Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trên thực tế, bức tranh toàn cảnh về công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông, bên cạnh những đóng góp tích cực, cũng nhận diện một số hạn chế. Đó là nhận thức của GV về vai trò công tác chủ nhiệm có nơi, có lúc chưa toàn diện; Công tác quản lý, chỉ đạo

Trên thực tế, bức tranh toàn cảnh về công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông, bên cạnh những đóng góp tích cực, cũng nhận diện một số hạn chế. Đó là nhận thức của GV về vai trò công tác chủ nhiệm có nơi, có lúc chưa toàn diện; Công tác quản lý, chỉ đạo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trên thực tế, bức tranh toàn cảnh về công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông, bên cạnh những đóng góp tích cực, cũng nhận diện một số hạn chế. Đó là nhận thức của GV về vai trò công tác chủ nhiệm có nơi, có lúc chưa toàn diện; Công tác quản lý, chỉ đạo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×