Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. THỦ PHÁP VIẾT KỊCH:

II. THỦ PHÁP VIẾT KỊCH:

Tải bản đầy đủ - 0trang

II.THỦ PHÁP VIẾT KỊCH:• 1. Các thủ pháp về thời gian, khơng gian:

• Đồng hiện về thời gian: Hai hay nhiều thời gian

khác nhau cùng hiện ra trên sân khấu.II.THỦ PHÁP VIẾT KỊCH:2. Bất ngờ:

2.1 Các loại bất ngờ:

1. Bất ngờ đối với nhân vật và khán giả:

2. Bất ngờ chỉ đối với nhân vật: Cách gây bất

ngờ cho khán giả: khai thác từ sự bất ngờ của

nhân vật gây nên bất ngờ mới cho khán giả và

các nhân vật khác. Tạo nên sự hồi hộp.II.THỦ PHÁP VIẾT KỊCH:• 2. Bất ngờ:

• 2.1 Các loại bất ngờ:

• 3. Bất ngờ chỉ đối với khán giả: Mang tính chất

kỷ xão, giá trị nghệ thuật khơng cao.II.THỦ PHÁP VIẾT KỊCH:• 2. Bất ngờ:

• 2.2 Thủ pháp gây bất ngờ:

• 1. Dẫn dắt sự chờ đợi của nhân vật và khán giả

theo một chiều hướng nhưng lại cho sự kiện

diễn ra theo một chiều hướng khác.

• 2. Nhân vật giành thắng lợi trong tình huống hết

sức khó khăn, hoặc ngược lại thất bại khi tưởng

chừng giành thắng lợi hồn tồn.II.THỦ PHÁP VIẾT KỊCH:• 2. Bất ngờ:

• 2.2 Thủ pháp gây bất ngờ:

• 3. Nhân vật đang tiến bổng lùi một cách giả tạo

để rồi lại tiếp tục tiến lên.

• 4. Nhân vật quyết định vấn đề một cách đột ngột

hoặc giải quyết vấn đề một cách nhảy vọt sau

một thời kỳ tiệm tiến.

• 5. Xử lý thời gian và không gian xãy ra sự kiện

trái với bình thường.II.THỦ PHÁP VIẾT KỊCH:• 2. Bất ngờ:

• 2.3 Yêu cầu đối với bất ngờ:

• 1. Tạo được điều kiện để nhân vật bộc lộ tính

cách

• 2. Tạo được sự hấp dẫn với khán giả.II.THỦ PHÁP VIẾT KỊCH:• 3. Ngẫu nhiên:

• 1. Xử lý ngẫu nhiên phù hợp với hoàn cảnh đặc

biệt xãy ra trong kịch và có lý giải trước đối với

khán giả.

• 2. Sự kiện ngẫu nhiên phải phù hợp với tính

cách các nhân vật, ăn nhập vào được với hành

động của các nhân vật và tạo nên những

chuyển biến mới trong các mối quan hệ của vở

kịch theo yêu cầu của việc thể hiện chủ đề.II.THỦ PHÁP VIẾT KỊCH:• 4. Gieo mầm:

• - Đưa vào đường dây câu chuyện một nhân vật,

một sự việc, một hồn cảnh, một chi tiết, mới

đầu khơng thấy quan trọng, nhưng về sau có tác

dụng đến câu chuyện.

• - Khi gieo mầm phải tự nhiên để khán giả khơng

đốn trước được.XII. THỦ PHÁP VIẾT KỊCH:

• 5. Hài:

• 5.1 Bản chất của Hài:

• Tiếng cười là yếu tố khơng thể vắng mặt trong

cái hài. Nhưng trong mối quan hệ đó thì cái hài

thuộc về khách thể thẩm mĩ (cái bị cười) còn

tiếng cười lại thuộc về chủ thể thẩm mĩ (người

cười).II.THỦ PHÁP VIẾT KỊCH:• 5. Hài:

• 5.1 Bản chất của Hài:

• Những tiếng cười phát sinh từ những tình huống

ngẫu nhiên hoặc do bản năng sinh lý như vấp

té, tật nguyền, nói lắp, nói ngọng… thực tế

khơng thuộc về cái hài.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. THỦ PHÁP VIẾT KỊCH:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×