Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cỏc thao tỏc son tho vn bn

Cỏc thao tỏc son tho vn bn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kế hoạch bài giảng

Mụn hc:

Tờn bi hc:

i tng:

Thi gian:

Bi ging:

a điểm:Tin học

Định dạng văn bản

Đại học chính qui

2 tiết (90 phút)

Lý thuyết

Phòng máyI. MỞ ĐẦU: 2’

II. MỤC TIÊU: 1’

1. Thực hiện được định dạng ký tự và định dạng đoạn văn bản.

2. Thực hiện trình bày văn bản dạng cột báo và tạo chữ đầu dòng lớn

3. Thực hiện sử dụng các kiểu Tab để trình bày văn bản

4. Thiết lập được Bullets và số tự động.

III. NỘI DUNG

Nội dung

1. Định dạng trang giấy

1.1 Thiết lập cỡ giấy, hướng

giấy

1.2 Thiết lập lề

Thước kẻ

Menu lệnh

2. Định dạng ký tự

1.1 Dùng thanh công cụ

1.2 Dùng Menu lệnh (Format\

Font)

3. Định dạng đoạn văn bản

2.1 Dùng thước kẻ

2.2 Dùng Menu lệnh (Format\

Paragraph)

4. Thiết lập số thứ tự tự động,

các đề mục…

5. Định dạng đường viền và

mầu nền

6. Chia cột văn bản

7. Tạo chữ cái lớn

8. Thiết lập TabT

GPhương

phápPhương tiện và

vật liệu dạy học15’Thuyết

trìnhProjectorHoạt

động của

HV

Nghe,Máy tớnhPhn

hi

Gii

thớch

ca GVnhỡn

15

Thuyt

trỡnh15

5

10 Lm muProjectorNghe,Mỏy tớnhNhỡn10

5

5

5

10Iv. lợng giá: 7

V. Tài liệu häc tËp chđ u:

Giáo trình Tin học - Bộ mơn Toán Tin - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.9Vi. Tài liệu tham khảo:

- Hunh Ngc Chin Giỏo (2006), Giỏo trình hệ soạn thảo Word NXB Thống kê

- Nguyễn Thanh Hải (2008), Giáo trình tin học văn phòng - NXB Văn

hóa Thơng tin

- Nguyễn Minh Đức (2004), Tạo tài liệu và trang trí văn bản với Word 2003 - NXB VN-Guide (2008),

- VN-Guide (2009), Tin học văn phòng Microsoft Word phiên bản mới

nhất - NXB Thống kê

Nam Định, ngày tháng nm 2014THÔNG QUA Bộ MÔNgIảNG VIÊN10Kế hoạch bài giảng

Mụn hc:

Tờn bài học:

Đối tượng:

Thời gian:

Bài giảng:

Địa điểm:Tin học

Bảng biểu

Đại học chính qui

2 tiết (90 phút)

Lý thuyết

Phòng máyI. MỞ ĐẦU: 2’

II. MỤC TIÊU: 1’

1. Thực hiện tạo bảng biểu.

2. Thực hiện các lệnh làm việc với bảng biểu, chỉnh sửa bảng biểu

3. Thực hiện tính tốn và sắp xếp dữ liệu trong bảng biểu.

III. NỘI DUNG

Nội dung

1. Chèn bảng biểu vào văn

bản

- Dùng thanh công cụ

- Dùng menu lệnh Table

2. Chỉnh sửa bảng biểu

- Bơi đen ơ, cột, dòng

- Thay đổi độ cao dòng, độ rộng

cột

- Chèn ơ, cột, dòng

- Xóa ơ, cột, dòng

- Gộp các ơ

- Tách các ơ

3. Định dạng dữ liệu trong

bảng

4. Tạo đường viền và hiệu

chỉnh đường viền, định dạng

màu nền

- Sử dụng thanh cơng cụ (bằng

bút chì)

- Sử dụng Menu lệnh

5. Tính tốn trong bảng, sắp

xếp dữ liu

- Tớnh toỏn

- Sp xp

iv. lợng giá: 7T

GPhng

phỏpPhng tin v

vt liệu dạy học5’Thuyết

trìnhProjectorHoạt

động của

HV

Nghe,Máy tínhnhìnProjectorNghe,Máy tínhNhìnPhản

hồi

Giải

thích

của GV20’Thuyết

trình

10’ Làm mẫu

15’10’V. Tµi liƯu häc tËp chđ u:

Giáo trình Tin học - Bộ mơn Tốn Tin - Trường Đại học Điều dưỡng Nam nh.

