Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Tái phân loại tài khoản tạm ứng

1 Tái phân loại tài khoản tạm ứng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB15. Nhập Các tham số

Từ tài khoản tạm ứng: Chọn dãy tài khoản bắt đầuĐến tài khoản tạm ứng: Chọn dãy tài khoản kết thúcKỳ điều chỉnh: Chọn kỳ điều chỉnh của năm trướcChương trình kết sổ GL:

o Chọn Có: Chương trình sẽ tự đợng kết sổ bút tốn sinh ra

o Chọn Không: Người sử dụng sẽ phải thực hiện truy vấn bút toán theo số ID

để thực hiện kết sổ thủ công

o Lưu ý: nên để Không để kiểm tra số tiền sinh ra có khớp đúng với số tiền

trong báo cáo rồi hãy kết sổ thủ côngB16. Nhấn nút “ Đồng ý”

B17. Nhấn nút “ Đệ trình”Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 109/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB18.Khi chạy chương trình này, hệ thống đồng thời sinh ra 3 yêu cầu khi hồn tất:

 Chương trình TABMIS - Phân loại tài khoản tạm ứng

Chương trình - Nhập Nhật kýNhập Bút tốnTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 110/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB19. Người sử dụng tìm kiếm bút tốn theo số ID “ Nhập Bút tốn” sinh ra để tìm bút

tốn và thực hiện kết sổ7.2Chương trình khử số dư âm Mục đích:

 Trước khi chạy chương trình chuyển nguồn, nếu tài khoản thực chi vẫn có số dư thì số dư dự

tốn của tài khoản chi sẽ bị âm và khi chạy chương trình chuyển nguồn số âm này sẽ được

mang số này sang năm sau. Vì vậy cần có chương trình để làm cho số tồn quỹ của tài khoản

thực chi về 0.

 Chương trình cho phép thực hiện khử số dư âm cho từng đơn vị sử dụng ngân sách hoặc từng

kho bạc cụ thể ở bất kỳ thời điểm nào trong thời gian chỉnh lý.

 Điều kiện thực hiện:

Kỳ điều chỉnh thực hiện bút toán khử số dư âm phải có trạng thái Mở hoặc Tương laiSố dư của tài khoản thực chi (8xxx) khơng âm (khơng có số dư bên Có). Đối tượng thực hiện: KBNN

 Đường dẫn: Quản lý phân bổ ngân sách (BA)  TABMIS Các chương trình  Chương trình

TABMIS - Khử số dư âm trong các tài khoản chi tiếtB1. Nhập Các tham số

 Kỳ: Chọn kỳ điều chỉnh của năm (13-XX)

Tổ hợp tài khoản giới hạn dưới: Chọn TK thực chi ( VD: 8113)Tổ hợp tài khoản giới hạn trên : Chọn TK thực chi ( VD: 8113)Chạy chương trình đổ dữ liệu vào GL: Có ( chương trình sẽ tự đợng chạy chương

trình nhập bút tốn )

 Chạy chương trình kết sổ: Khơng (Chọn Có chương trình sẽ tự đợng kết sổ ).

B2. Nhấn nút Đồng ý

B3. Nhấn nút Đệ trình

B4. Khi chạy chương trình này, hệ thống đồng thời sinh ra 3 yêu cầu khi hoàn tất:Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 111/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcoChương trình TABMIS – Khử số dư âm trong các tài khoản chi tiết.oChương trình - Nhập Nhật ký.oNhập Bút toán.B5. Người sử dụng xem lại bút toán sinh ra (theo số ID sinh ra do chương trình Nhập bút toán)

để kiểm tra lại số tiền phát sinh khớp đúng với số tiền trong các báo cáo đối chiếu.7.3 Chuyển nguồn/ Hủy dự tốn

 Mục đích:

Chuyển nguồn bất cứ thời gian nào, bất cứ đơn vị nào đã xác định được số dư dự toán được

chuyển nguồn (chuyển nguồn theo từng tổ hợp tài khoản cụ thể).Có thể chuyển nguồn từng phần nhưng vẫn có thể chuyển nguồn hàng loạt, số dự toán được

chuyển tối đa bằng số dự tốn còn lại của năm trước. Số dự tốn năm trước đã được

chuyển sang năm sau được hạch toán sang tài khoản hủy dự toán vào kỳ điều chỉnh (13 –

XX) năm trước.Số dự tốn có quyết định hủy của cơ quan tài chính sẽ được chương trình hạch toán sang

tài khoản hủy dự toán vào kỳ năm trước tuy nhiên bút toán này được gán mã loại dự toán

khác với bút toán chuyển nguồn dự toán.Kết thúc năm ngân sách năm trước, tức là hết ngày 31/01 năm sau cần phải đóng kỳ cuối

cùng của năm trước để xác định số chi, trước khi thực hiện chuyển nguồn, để đảm bảo số

dư chính xác khi chuyển nguồn.Bút tốn chuyển nguồn chuyển vào bất cứ kỳ nào được chọn của năm sau.Các bút toán thực hiện hủy dự toán/chuyển nguồn sẽ được gắn mã loại dự toán như sau:

o

o

oHủy dự toán năm trước theo quyết định của cơ quan tài chính: 10

Chuyển nguồn dự tốn ứng trước sang năm sau: 09

Chuyển nguồn dự tốn chính thức sang năm sau: 06 (cho bút toán năm sau) và 04 (cho

bút toán năm trước).

 Điều kiện thực hiện:

● Tất cả các giao dịch phải được hoàn tất, chuyển từ phân hệ phụ sang phân hệ sổ cái và

được kết sổ.

● Chạy chương trình phân loại tài khoản tạm ứng

● Chạy chương trình Khử số dư âm

 Đối tượng thực hiện: KBNN, CQTC

 Đường dẫn: Quản lý Phân bổ ngân sách  Các bút toán  Tạo  Chuyển nguồn dự toán

 Các bước thực hiện:Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 112/120Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Tái phân loại tài khoản tạm ứng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×