Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dung dịch 1: Cân chính xác khối lượng các thành phần gồm 500 mg SL, 56 mg CHOL, 5 mg CTAB cho vào bình cầu 100 ml. Hòa tan các thành phần trên vào 5ml dung môi CHCl3/MeOH (2:1, v/v).

Dung dịch 1: Cân chính xác khối lượng các thành phần gồm 500 mg SL, 56 mg CHOL, 5 mg CTAB cho vào bình cầu 100 ml. Hòa tan các thành phần trên vào 5ml dung môi CHCl3/MeOH (2:1, v/v).

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dung dịch 1: Cân chính xác khối lượng các thành phần gồm 500 mg SL, 56 mg CHOL, 5 mg CTAB cho vào bình cầu 100 ml. Hòa tan các thành phần trên vào 5ml dung môi CHCl3/MeOH (2:1, v/v).

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×