Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VIII. THỂ TÀI VÀ PHONG CÁCH:

VIII. THỂ TÀI VÀ PHONG CÁCH:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thực hành viết

tiểu phẩm sân khấuTHỰC HÀNH VIẾT TPSKTIỂU PHẨM SÂN KHẤU

• 1. Là tác phẩm sân khấu nhỏ:

– Thời lượng ngắn: khơng q 10’

– Ít nhân vật

– Cảnh trí, đạo cụ đơn giản

2. Được dùng để giải trí, truyền thơng, giáo dục, tiếp thị…

3. Phải có kịch tức là có mâu thuẩn, xung đột

4. Có diễn biến: Mở đầu, phát triển và kết thúc

5.Nhân vật chính phải phát triển tâm lý tức là có thay đổi suy

nghĩ, trạng thái, cảm xúc một cách rõ rật

6. Phải có tính nhân văn

7. Thể hiện qua hành động diễn viên.1. Ý tưởngĐỀ TÀI :

Cuộc sống rất phong phú, mn màu, mn

vẻ mà kịch là một hình thức nghệ thuật phản

ánh cuộc sống.Đề tài là một mặt của cuộc sống được nhà

soạn kịch lựa chọn và phản ánh trong kịch bản

của mình. Ví dụ: đề tài kháng chiến chống Mỹ,

đề tài tái cơ cấu nông nghiệp, đề tài xây dựng

nông thôn mới...ĐỀ TÀI :

Phạm vi đề tài có thể rộng hay hẹp, được

nhận thức và khai thác theo những yêu cầu và

quan điểm tư tưởng khác nhau tùy theo thế giới

qun và chỗ đứng của nhà văn trong xã hội. Bản

thân đề tài khơng mang trực tiếp tính tư tưởng

và tính giai cấp, cùng viết một đề tài giống nhau

nhưng có thể cách đặt vấn đề và giải quyết vấn

đề của hai soạn giả hồn tồn khác nhau.ĐỀ TÀI :

Việc lựa chọn đề tài xuất phát từ lập trường

quan điểm của soạn giả (ex: việc lựa chọn đề tài

của các soạn giả Sài Gòn cũ và các soạn giả

ngày nay khác nhau...)Đấu tranh xã hội thường xuyên nảy sinh

nhiều đề tài mới. Nhiệm vụ của người viết kịch

trong mỗi thời kỳ phát triển của lịch sử là phải

phát hiện và quan tâm đến đề tài thời đại.Đề tài (Subject Matter)Đề tài (Subject Matter)Đề tài (Subject Matter)Đề tài (Subject Matter)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VIII. THỂ TÀI VÀ PHONG CÁCH:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×