Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Loại 1. Định nghĩa và tính chất của tích phân

Loại 1. Định nghĩa và tính chất của tích phân

Tải bản đầy đủ - 0trang

NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG

C.baab f  x  dx   f  x  dx .D.baab f  x  dx   f  x  dx .Câu 10. Nếu các hàm số f  x  và g  x  đều xác định, liên tục và cùng không đổi dấu trên

 a; b  thì đẳng thức nào sau đây là đúng?

aa

 aA.   f  x  .g  x   dx    f  x  dx  .   g  x  dx  .

a

b

 b

bbB.f  x g  x  dx 

a f  x  dx

b

a g  x  dx.bbC.f  x   g  x  dx a

bCâu 11. Giả sửba005B. 3 .a  f  x   g  x  dx .

bD. 13.C. 13 .54 f  x  dx  a,  f  x  dx  b thì  f  x  dx

4bằng1B. b  a .C. a  b .D. a  4b .aa00 f  x  dx  5 và f  x  là hàm số chẵn. Khi đó  f  x  dx bằngA. 0.C. 5 .B. 5.

8310D. 10. f  x  dx  15 . Khi đó  f  3x  1 dx bằngA. 45 .

Câu 15. Chof  x   g  x  dx  f  x  dx  5,  f  x  dx  8. Khi đó  f  x  dx bằng1Câu 14. ChoD.

6A. a  b .

Câu 13. Chof  x  dx   g  x  dx .b65Câu 12. Nếua5A. 3 .A.aB. 9 .C. 5 .1705D. 24 . f  2x  5 dx  15 . Khi đó  f  x  dx bằng15

.

2B. 17 .C. 21 .D. 30 .Loại 2. Dùng bảng nguyên hàm dx  x  c ,  kdx  kx  C

1 ( ax  b) 1

 C ,(  1)

  ( ax  b) dx  .

a

 1

dx

1 1



 .

 C ,( x  b / a)

2

a ax  b

( ax  b)x 1

 C ,(  1)

  x dx 

 1

dx

1

  2    C ,( x  0)

x

x3Câu 16. Tính I   (2 x 2  4 x  1)dx

17

A. I  .

3B. I 9

.

4C. I 1Câu 17. Giá trị của tích phâny310

.

3D. I 3

.

5 3 y 2  2 dy là0A. 4.3

B.  .

4Biên tập: ĐẶNG NGỌC HIỀNC. 6.Page 6D. 3.ĐT: 0977802424NGUN HÀM – TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG

aCâu 18. Tìm a, biết  (3 x 2  2 x  1)dx  5 .

1A. a  2 .B. a  3 .C. a  4 .D. a  5 .bCâu 19. Tập hợp các giá trị của b sao cho

A. 5 .  2x  4  dx  5 là

C. 4 .

0B. 5; 1 .D. 4; 1 .mCâu 20. Biết  2x  5dx  6 , tất cả giá trị m là

0A. m  1, m  6 .B. m  1, m  6 .C. m  1, m  6 .D.dxx21

   C ,( x  0) .

xCâu 21. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

3A.32

 x dx  0 .B.33x2  1 dx  0 .3C.3 x3

 x dx  0 .D.7

.

24D. 32 x dx  0.32dx

bằng

4

1 xCâu 22. Tích phân I  

A.31

.

5

2Câu 23. Tìm a, biết

12dx 3C.x 3 dx 1a

bA. T  8 .C. a  4 .8  c với a , b , c ;B. T  6 .

37

.

24a

.

100B. a  7 .

2Câu 25. Cho31

.

5 3x  1A. a  6 .

Câu 24. ChoB. D. a  8 .a

là phân số tối giản. Tính T  a  b  c 5 .

b

C. T  6 .

D. T  8 .a 5 b

với a, b  ; c   . Tính T  a  b  c

c

B. T  5 .

C. T  7 .2 x  1dx 1A. T  8 .2Câu 26. Tìm a, biết a  N * và 

aA. a  1 .4x  2

25

.

dx 

2

3

xB. a  2 .C. a  3 .x x3x

a 2  b3 2  c

với a, b, c  ; d 

d

x1 x

d

A. T  5 .

B. T  5 .

C. T  10 .

1

2

2 ln a

Câu 28. Tìm a, biết 

.

dx 

2

3

(2

x1)

0

2Câu 27. ChoA. a  1 .B. a  2 .

