Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp này thường tạo ra các hạt liposome đa lớp và có kích thước lớn, do đó cần làm nhỏ kích thước hạt sau điều chế. Hỗn dịch sản phẩm được đồng nhất hóa với áp suất và chu kỳ thích hợp để giảm kích thước liposome. Bảo quản sản phẩm ở 2-8C.

Phương pháp này thường tạo ra các hạt liposome đa lớp và có kích thước lớn, do đó cần làm nhỏ kích thước hạt sau điều chế. Hỗn dịch sản phẩm được đồng nhất hóa với áp suất và chu kỳ thích hợp để giảm kích thước liposome. Bảo quản sản phẩm ở 2-8C.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp này thường tạo ra các hạt liposome đa lớp và có kích thước lớn, do đó cần làm nhỏ kích thước hạt sau điều chế. Hỗn dịch sản phẩm được đồng nhất hóa với áp suất và chu kỳ thích hợp để giảm kích thước liposome. Bảo quản sản phẩm ở 2-8C.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×