Vi. Tài liệu tham khảo:11- Hunh Ngc Chin Giỏo (2006), Giáo trình hệ soạn thảo Word NXB Thống kê

- Nguyễn Thanh Hải (2008), Giáo trình tin học văn phòng - NXB Văn

hóa Thơng tin

- Nguyễn Minh Đức (2004), Tạo tài liệu và trang trí văn bản với Word 2003 - VN-Guide (2009), Tin học văn phòng Microsoft Word phiên bản

mới nht - NXB Thng kờ

Nam nh, ngy thỏng nm 2014

THÔNG QUA Bộ MÔNgIảNG VIÊN12Kế hoạch bài giảng

Mụn hc:

Tờn bi hc:

i tượng:

Thời gian:

Bài giảng:

Địa điểm:Tin học

Đồ họa

Đại học chính qui

2 tiết (90 phút)

Lý thuyết

Phòng máyI. MỞ ĐẦU: 2’

II. MỤC TIÊU: 1’

1. Thực hiện các thao tác vẽ đơn giản. Chỉnh sửa hình vẽ, vẽ hình tự có sẵn và tạo sơ đồ

tổ chức

2. Thực hiện chèn, trình bày và chỉnh sửa tranh, ảnh, chữ nghệ thuật.

III. NỘI DUNG

Nội dung

1. Các thao tác vẽ

1.1 Thanh công cụ Drawing

1.2 Vẽ các đối tượng

1.2 Chọn đối tượng

1.3 Sao chép, di chuyển các đối

tượng

1.4 Thay đổi nét vẽ

1.5 Thay đổi mầu nền

1.6 Nhóm, gỡ nhóm các đối

tượng

1.7 Sắp xếp các đối tượng

1.8 Xoay, lật các đối tượng

1.9 Sử dụng AutoShape

2. Chỉnh sửa

- Chọn nhiều đối tượng cùng

lúc

- Di chuyển vị trí hình vẽ

- Thêm chữ vào hình

- Định dạng hình vẽ

3. Tạo chữ nghệ thuật:

- Chèn/ loại bỏ chữ nghệ thuật.

- Chỉnh sửa.

4. Chèn tranh, nh:

- Chốn/ loi b tranh, nh.

- Chnh sa.

vI. lợng giá: 7’T

GPhương

phápPhương tiện và

vật liệu dạy học40’Thuyết

trình

Làm mẫuProjectorHoạt

động của

HV

Nghe,Máy tínhnhìnThuyết

trìnhProjectorNghe,Máy tínhNhìnPhản

hồi

Giải

thích

của GVGiải

thích

của GVLàm mẫu

15’15’

10’V. Tµi liƯu häc tËp chđ u:

Giáo trình Tin học - Bộ mơn Tốn Tin - Trường Đại hc iu dng Nam nh.13Vi. Tài liệu tham khảo:

- Hunh Ngọc Chiến Giáo (2006), Giáo trình hệ soạn thảo Word NXB Thống kê

- Nguyễn Thanh Hải (2008), Giáo trình tin học văn phòng - NXB Văn

hóa Thơng tin

- Nguyễn Minh Đức (2004), Tạo tài liệu và trang trí văn bản với Word 2003 - VN-Guide (2009), Tin học văn phòng Microsoft Word phiên bản

mới nhất - NXB Thống kê

Nam Định, ngy thỏng nm 2014THÔNG QUA Bộ MÔNgIảNG VIÊN14Kế hoạch bài gi¶ng

Mơn học:

Tên bài học:

Đối tượng:

Thời gian:

Bài giảng:

Địa điểm:Tin học

Các chức năng hỗ trợ khác

Đại học chính qui

1 tiết (45 phút)

Lý thuyết

Phòng máyI. MỞ ĐẦU: 2’