3Câu 29. Giá trị của tích phânD. T  6 .4x2D. a  4 .

. Tính T  a  b  c  d

D. T  10C. a  e.D. a C. 3.D.2

.

3 x  2 dx là0A. 4.B. 5.

4Câu 30. Tích phânx2 3 x  2 dx 1Biên tập: ĐẶNG NGỌC HIỀNa

với a, b 

b;31

.

6a

là phân số tối giản. Tính T  a  2b .

bPage 7ĐT: 0977802424NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG

A. T  22 .C. T  23 .B. T  17 .D. T  67 .Loại 2. Dùng bảng nguyên hàm(tt)

dx

 ln x  C ,( x  0)

xCâu 31. Tìm a, biết a  0 và

A. a  2 .2x3  2x  1

1

1 x2 dx  2  a  2 ln a

aB. a  3 .

5Câu 32. Giả sửdx

1

 ln ax  b  C ,( x  b / a)

ax  b aC. a  4 .1 2 x  1 dx  ln A , giá trị củaD. a  1 .A là1A. 3.B. 9.

5Câu 33. Giả sửC. 81.D. 8.dx x  1  ln a. Khi đó giá trị của a là

3A. 2 .B. 3 .Câu 34. Tìm a , biết a  1 và

A. a  1 .C. 5 .2B. a  2 .

1Câu 35. Tính I  

0D. 15.2 x  3x  1

1

dx   ln(2 a  1) .

2x  1

2

1

aC. a  3 .D. a 1

.

21 3

C. I   ln .

2 2D. I 1 3

ln .

2 2dx

.

x  4x  3

23

A. I  ln .

21 3

B. I  ln .

3 2

1

dx

a

Câu 36. Cho  2

 ln với a, b 

b

0 x  5x  6A. T  3 .B. T  10 .

xdx

a2

Câu 37. Biết a  0 và 

. Tìm a.3

32

(

x1)

0;a

là phân số tối giản. Tính T  2a  b .

b

C. T  11 .D. T  4 .C. a  2 .D. a  3 .C. J  ln 5 .D. J  ln 5 .1A. a  2 .B. a  4 .

(2 x  4)dx

Câu 38. Tính J   2

.

0 x  4x  3

2B. J  ln 3 .A. J  ln 2 .

2Câu 39. Chox

02( x  1)

dx  a ln 5  b ln 3 với a, b  . Tính T  a  2b .

 4x  3A. T  8 .B. T  7 .

C. T  9 .

x

a c

a c

dx  ln

Câu 40. Cho  2

với a, b, c , d   ;

,

b d

b d

2 x 1D. T  9 .3T  a  b  c  d.

A. T  5 .B. T  4

dx

ln( a  1)Câu 41. Biết  2

. Tìm a .

2

x2

x1

2là các phân số tối giản. TínhC. T  12 .D. T  14 .C. a  1  e .D. a  1  e .3A. a  1 .B. a  e .Biên tập: ĐẶNG NGỌC HIỀNPage 8ĐT: 0977802424NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG

Loại 2. Dùng bảng nguyên hàm(tt)1

  e axb dx  e axb  C

a

1 amx n

  amx  ndx  .

C

m Lna  e x dx  e x  C

  a x dx ax

 C ,(0  a  1)

lna

2Câu 42. Giá trị  2e 2 x dx bằng

0B. e 4  1 .

1

e4 b

Câu 43. Cho  (1  e 2 x )2 dx  e 2   với b 

a c

0

4C. 4e 4 .A. e .;D. 3e 4 .b

là phân số tối giản. Trong không gian với

chệ trục tọa độ Oxyz gọi điểm M  a; b; c  . Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng Oxy bằng

A. 1 .B. 4 .C.17 .D. 3 .1a 1 1

Câu 44. Cho  (1  e  x )2 dx   2  với a, b, c  . Tính T  a  b  c

e be c

0

B. T  4 .

C. T  6 .

x 

Câu 45. Nếu I    4  e 2  dx  K  2e thì giá trị của K là

2 25

A. 11.

B. 9.

C.

