Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
LOẠI 1. DÙNG BẢNG NGUYÊN HÀM, ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT

LOẠI 1. DÙNG BẢNG NGUYÊN HÀM, ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT

Tải bản đầy đủ - 0trang

NGUN HÀM – TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG

Tính các tích phân sau:Bài 2:

2a)200c)b).  max x2  3x  1, x  1 dxx2  x dx .2d)  min 2 x2  x  1, x  1 dx1  cos 2xdx00.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

LOẠI 2. DÙNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ

b.Dạng 1: Giả sử ta cần tính I   f u  x  u  x  dx .

aĐặt t  u  x  dt  u  x  dx

u b Ta có: I u a f  t  dx  F  t Đổi cận: x  a  t  u  a  ; x  b  t  u  b u b 

u a MỘT SỐ DẠNG HAY GẶP

f (sin x) cos xdx.

 f (cos x) sin xdx.Đặt t  cos x

Đặt t  ln x1 f (ln x) x dx.f  x  chỉ chứa 1 lượng căn1 f (tan x) cos2x1 f (cot x) sin

 f (ex2xnax  bĐặt t  n ax  b

Đặt t  tan xdx.Đặt t  cot xdx.Đặt t  e x)e x dx.Biên tập: ĐẶNG NGỌC HIỀNĐặt t  sin xPage 2ĐT: 0977802424NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG

.Dạng 2: Giả sử ta cần tính I   f  x  dx  0 .

f(x) có chứaCách đổi biếna2  x 2x  a sin t ,a2  x 2x  a tan t ,x 2  a2x2t

t

22

2

  

t    ;  \0

 2 2a

,

sin tTính các tích phân sau:Bài 3:

1x 3 dx

a) 

.

2 3

0 (1  x )1b).x2  x dx.

210ln 2 1  sin x  .cos xdx f) 

2xc).5ex

dx

1  ex31  x dx

21

2g)1  3ln x ln x

dx

xed)0e)

13dxh)xdx

321 x

0

.........................................................................................................................................................................

0002.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Biên tập: ĐẶNG NGỌC HIỀNPage 3ĐT: 0977802424NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

LOẠI 3. PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

bb udv  u.v   vdu

b

aaabDạng :  P( x).Q( x)dx Nhưng chưa tìm được nguyên hàm

aĐể làm dạng này ta tạm định nghĩa các nhóm hàm như sau:Nhóm hàm lơgarit lnn f ( x),log na f ( x) .(Chưa có nguyên hàm trong bảng)

Nhóm hàm đa thức: f ( x)  a0  a1x  a2 x2  ...  an xn .(Có nguyên hàm yếu)Nhóm hàm lượng giác: sin( ax  b),cos( ax  b) .(Có nguyên hàm trong bảng)Nhóm hàm mũ: e mx n , amx n . (Có nguyên hàm trong bảng)

Phương pháp:

Nhận dạng: Hàm số dưới dấu nguyên hàm có 2 trong 4 nhóm hàm trên nhân với nhau.

.

Cách giải: Ưu tiên nhóm hàm chưa có nguyên hàm đặt là u, còn lại là dv. Từ đó ta có

cách đặt u của các dạng nguyên hàm từng phần thường gặp tn theo câu thần chú sau:

Nhất lơ – Nhì đa – Tam lượng – Tứ mũ.

Tính các tích phânBài 4:2a)  ( x  3)sin xdx .

01b)  ( x  3)e  x dx .

0ec)  ( x  2) ln xdx .

11d)  ( e 2 x  x)e x dx

0.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Biên tập: ĐẶNG NGỌC HIỀNPage 4ĐT: 0977802424NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG

B. PHẦN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Loại 1. Định nghĩa và tính chất của tích phân

7Nếu F ( x ) là một nguyên hàm của f  x  , F(7)  9,  f ( x)dx  2 thì giá trị F(2) bằng?Câu 1.2B. 7 .A. 11 .C. 7 .D. 20 .

6Nếu f (1)  2, f (6)  21 , f ( x) liên tục thì giá trị  f ( x)dx bằng ?Câu 2.1B. 19 .A. 23 .

NếuCâu 3.55112C. 7 .B. 13 .

NếuCâu 4.6300D. 3. f ( x)dx  20 thì giá trị  f (2x)dx bằng ?A. 40 .B. 10 .

