện. Để làm được như vậy NHNN&PTNT huyện

Phú Bình đã thực hiện tốt những vấn đề sau đây

- Vấn đề an tồn trong hoạt động tín dụng là vấn đề quan trọng hàng

đầu đối với ngân hàng. Trong hoạt động tín dụng phải chú trọng tăng cường

công tác thu thập thông tin, sàng lọc những thơng tin tin cậy để có những

quyết định cho vay đúng đắn, tránh rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.

- Trích lập quỹ dự phòng rủi ro theo đúng quy định.

- Nâng cao trình độ chuyên môn cũng như kiến thức xã hội cho cán bộ38công nhân viên.

- Áp dụng dần khoa học công nghệ kỹ thuật hiện đại vào dịch vụ ngân

hàng, tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát một cách chặt chẽ.

Tóm lại, tín dụng ngân hàng ln có vai trò hết sức to lớn đối với sự

phát triển của một nền kinh tế, chính trị và xã hội. Việc củng cố và nâng cao

chất lượng tín dụng là điều thực sự cần thiết và vơ cùng quan trọng vì sự tồn

tại và phát triển lâu dài của mỗi NH. Nhưng thực tế cho thấy chất lượng tín

dụng ngân hàng còn nhiều vấn đề cần giải quyết, tháo gỡ.

1.2.3. Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Cao Phong Hòa Bình

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam, NHNo&PTNT Việt

Nam về nâng cao chất lượng hoạt động nhất là nâng cao chất lượng tín dụng:

+ Tập trung cho vay nông nghiệp nông thôn đạt chỉ tiêu đặt ra. Thực

hiện tăng trưởng tín dụng gắn với an tồn tín dụng.

+ Thực hiện đúng quy trinh cho vay kiên quyết không đầu tư cho vay

đối với khách hàng chưa đủ điều kiện vay vốn.

+ Nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, nhân viên trong chi

nhánh, thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện sai sót để có biện

pháp xử lý.

+ Tăng cường cho vay qua tổ nhóm tín chấp, giảm bớt khối lượng công

việc cho CBTD.

+ Tăng cường cho vay kinh tế trang trại, làng nghề, cho vay các vùng

chăn ni, sản xuất hàng hóa.

+ Kiên quyết ngăn ngừa và hạn chế nợ xấu phát sinh. Tăng cường công

tác xử lý nợ xấu, thu nợ ngoại bảng để tăng năng lực tài chính, lành mạnh hóa

hoạt động tín dụng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Từ đó chúng ta thấy rằng, nâng cao chất lượng tín dụng của các ngân hàng thương mại phải là vấn đề được quan tâm thường xuyên chứ không phải đợi đến khi phát sinh các khoản nợ xấu rồi mới tập trung xử lý vì khi đó để xử lý các khoản nợ xấu này sẽ rất ...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×