..

2

A. T  2 .D. T  8 .01Câu 46. Tính I   2 x  3x2D. 10.dx .04

12

9

A. I 

.

ln 4 ln 6 ln 9

3

10

8

C. I 

.

ln 4 ln 6 ln 9B. I 3

10

8

.

ln 4 ln 6 ln 9D. I  ln 2  2ln 3 .

Loại 2. Dùng bảng nguyên hàm(tt)1

  sin(ax  b)dx   cos(ax  b)  C

a

1

  cos( ax  b)dx  sin(ax  b)  C

a

dx

1



 tan( ax  b)  C

cos2 ( ax  b) a

dx

1



  cot(ax  b)  C

2

a

sin (ax  b)

1

  tan( ax  b)dx   ln cos(ax  b)  C

a

1

  cot( ax  b)dx  ln sin( ax  b)  C

a  sin xdx   cos x  C

  cos xdx  sin x  Cdx

 tan x  C

cos2 x

dx



  cot x  C

sin 2 x

  tan xdx   ln cos x  C

  cot xdx  ln sin x  C2Câu 47. Tính I   (1  cos 2 x)dx .

0A. I 1

 .

2 2B. I Biên tập: ĐẶNG NGỌC HIỀN

2.C. I  0 .

Page 9D. I 

4.ĐT: 0977802424NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG2Câu 48. Cho  (1  sin 3x)dx 

0A. T  4 .

ab

với a, c 

c;b

là phân số tối giản. Tính T  2a  b  c .

c

C. T  6 .B. T  2 .D. T  8 .2Câu 49. Cho  sin x  cos x  1 dx  a  b với a, b . Trong hệ trục tọa độ Oxyz gọi M  a; b; 3  .0Tính độ dài đoạn OM .

A. OM  17 .B. OM  7 .D. OM  8 .C. OM  17 .

4Câu 50. Chox

x

 e (e 

0A. T  9 .ex)dx  a  với a, b  . Tính T  a  2b .

2

b

cos x

B. T  6 .C. T  2 .D. T  7

4Câu 51. Cho

 sin21

a c

với b, c 

dx 

2

b

x.cos x;a

là phân số tối giản. Tính T  a  2b  c .

b6B. T  5 .A. T  11 .C. T  10 .D. T  11 .

4Câu 52. Cho

 sincos 2 x

b

dx  a 

3 với với b, c 

2

2

c

x.cos x;a ;b

là phân số tối giản. Tính

c6T  abc .

A. T  9 .B. T  5 .C. T  5 .

1

Câu 53. Để   sin 2 t   dt  0, với k 

2

0D. T  9 .xA. x  k2 .thì x thỏa:B. x  k .C. x k

.

2D. x    k2aCâu 54. Nếu  sin x  cos x  dx  0, 0  a  2thì giá trị a bằng:0A.

4.B.

2.C.3

.

2D. 

mCâu 55. Với giá trị nào của tham số m thì tích phân I   x  sin x dx bằng

2 2  4  8

320A. m  1 .B. m .6

Câu 56. Đẳng thức nào sau đây là đúng?C. m 

3D. m .22220000A.  sin xdx   cos xdx .4.B.  sin xdx   tan xdx.22220000C.  sin xdx    cos xdx .?D.  sin xdx    tan xdx.

3Câu 57. Tính I   tan xdx

4Biên tập: ĐẶNG NGỌC HIỀNPage 10ĐT: 0977802424NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG

A. I  ln6

.

2B. I  ln 2 .C. I  ln 2 .D. I   ln 2

3Câu 58. Choac cot xdx  b ln dvới b , d a c

, là các phân số tối giản. Trong mặt phẳng tọa

b d;4độ Oxy gọi M  a; b  , N  c ; d  . Tính độ dài đoạn thẳng MN

B. MN  4 2 .A. MN  2 .C. MN  2 2 .D. MN  4 .

4Câu 59. Tính I   sin 2 xdx

0A. I 1

 .