II. MỤC TIÊU: 1’

1. Thực hiện chèn cơng thức tốn học

2. Thực hiện được các chức năng tìm kiếm, thay thế, tạo chuỗi văn bản tự động

3. Thực hiện tạo tiêu đề đầu trang , cuối trang và đánh số trang cho văn bản

4. Thực hiện in và điều chỉnh các tùy chọn trong hộp thoại in

III. NỘI DUNG

TGPhương

phápPhương tiện và

vật liệu dạy học5’Thuyết

trình

Làm mẫuProjectorHoạt

động của

HV

Nghe,Máy tínhnhìnThuyết

trìnhProjectorNghe,Máy tínhNhìnNội dung

1. Chèn biểu tượng Symbol

Tạo Short Cut

2. Chèn cơng thức tốn học

3. Chèn số trang

4. Tạo chuỗi văn bản tự động

5. Tìm kiếm và thay thế

6. Tạo tiêu đề đầu/ cuối trang

7. Bảo vệ văn bản

8. Trộn tài liệu

9. In văn bản

Xem văn bản trước khi in

In văn bn

Iv. lợng giá: 710

2

3

2

5

12

10

2Phn

hi

Gii

thớch

ca GVGii

thớch

ca GVLm muV. Tài liệu học tËp chđ u:

Giáo trình Tin học - Bộ mơn Tốn Tin - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Vi. Tµi liƯu tham kh¶o:

- Huỳnh Ngọc Chiến Giáo (2006), Giáo trình hệ soạn thảo Word - NXB

Thống kê

- Nguyễn Thanh Hải (2008), Giáo trình tin học văn phòng - NXB Văn

hóa Thông tin

- Nguyễn Minh Đức (2004), Tạo tài liệu và trang trí văn bản với Word 2003 - VN-Guide (2009), Tin học văn phòng Microsoft Word phiên bản mới

nhất - NXB Thng kờ

Nam nh, ngy thỏng nm 2014

THÔNG QUA Bộ MÔNgIảNG VIÊN15Kế hoạch bài giảng

Mụn hc:

Tờn bi hc:

i tng:

Thi gian:

Bi giảng:

Địa điểm:Tin học

Giới thiệu Microsoft Excel

Đại học chính qui

1 tiết (45 phút)

Lý thuyết

Phòng máyI. MỞ ĐẦU: 2’

II. MỤC TIÊU: 1’

1. Thực hiện khởi động và thốt khỏi chương trình Microsoft Excel.

2.Nêu chức năng chính và ý nghĩa của màn hình làm việc Microsoft Excel.

3. Trình bày các khái niệm kiểu dữ liệu, các loại địa chỉ của bảng tính Excel.

III. NỘI DUNG

Nội dung

1. Giới thiệu chung

2. Khởi động và thoát chương

trình

Khởi động

Thốt chương trình

3 Chức năng và ý nghĩa màn

hình làm việc Excel

Thanh cơng cụ

Thanh tình trạng

Thanh cơng thức

Cấu trúc bảng tính

4. Các khái niệm cơ bản

Các kiểu dữ liệu

Các loại địa chỉ

Các loại mã lỗiTG

3’

2’Phương

phápPhương tiện và

vật liệu dạy hcThuyt

trỡnh

Lm muProjectorHot

ng ca

HV

Nghe,Mỏy tớnhnhỡnThuyt

trỡnhProjectorNghe,Mỏy tớnhNhỡnPhn

hi

Gii

thớch

ca GV1515Gii

thớch

ca GVLm muVI. lợng giá: 7’

V. Tµi liƯu häc tËp chđ u:

Giáo trình Tin học - Bộ mơn Tốn Tin - Trường Đại học Điều dng Nam nh.

VI. Tài liệu tham khảo:

- Nguyn Thanh Hi (2008), Giáo trình tin học văn phòng - NXB Văn

hóa Thơng tin

- VN-Guide (2009), Tin học văn phòng Microsoft Excel phiên bản

mới nhất - NXB Thống kê

Nam Định, ngày tháng nm 2014THÔNG QUA Bộ MÔNgIảNG VIÊN16Kế hoạch bài giảng

Mụn hc:

Tờn bài học:

Đối tượng:

Thời gian:

Bài giảng:Tin học

Định dạng và trình bày bảng tính

Đại học chính qui

2 tiết (90 phút)

Lý thuyết

Địa điểm:Phòng máyI. MỞ ĐẦU: 2’

