Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Để tìm dòng điện, điện áp trong một nhánh của mạch điện, ta tách nhánh cần tìm dòng điện ra khỏi mạch, phần còn lại được thay thế bằng một máy phát điện tương đương, sau đó kết hợp chúng lại với nhau ta tìm được dòng điện trong nhánh. Các bước thực hiện n

Để tìm dòng điện, điện áp trong một nhánh của mạch điện, ta tách nhánh cần tìm dòng điện ra khỏi mạch, phần còn lại được thay thế bằng một máy phát điện tương đương, sau đó kết hợp chúng lại với nhau ta tìm được dòng điện trong nhánh. Các bước thực hiện n

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Để tìm dòng điện, điện áp trong một nhánh của mạch điện, ta tách nhánh cần tìm dòng điện ra khỏi mạch, phần còn lại được thay thế bằng một máy phát điện tương đương, sau đó kết hợp chúng lại với nhau ta tìm được dòng điện trong nhánh. Các bước thực hiện n

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×