8 4B. I 1

 .

8 2C. I 1

 .

8 2D. I 

81

4

4Câu 60. Cho cos20a 

xdx   với a, c 

b c;a

là phân số tối giản. Tính T  a  b  c .

bB. T  13 .A. T  11 .C. T  8 .D. T  9aCâu 61. Nếu  sin x cos xdx  0,0  a  2 thì a bằng

0A. a   .B. a C. a .23

.

2D. a 

4mCâu 62. Giải phương trình ẩn m sau đây  cos xdx  0.

0A. m 

3B. m ..3 k 2 , k  .C. m 

6 k 2 , k  . . D. m  k , k  .

4Câu 63. Tính I   sin 3x cos xdx .

0A. I  0 .B. I  1 .C. I 

4Câu 64. Choa cos 3x cos xdx  bvới b ;0D. I 1

.

4a

là phân số tối giản. Tính T  a  b

bB. T  5 .A. T  1 .1

.

2C. T  3 .D. T  3

4aa sin 3x sin xdx  b với b  ; b là phân số tối giản. Trong mặt phẳng tọa độ

Oxy , điểm M  a; b  là tâm đối xứng của đồ thị hàm số nào sau đây?Câu 65. Cho0A. y x4

.

x 1B. I 1  4x

.

1 xC. y 4x  1

.

x1D. y x2

x4

4Câu 66. Cho1a 1  sin 2x dx  bvới b ;0a

là phân số tối giản. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ,

bđiểm I  a; b  là đỉnh của parabol có phương trình nào sau đây?

A. y  x2  2x  3 .B. y  x2  4x  5 .Biên tập: ĐẶNG NGỌC HIỀNC. y  x2  6x  7 .Page 11D. y  x2  2x  3 .

ĐT: 0977802424NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG4Câu 67. Cho1a 1  cos 2x dx  bvới với b ;0A. T  1 .a

là phân số tối giản. Tính T  a  b

b

C. T  3 .B. T  1 .D. I  2

2Câu 68. Cho1 1  cos x dx a  b với a , b  . Tính T  2a  b .3A. T  11 .

B. T  5 .

C. T  6 .

Câu 69. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A.

B.D. T  74

sin

xd

x0  4 

0 sin  x  4  dx .3

4



0 sin  x  4  dx  0 cos  x  4  dx .



C.  sin  x   dx 

40

0



sin  x   dx   sin  x   dx .

4

4

3

4D.4

sin

xd

x2

0  4 

0 sin  x  4  dx .Loại 3. Đổi biến số

1Câu 70. Tích phân I  

0x1

dx bằng

x  2x  5

21 8

B. ln .

2 5

1

xdx

Câu 71. Tích phân: J  

bằng

3

0 ( x  1)8

A. ln .

51

.

4

3

x

a c

dx  ln

Câu 72. Cho  2

với b, d 

b

d

x1

2

A. J 1

.

8B. J S  abcd.

A. S  5 .

Câu 73. Gọi I  

0

23Câu 74. Chox

1C. J  2 .D. J  1 .a c

là các phân số tối giản. Tính

,

b dC. S  13 .D. S  16 .xdx

thì

x2  1

B. I .8

D. 2 ln .

5; a, c  ;B. S  11 .

1A. I 8

C. 2 ln .

5

4C. I .a c

1  x 2 dx  

2 với b , d 

b dln 2

.

2; a, c  ;D. I  ln 2.a c

, là các phân số tối giản. Trong

b dmặt phẳng tọa độ Oxy , gọi M  a; b  , N  c ; d  . Tọa độ trung điểm của đoạn MN là3 

A.  ; 3  .

2 B.  3; 3  .Biên tập: ĐẶNG NGỌC HIỀN5 

C.  ; 3  .

2 Page 12D.  5; 3  .ĐT: 0977802424NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG

1Câu 75. Tích phân I   x 1  x  dx bằng

1901

A.

.

420B.1

.

380C.1

.

342D.1

.

4621Câu 76. Tích phân L   x 1  x 2 dx bằng

0A. L  1 .B. L 1

.

4C. L  1 .D. L 1

.