II. MỤC TIÊU: 1’

1. Định dạng được các loại dữ liệu

2. Định dạng được bảng tính

3. Định dạng trang giấy và In bảng tính

III. NỘI DUNG

Nội dung

1. Định dạng dữ liệu trong ô

1.1 Dùng thanh công cụ

1.2 Dùng menu lệnh

2. Định dạng bảng tính

2.1. Thêm, bớt các ơ, cột, dòng

2.2. Thay đổi kích thước cột,

dòng

2.3. Tạo đường kẻ

2.4 Tạo mầu nền.

3. Tạo số tự động (seri)

3.1 Dùng chuột

3.2 Dùng menu lệnh

4. Định dạng trang giấy

4.1 Thiết lập cỡ giấy, hướng

giấy

4.2 Tạo các tiêu để đầu, cuối

trang

5. In văn bản

5.1 Xem và chỉnh bảng tính

trước khi in

5.2 In bng tớnh

IV. lợng giá: 7T

GPhng

phỏpPhng tin v

vt liu dy hc15Thuyt

trỡnh

Lm mẫuProjectorHoạt

động của

HV

Nghe,Máy tínhnhìnThuyết

trìnhProjectorNghe,Máy tínhNhìnPhản

hồi

Giải

thích

của GV25’5’Giải

thích

của GV15’ Làm mẫu10’V. Tµi liƯu häc tËp chđ u:

Giáo trình Tin học - Bộ mơn Toán Tin - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

VI. Tài liệu tham khảo:

- L c Ho, Nguyn Nam Thun (2007), Nhập môn Tin học căn

bản cho người mới bắt đầu - NXB Giao thông vận tải

- Nguyễn Thanh Hải (2008), Giáo trình tin học văn phòng - NXB Văn

hóa Thơng tin17- VN-Guide (2009), Tin học văn phòng Microsoft Excel phiên bản

mới nhất - NXB Thống kê

Nam Định, ngày tháng nm 2014

THÔNG QUA Bộ MÔNgIảNG VIÊN18Kế hoạch bài giảng

Mụn hc:

Tờn bài học:

Đối tượng:

Thời gian:

Bài giảng:

Địa điểm:Tin học

Các hàm cơ bản của Excel

Đại học chính qui

4 tiết (180 phút)

Lý thuyết

Phòng máyI. MỞ ĐẦU: 2’

II. MỤC TIÊU: 1’

1. Trình bày khái niệm hàm trong Excel

2. Trình bày cú pháp của hàm

3. ý nghĩa các hàm và áp dụng hàm giải quyết các bài toán

III. NỘI DUNG

Nội dung

1. Định nghĩa hàm

2. Cú pháp hàm

3. Sử dụng Funtion để gọi

hàm

4. Các hàm cơ bản

- Nhóm hàm ngày tháng

- Nhóm hàm tốn học

- Nhóm hàm thống kê

- Nhóm hàm ký tự

- Các hàm Logic

- Các hàm tìm kiếm và tham

chiếu

- Nhóm hàm cơ sở dữ liệuTG

2’

3’

5’

160’Phương

phápPhương tiện và

vật liệu dạy họcThuyết

trìnhProjectorHoạt

động của

HV

Nghe,Máy tínhnhìnProjectorNghe,Làm mẫuThuyết

trình

Làm mẫuMáy tớnhNhỡnPhn

hi

Gii

thớch,

phõn

tớch ca

GVGii .

Phõn

tớch ca

GVIV. lợng giá: 7

V. Tài liệu học tËp chđ u:

Giáo trình Tin học - Bộ mơn Tốn Tin - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

VI. Tµi liƯu tham kh¶o:

- Lữ Đức Hào, Nguyễn Nam Thuận (2007), Nhập môn Tin học căn

bản cho người mới bắt đầu - NXB Giao thông vận tải

- Nguyễn Thanh Hải (2008), Giáo trình tin học văn phòng - NXB Văn

hóa Thơng tin

- VN-Guide (2009), Tin học văn phòng Microsoft Excel phiên bản mới

nhất - NXB Thống kê

Nam Định, ngày tháng năm 2014THÔNG QUA Bộ MÔNgIảNG VIÊN19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cỏc thao tỏc son tho vn bn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×