Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. MÂU THUẪN – XUNG ĐỘT:

II. MÂU THUẪN – XUNG ĐỘT:

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. MÂU THUẪN – XUNG ĐỘT:

• 1. MÂU THUẪN – XUNG ĐỘT KỊCH.

• Mâu thuẫn trong kịch là cuộc đấu tranh thơng

qua hành động của những con người, những

nhóm người nhằm đạt đến mục đích của mình.

• Cuộc sống ln ln có mâu thuẫn nhưng tản

mạn khơng tập trung.II. MÂU THUẪN – XUNG ĐỘT:

• 1. MÂU THUẪN – XUNG ĐỘT KỊCH.

• Mâu thuẫn kịch là phải gay gắt, quyết liệt, liên

tục thậm chí trong những lúc ta thấy nó ngừng

lặng tưởng khơng còn mâu thuẫn. Nhưng, đó là

để chuẩn bị cho những mâu thuẫn lớn hơn, dữ

dội hơn. Mâu thuẫn xảy ra giữa con người với

con người, một nhóm này với một nhóm khác,

một người này với một người khác…Chính nội

tâm của con người cũng có mâu thuẫn với nhauII. MÂU THUẪN – XUNG ĐỘT:

• 1. MÂU THUẪN – XUNG ĐỘT KỊCH.

• 1.2 Xung đột:

• Nếu gọi “mâu thuẫn” là những cái gì còn tàng ẩn

ở nội tâm con người, thì “xung đột” là mâu thuẫn

đã được “cụ thể hóa” bằng hành động. Như vậy,

mâu thuẫn đẻ ra xung đột, ngược lại, xung đột là

mâu thuẫn nội tại được thêm thắt, pha chế và nổ

ra bằng ngôn ngữ hoặc hành động.II. MÂU THUẪN – XUNG ĐỘT:

• 1. MÂU THUẪN – XUNG ĐỘT KỊCH.

• 1.2 Xung đột:

• Nguồn gốc của xung đột là những mâu thuẫn

của thực tế. Tất nhiên, giữa mâu thuẫn trong

thực tế đời sống có khác với những mâu thuẫn

khi ta đặt vào kịch. Vì khi vào kịch, mâu thuẫn đó

đã thơng qua tư tưởng của tác giả.II. MÂU THUẪN – XUNG ĐỘT:

• 1. MÂU THUẪN – XUNG ĐỘT KỊCH.

• 1.2 Xung đột:

• Khi lựa chọn mâu thuẫn nên chọn những mâu

thuẫn gay gắt, quyết liệt để nó có điều kiện phát

triển.

• Mâu thuẫn ở các tác giả có thể khác nhau nếu

bút pháp khác nhau, trình độ nhận thức khác

nhau thì mâu thuẫn về quan điểm thẩm mỹ lại

càng khác nhau.II. MÂU THUẪN – XUNG ĐỘT:

• 1. MÂU THUẪN – XUNG ĐỘT KỊCH.

• 1.2 Xung đột:

• Cái quy luật phát triển trong kịch là nó dựa vào

những quy luật. Thống nhất và đấu tranh giữa

các mặt đối lập trong phép “duy vật biện chứng”.

• Mâu thuẫn được thể hiện thông qua các nhân

vật, cụ thể là thông qua hành động của nhân

vật.II. MÂU THUẪN – XUNG ĐỘT:

• 1. MÂU THUẪN – XUNG ĐỘT KỊCH.

• 1.2 Xung đột:

• Trong kịch không đưa những sự kiện lịch sử lớn

vào mà phải thơng qua các hình tượng nhân vật

cụ thể.II. MÂU THUẪN – XUNG ĐỘT:

• 1. MÂU THUẪN – XUNG ĐỘT KỊCH.

• 1.2 Xung đột:

• Để cho mâu thuẫn phát triển ta phải xây dựng

những nhân vật ln ln có ý thức với bản

thân, phấn đấu cho một lợi ích nhất định, nhân

vật phải có ý thức với lợi ích của mình, phải

vượt qua những gì cản trở lợi ích của mình. Từ

chỗ vượt qua đó nó xảy ra xung đột.II. MÂU THUẪN – XUNG ĐỘT:

• 1. MÂU THUẪN – XUNG ĐỘT KỊCH.

• 1.2 Xung đột:

• * Mâu thuẫn trong kịch ln ln mang tính khái

qt và tính tượng trưng của nó.

• * Nhân vật kịch phải mang tính độc đáo của mâu

thuẫn.

• Tính độc đáo của mâu thuẫn thơng qua sự thể

hiện cụ thể của các tính cách nhân vật.II. MÂU THUẪN – XUNG ĐỘT:

• 1. MÂU THUẪN – XUNG ĐỘT KỊCH.

• 1.2 Xung đột:

• * Mâu thuẫn trong kịch ln ln mang tính xã

hội. Trong kịch khơng bao giờ đặt quy luật thiên

nhiên vào đó mà nó mang những tính mâu thuẫn

“cơ bản” của xã hội.II. MÂU THUẪN – XUNG ĐỘT:

• 1. MÂU THUẪN – XUNG ĐỘT KỊCH.

• 1.2 Xung đột:

• Ví dụ: mâu thuẫn lớn nhất hiện nay là mâu thuẫn

giữa hai con đường (có thể giải quyết được)

giữa những khoa học và phản khoa học. Đấu

tranh giữa cái cũ và cái mới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. MÂU THUẪN – XUNG ĐỘT:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×