32Câu 77. Cho I   2 x x 2  1dx và u  x   x 2  1 . Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

1322

B. I 

27 .

3A. I   udu .

01Câu 78. Biết tích phânx1  xdx 0A. 18 .C. I   udu .

0M

M

, với

là phân số tối giản. Giá trị M  N bằng:

N

NB. 19 .

7Câu 79. Tích phân I  

03

3

A.  3 ln .

2

2Câu 80. Cho I e2C. 20 .1dx có giá trị là:

1 x  1

9

3

9

2

B.  3 ln .

C.  3 ln .

2

2

2

3xA. I  cos1 .D. 213cos  ln x 132 3

D. I  u 2 .

3 09

2

D.  3 ln .

2

3dx , ta tính được:

C. I  sin1 .B. I  1 .D. I  sin 2  sin1 .sin x.cos3 x

a 1

Câu 81. Cho 

dx   ln 2 với b 

2

b c

0 cos x  1

2T  abc .

A. T  2 .B. T  6 .; a, c  ;C. T  3 .a

là phân số tối giản. Tính

b

D. T  1 .

1Câu 82. Cho tích phân I  

0A. I  J .2x

x3dx và J  

0cos x

dx , phát biểu nào sau đây đúng:

3 sin x  12B. I  2 .Câu 83. Tích phân I 01

C. J  ln 5 .

3D. I  2 J .C.  ln 2 .D. ln 2 .cos x 2  sin x dx có giá trị là:A. ln 3 .2B. 0 .6Câu 84. Cho I   sin m x cos xdx 

0A. 6.1

. Khi đó m bằng

64B. 5.C. 4.D. 3.

6Câu 85. Tích phân I   sin 3 x.cos xdx bằng:

0Biên tập: ĐẶNG NGỌC HIỀNPage 13ĐT: 0977802424NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG

A. 6 .B. 5 .C. 4 .D.1

.

64

2Câu 86. Tính 1  cos x nsin xdx ta được0

221

A.   1  cos x  sin xdx 

.

2

n

0

nB.nsin xdx 1

.

n1sin xdx 1

.

2n  10

2C. 1  cos x  1  cos x nsin xdx 021

.

n1D. 1  cos x n04Câu 87. Tích phân I   cos 2 x cos 4 x  sin 4 x dx bằng

05

7

.

C.

.

24

12

e

1  ln 2 x

dx có giá trị là:

Câu 88. Tích phân I  

x

1

A.5

.

6B.A.1

.

3B.2

.

31C. 1 .D.5

.

12D.4

.

3D.e2  e

.

3Câu 89. Tích phân I   x.e x 1dx có giá trị là:

20e e

.

2

2A.B.e2  e

.

3C.e2  e

.

2

2Câu 90. Tích phân I   cos xe sin x dx  m thì m thỏa mãn phương trình

0B. ln  x  1  0 .A. ln x  1 .

Câu 91. Tích phân I 2 3

2A.

63

x x2  3Câu 92. Đặt I 6

3 2A. dx 3C. I  

dx

x x 9

2D. ln  x  1  1 .dx bằng:B.  ..C. ln  x  1  0 .và x C.

3.D.

2.3

. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào SAI?

cos t3sin t

dt .

cos2 tB. I sin tdt

.

3cos t tan tD.

36.dx

x x 9

2sin tdt

.

3cos t tan t4aCâu 93. Tích phânx2a2  x2 dx  a  0  bằng0 .a

A.

.

8

4 .a 4

B.

.

16Biên tập: ĐẶNG NGỌC HIỀN .a 3

C.

.

16Page 14 .a 3

D.

.

8ĐT: 0977802424NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG

Câu 94. Cho3210A. I  9 .B. I  6 . xf 1  e

4Câu 95. Chox dx  2000 . Tính I   x f 1  e  dx .

3B. I  4000 . xf 

2D. I  2 .x1A. I  2000 .C. I  1000 .x 2  1 dx  5 . Tính I 0A. I C. I  4 .

21Câu 96. Cho2

3

 xf 1  x  dx  6 . Tính I   x f 1  x  1 dx .5

.

2 xf  x  dx .

