Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài: Tìm hiểu cây quyết định và ID34.2. Hướng dẫn và sử dụng

4.2.1. Hướng dẫn sử dụngChương trình đang tính tốn để tạo cây quyết địnhSau khi khởi tạo xong cây quyết định

56

Nhóm 5 – Lớp KHMT4 – K9Đề tài: Tìm hiểu cây quyết định và ID3Ví dụ chọn nhánh OS=Mac OSTrong nhánh Mac OS lại chọn Income=high57

Nhóm 5 – Lớp KHMT4 – K9Đề tài: Tìm hiểu cây quyết định và ID3Tiếp tục chương trình lại hỏi Age, chọn SeniorCuối cùng ta được câu trả lời.58

Nhóm 5 – Lớp KHMT4 – K9Đề tài: Tìm hiểu cây quyết định và ID3CHƯƠNG 5: TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Khai phá dữ liệu- ThS. Trần Hùng Cường - Khoa CNTT -ĐH Công

Nghiệp Hà Nội

- Wikipedia: Cây Quyết Định

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2y_quy%E1%BA%BFt_

%C4%91%E1%BB%8Bnh

Đề Tài Nghiên Cứu Cây Quyết Định

http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-nghien-cuu-cay-quyet-dinh-decision-tree7608/

- Thuật Toán Quyết Đinh C-45

https://docs.google.com/presentation/d/1TUE1q1dPjmXdPgoqZ3nxJvf7LLNF9sragQnhIVebec/edit#slide=id.p14

- Học Máy -GV Phạm Ngọc Nam - Khoa CNTT- ĐH Tôn Đức Thắng

- Đồ Án Xây Dựng Hệ Chuyên Gia- Đại Học Bách Khoa Hà Nội

http://luanvan365.com/luan-van/do-an-xay-dung-he-chuyen-gia-chandoan-loi-phan-cung-may-tinh-30283/

- Luận văn thi trắc nghiệm HCG

http://luanvan365.com/luan-van/luan-van-thi-trac-nghiem-co-ho-tro-cuahe-chuyen-gia-28432/

- Cây quyết định với bài toán phân lớp (Decision Tree with Classification

Problem)

http://bis.net.vn/forums/t/378.aspx

Phần mềm sử dụng

- Phần mềm Visual Studio59

Nhóm 5 – Lớp KHMT4 – K9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×