Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiết 16:Tìm hiểu vị trí, vai trò của gia đình trong phối hợp với nhà trường đê giáo dục trẻ mầm non. ( Học ngày 9/11/2016)

Tiết 16:Tìm hiểu vị trí, vai trò của gia đình trong phối hợp với nhà trường đê giáo dục trẻ mầm non. ( Học ngày 9/11/2016)

Tải bản đầy đủ - 0trang

để cùng với nhà trường thục hiện tốt mục tiêu giáo dục trẻ.

3: Gia đình và nhà truờng như là hai người bạn đồng hành cùng chí hướng,

cùng chung mục đích và chỉ như thế mới có thể giúp trẻ hình thành, phát triển tồn

diện về mọi mặt và thành cơng trong cuộc sống. Nếu gia đình khơng đồng hành

cùng nhà trường trong giáo dục trẻ thì kết quả giáo dục cuối cùng khó mà đạt tốt

như mong muốn.

- Để góp phần nâng cao chất luợng giáo dục trẻ ờ trường mầm non, nhà

trường và nhóm, lớp cần tạo điều kiện để gia đình có thể tham gia vào nhiều hoạt

động khác nhau, phối hợp cùng nhà trường thục hiện tốt, đầy đủ các nội dung giáo

dục đối với trẻ.

Tiết 17+18: Tìm hiểu mục đích của việc phối hợp nhà trường với gia

đình trong giáo dục trẻ mầm non. ( Học ngày 25/11/2016)

Phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong giáo dục trẻ mầm non nhằm

những mục đích sau:

- Phối hợp giữa nhà trường với gia đình nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến

thức giáo dục trẻ mầm non sâu rộng tới các gia đình trẻ.

- Gia đình là mơi trường xã hội đầu tiên, gần gũi nhất của trẻ. Việc phải

tuyên truyền, phổ biến kiến thúc về giáo dục trẻ mầm non tới các thành viên trong

gia đình trẻ, nhất là những người trục tiếp chăm sóc giáo dục trẻ là việc làm vô

cùng cần thiết và quan trọng.

- Thực tế, còn nhiều cha mẹ trẻ (nhất là ờ những vùng nông thôn, vùng xa

xôi hẻo lánh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số) chua hiểu biết nhiều về kiến thức và

phuơng pháp giáo dục trẻ theo khoa học; hơn ai hết, cán bộ quản lí giáo dục và giáo

viên mầm non cần phải tuyên truyền, phổ biến tới cha mẹ trẻ và những người thân

gần gũi trẻ những kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ mầm non để nâng cao hiểu biếtcủa các thành viên trong gia đình trẻ nhằm nuôi dạy trẻ tốt, giúp trẻ phát triển tồn

diện.

- Phối gia đình trẻ để thống nhất về nội dung và phương pháp giáo dục trẻ.

- Nội dung và phương pháp giáo dục trẻ cần có sự thống nhất giữa nhà

trường và gia đình thi mới có kết quả giáo dục trẻ tốt nhất.

- Sự thống nhất giữa nhà trường và gia đình về nội dung giáo dục trẻ giúp

trẻ thu nhận kiến thức một cách nhanh chóng và bền vững, trên cơ sờ đó hình

thành và phát triển các kĩ năng, kỉ sảo cần thiết.

- Thống nhất về phuơng pháp giáo dục trẻ giữa nhà trường và gia đình sẽ

khơng nên những phản ứng tiêu cực ở trẻ và làm cho sự phát triển của trẻ được tốt

hơn.

- Phổi hợp giữa nhà trường với gia đình góp phần nâng cao chất lương

chăm sóc giáo dục trẻ, giúp trẻ phát triển tồn diện.

- Phổi hợp với gia đình trẻ cùng thực hiện giáo dục trẻ theo chuơng trình

giáo dục mầm non đuợc phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nội dung của

chương trình nhằm giáo dục phát triển trên toàn diện theo các lĩnh vục phát triển

của trẻ.

- Nhà trường phối hợp với gia đình để các nội dung giáo dục trẻ được

thường xuyên điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện thêm cho phù hợp với phát triển của

mỗi cá nhân trẻ, giúp cho tất cả các trẻ đề đuợc giáo dục một cách tốt nhất, hướng

đến chuẩn bị tốt cho trẻ khi học xong mẫu giáo có thể vững vàng bước vào tiểu

học.