1C. I  5 5 .B. I  10 .Câu 97. Đổi biến x  2sin t tích phân1dx4  x20A.  tdt .trở thành:361

C.  dt .

t

0B.  dt .0D. I  5 .

66D. I  3000 .50D.  dt

0Loại 4. Phương pháp tích phân từ phần

bb udv  u.v a   vdu

baaCâu 98. Tích phân L   x sin xdx bằng:

0B. L   .A. L   .D. L  0 .C. L  2 .1  3

với a, b  . Tính T  2a2  b .

b3Câu 99. Cho x cos xdx  a 

0A. T  5 .B. T  9 .C. T  14 .D. T  16 .C. 2 2  3 .D. 2 2  3Câu 100. Tích phân I   x2 sin xdx bằng :

0B.  2  4 .A.   4 .

2

4Câu 101. Cho x.cos xdx 

0A. T  15 . 2

aB. T  13 .

2Câu 102. Cho2

 c với a, b, c  . Tính T  a  b  c .

b

b (2 x  1) ln xdx  a ln 2  cvới c ; a, b  ;1T  abc .

A. T  6 .B. T  3 .

ln 2Câu 103. Cho xexdx 0T  abcd

A. T  3 .

Câu 104. Giá trị xe1 xb

cC. T  5 .a

 c  d ln 2  với b 

bB. T  5 .

1D. T  9 .C. T  11 .; a, c , d  ;là phân số tối giản. Tính

D. T  1 .a

blà phân số tối giản. TínhC. T  4 .D. T  7 .C. 1.D. 1 .dx bằng0A. 1  e .B. e  2 .Biên tập: ĐẶNG NGỌC HIỀNPage 15ĐT: 0977802424NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG

2ln x

dx bằng:

2

1 xCâu 105. Tích phân I  

A.1

1  ln 2  .

2B.1

1  ln 2  .

21Câu 106. Cho 1  x  e dx  a.e  bC.1

 ln 2  1 .

2D.1

1  ln 2  .

4với a, b  . Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , khoảng cách từx0điểm M  a; b  đến đường thẳng  : x  y  2  0 bằng

A.5 2

.

2B.3 2

.

2C.2

.

2D. 3 .3Câu 107. Cho  ln( x 2  x)dx  a  b ln 3 với a, b  . Tính T  a  b .

2A. T  3 .B. T  3 .Câu 108. Tìm a  0 sao choa x.ex

2C. T  5 .D. T  5 .dx  401

.

4

1

a c

Câu 109. Cho  x2 e 3 x dx   .e 3 với b , d 

b d

0

A. 4 .B.S  abcd.

A. S  75 .C.

1

.

2D. 2 .; a, c  ;B. S  57 .a c

, là các phân số tối giản. Tính

b dC. S  61 .D. S  67 .Loại 5. Một số dạng đặc biệt

Câu 110. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

3A.3 x dx  0 .

2B.3 x23 1 dx  0 .3C.3 x dx  0 .

3D.3 x2 x dx  0 .3Câu 111. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

A. sin xdx  0 .B. cos xdx  0 .C.1  sin x  dx  0 .

2D.  cos x C. 1 .D. 0 .2dx  0 .23x

dx

x

0 1  2016Câu 112. Giá trị của tích phân I  A. 3 .

B. 2 .

Câu 113. Đẳng thức nào sau đây đúng

5A.5sin 2017 x

dx  0 . B.

2  cos3 x353x2

 x dx  0.

5 1  53x 2

C.  2

dx  0 .

3 x  1D.  sin x  cos x 2dx  0.

2cos x

dx  m thì m là nghiệm phương trình nào sau đây?

cos

xsin

x

0Câu 114. Tích phân I  

A. sin2x  0 .B. cos x  0 .

4C. sin x  1 .D. cos 2x  0 .7

C.  .

6D. Câu 115. Tích phân I   max x2  2 x  1, x  1 dx .

0A.83

.

6B.

37

.

683

.

6Câu 116. Tích phân I   min x2  x , x dx .

0Biên tập: ĐẶNG NGỌC HIỀNPage 16ĐT: 0977802424Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Loại 1. Định nghĩa và tính chất của tích phân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×