Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2, Tìm hiểu file pom.xml

2, Tìm hiểu file pom.xml

Tải bản đầy đủ - 0trang

E:/DEVELOPMENT/Env/apache-mavenrepo

Trong quá trình phát triển các ứng dụng, local repository sẽ được làm đầy dần,

dưới đây là hình ảnh của một local repository với cách bố trí các thành phần bên

trong nó.Như đã nói ở trên, mỗi thành phần sẽ được nhận diện bởi bộ

ba , , , và cấu trúc phân tầng của repository cũng

dựa trên thứ tự này. Ví dụ đối với bộ thư viện guava.jar của Google có thơng tin

như sau:

com.google.guava

guava

13.0.1

Với thơng tin trên thì bộ thư viện này được bố trí trong repository như sauNhìn trên hình trên ta thấy

GroupId sẽ được chuyển thành các thư mục ví

dụ groupId là com.google.guava vậy tính từ thư mục repository, thư mục con

sẽ là com/google/guava

 ArtifactId sẽ tiếp tục được chuyển thành một thư mục con bên trong,

với artifactId là guava vậy đường dẫn sẽ trở thành com/google/guava/guava

 Version sẽ cũng được chuyển thành một thư mục con bên trong nữa,

với version là 13.0.1, đường dẫn đến file thư viện sẽ

là com/google/guava/guava/13.0.1

Bên trong thư mục con nhất này sẽ là file thư viện guava-13.0.1.jar, tên của file thư

viện sẽ là sự ghép lại của artifactId và version.

Ngoài file thư viện ra ta còn có file guava-13.0.1.pom là file POM mô tả cho thư

viện tương ứng bao gồm các thông tin về thư viện này và các thành phần khác mà

thư viện này phụ thuộc vào.

4,Tạo Maven Project

Trên Eclipse chọn "New/Other"Project đã được tạo ra.Mở file pom.xml để cấu hình các thư viện sẽ sử dụng:File pom.xml là nơi khai báo tất cả những gì liên quan đến dự án được cấu

hình qua maven, như khai báo các dependency, version của dự án, tên dự án,

repossitory ....

Trong đó, 0.0.1-SNAPSHOT là version của project.

Bây giờ chúng ta sẽ thử add 1 thư viện vào dự án, vd chúng ta sẽ add thư

viện apache.commons. Thêm thẻ khai báo vào file pomHình minh họa ở trên chỉ ra cách hoạt động của Maven.Bạn khai báo trên pom.xml rằng project của bạn phụ thuộc vào thư

viện common-lang3 phiên bản 3.3.2.Ngay sau khi bạn SAVE file pom.xml Maven sẽ kiểm tra xem thư viện này

đã có tại kho chứa địa phương (Local Repository) trên máy tính của bạn

chưa. Nếu chưa có nó sẽ download về từ kho chứa (Repository) thư viện từ

trên Internet xuống.Cuối cùng là Maven sẽ tự động khai báo ClassPath cho Project tới vị trí file

jar được download về.Như vậy mọi việc bạn chỉ cần khai báo thư viện muốn sử dụng tại pom.xml.

Việc quản lý thư viện đã do Maven lo liệu.Lưu file pom lại và đợi project build xong, thư viện sẽ được add tự động

vào project : (ở mục Maven Dependencies)Biên dịch và đóng gói Project của bạn bằng Maven:

Nhấn chuột phải lên Project -> Run As -> Maven install -> chờ Maven biên dịch và

đóng gói xong -> Refresh lại project để xem kết quả:Kết quả thành công là :Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2, Tìm hiểu file pom.xml

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×