NếuD. 19 . f ( x)dx  3,  f ( x)dx  10 thì giá trị  f ( x)dx bằng ?A. 7 .Câu 5.C. 5 .2C. 20. .333111D. 24. f ( x)dx  4,  g( x)dx  3 thì giá trị   3 f ( x)  2 g( x) dx bằng ?A. 6 .

B. 7 .

C. 18

D. 22 .

Câu 6. Cho f ( x) là hàm số liên tục trên  a; b  . Đẳng thức nào sau đây SAI?

A.baab f  x  dx   f  x  dx.

bC.

aCâu 7.

4A.b

0cB.Giả sửb144010

aaf  x  dx   f  x  dx.

b f  x  dx  2;  f  x  dx  3;  g  x  dx  4 . Khẳng định nào sau đây là SAI?

44B.   f  x   g  x dx  1.f  x  dx   g  x dx .00  f  x   g  x dx  9 .4400D.  f  x  dx   g  x dx.0Câu 8.bD.c4C..af  x  dx   f  x  dx   f  x  dx; c  a; b  .

a kdx  k  b  a  ; k Trong các khẳng định sau, khẳng định nào SAI?A. Nếu f ( x)  0, x   a; b  thìb f ( x)dx  0 .

aB. Nếu f   x    f  x  , x  

 a; a  thì

C.bbbaaaa f  x  dx  0 .a  f  x  .g  x  dx   f  x  dx .  g x  dx , với mọi hàm số f  x  , g  x  liên tục trên  a; b  .D. Nếu f  x  dx  F  x   C , C x2thì f  ax  b  dx  a  F  ax

12 b   F  ax1  b  , a  0 .x1Nếu hàm số y  f  x  xác định, liên tục và không đổi dấu trên  a; b  thì đẳng thức nào

sau đây là đúng?

Câu 9.A.baab f  x  dx   f  x  dx .Biên tập: ĐẶNG NGỌC HIỀNB.baab f  x  dx   f  x  dx.Page 5ĐT: 0977802424NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG

C.baab f  x  dx   f  x  dx .D.baab f  x  dx   f  x  dx .Câu 10. Nếu các hàm số f  x  và g  x  đều xác định, liên tục và cùng không đổi dấu trên

 a; b  thì đẳng thức nào sau đây là đúng?

aa

 aA.   f  x  .g  x   dx    f  x  dx  .   g  x  dx  .

a

b

 b

bbB.f  x g  x  dx 

a f  x  dx

b

a g  x  dx.bbC.f  x   g  x  dx a

bCâu 11. Giả sửba005B. 3 .a  f  x   g  x  dx .

bD. 13.C. 13 .54 f  x  dx  a,  f  x  dx  b thì  f  x  dx

4bằng1B. b  a .C. a  b .D. a  4b .aa00 f  x  dx  5 và f  x  là hàm số chẵn. Khi đó  f  x  dx bằngA. 0.C. 5 .B. 5.

8310D. 10. f  x  dx  15 . Khi đó  f  3x  1 dx bằngA. 45 .

Câu 15. Chof  x   g  x  dx  f  x  dx  5,  f  x  dx  8. Khi đó  f  x  dx bằng1Câu 14. ChoD.

6A. a  b .

Câu 13. Chof  x  dx   g  x  dx .b65Câu 12. Nếua5A. 3 .A.aB. 9 .C. 5 .1705D. 24 . f  2x  5 dx  15 . Khi đó  f  x  dx bằng15

.

2B. 17 .C. 21 .D. 30 .Loại 2. Dùng bảng nguyên hàm dx  x  c ,  kdx  kx  C

1 ( ax  b) 1

 C ,(  1)

  ( ax  b) dx  .

a

 1

dx

1 1



 .

 C ,( x  b / a)

2

a ax  b

( ax  b)x 1

 C ,(  1)

  x dx 

 1

dx

1

  2    C ,( x  0)

x

x3Câu 16. Tính I   (2 x 2  4 x  1)dx

17

A. I  .

3B. I 9

.

4C. I 1Câu 17. Giá trị của tích phâny310

.

3D. I 3

.

5 3 y 2  2 dy là0A. 4.3

B.  .

4Biên tập: ĐẶNG NGỌC HIỀNC. 6.Page 6D. 3.ĐT: 0977802424Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

LOẠI 1. DÙNG BẢNG NGUYÊN HÀM, ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×