- Phối hợp nhà trường với gia đình nhằm nâng cao trách nhiệm của gia đình

và tăng cường mối quan hệ để tránh sự ủng hộ, giúp đỡ của phụ huynh đối với các

hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Thực tế cho thấy còn khơng ít phụ huynh cũng chưa hiểu hết về tầm quan

trọng cũng như trách nhiệm của gia đình trong việc phối hợp với nhà trường để

giáo dục trẻ, một số phụ huynh còn mặc tồn bộ việc dạy do trẻ cho nhà trường;nhận thức chưa đúng này ảnh hưởng không tốt đến kết quả giáo dục trẻ.Bài 2:

NỘI DUNG PHỐI HỢP NHÀ TRƯỜNG VỚI GIA ĐÌNH TRONG

GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON ( 3 tiết )

Tiết 19: Xác định các nội dung cần phối hợp giữa nhà trường với gia

đình để giáo dục trẻ mầm non. ( Học ngày 25/11/2016)

Việc phối hợp nhà trường với gia đình trong giáo dục trẻ mầm non là.

- Phối hợp giáo dục trẻ theo Chương trình giáo dục mầm non nhằm đảm

bảo kết quả giáo dục trẻ đạt theo mục tiêu giáo dục mà chương trình đã đề ra.

- vậy, các nội dung trường mầm non phối hợp với gia đình trong thực hiện

giáo dục trẻ là:

Phối hợp giáo dục trẻ theo chuơng trình giáo dục mầm non, bao gồm:

Phối hợp giáo dục trẻ theo mục tiêu chương trình giáo dục mầm non.

Phối hợp giáo dục trẻ theo nội dung chương trình giáo dục mầm non.

Phối hợp giáo dục trẻ theo phương pháp giáo dục của chương trình giáo

dục mầm non.

Phối hợp giáo dục trẻ theo hình thức giáo dục của chương trình giáo dục

mầm non.

Phối hợp đánh giá trẻ theo đánh giá của chương trình giáo dục mầm non.

2.Phổi hợp giữa nhà trường và gia đình trong kiểm tra, đánh giá việc thực

hiện

chương trình của trường mầm non.

3. Phối hợp về vấn đề gia đình tham gia xây dựng cơ sở vật chất cho trường

mầm non.Tiết 20: Phân tích nội dung phối hợp nhà trường với gia đình để giáo dục trẻ

theo chương trình giáo dục mầm non. ( Học ngày 22/11/2016)

Sự phối hợp giữa trường mầm non với gia đình là điều kiện tiền quyết, đảm

bảo chắc chắn cho kết quả giáo dục trẻ, kết quả sẽ rất tốt nếu sự phối hợp mang

tính đồng bộ, khoa học và phù hợp với thưcc tế phát triển của trẻ; tuy nhiên, kết

quả sẽ ngược lại nếu sự kết hợp này tốt ra lỏng lẻo, “trống đánh xuôi kèn thổi

ngược". Đây là sự phối hợp mang tính tất yếu trong giáo dục chứ khơng phải là giải

pháp tình thế chỉ đuợc thực hiện khi “cóvấn đề". Sự phối hợp này có đi đến kết quả

tốt hay khơng phụ thuộc vào cả hai phía: trường mầm non (trực tiếp là giáo viên

mầm non) và gia đình trẻ, do đó cả nhà trường lẫn phụ huynh cần nắm rõ, đầy đủ

các nội dung giáo dục trẻ và phải có tinh thần tích cực, sẵn sàng phối hợp cùng

nhau để giáo dục trẻ cho tốt.

Mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục mầm non nghĩa là:

- Gia đình thục hiện giáo dục trẻ nhằm hướng trẻ phát triển mọi mặt đạt

được như mục tiêu của chương trình giáo dục mầm non đã đề ra; những mục tiêu

đó bao gồm: mục tiêu phát triển về thể chất, phát triển về nhận thức, phát triển về

ngôn ngữ, phát triển về tình cảm- sã hội và phát triển khả năng thần mĩ. Cụ thể:

* Mục tiêu phát triển trẻ về mặt thể chất là nhằm giáo dục trẻ:

Khoẻ mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi. Thục hiện

được vận động cơ bản theo độ tuổi; vận động vững vàng, đúng tư thế. Phát triển tốt

một số tố chất vận động: nhanh nhẹn, khéo léo, giữ thăng bằng, có kĩ năng trong

một số hoạt động cần sự khéo léo của đơi tay; có khả năng làm được một sổ việc tụ

phục vụ trong ăn, ngủ và vệ sinh cá nhân.

* Mục tiêu phát triển trẻ về mặt ngôn ngữ là nhằm giáo dục trẻ:

Nghe hiểu được các yêu cầu đơn giản bằng lời nói; biết hỏi và trả lời một số câu

hỏi đơn giản; có khả năng nghe và kể lại sự việc, kể lai truyện; cảm nhận được vần

điệu, nhịp điệu của bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi; có một số kĩ

năng ban đầu về việc đọc và viết.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiết 16:Tìm hiểu vị trí, vai trò của gia đình trong phối hợp với nhà trường đê giáo dục trẻ mầm non. ( Học ngày 9/11/2016)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×