Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Tạo nguyên tắc ngày nghỉ

5 Tạo nguyên tắc ngày nghỉ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB2. Loại khoản mục: chọn giá trị Tồn bợ để ủy quyền phê duyệt tất cả các giao

dịch trên các phân hệ. Thể hiện loại, khoản mục được ủy quyền phê duyệt như

TABMIS AP u cầu thanh tốn, TABMIS lơ bút toán …

B3. Nhấp nút Kế tiếpB4. Nhập Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu có hiệu lực phê duyệt của người được ủy quyền.

B5. Nhập Ngày kết thúc: Ngày hết hiệu lực của Nguyên tắc Ngày nghỉ.

B6. Thông báo: Thông tin cần gửi đến người phê duyệt thay thế.

B7. Ủy quyền phê duyệt: nhấp vào tùy chọn này để ủy phê duyệt thay thế là Nhân viên hoặc

B8. Biểu tượng Tìm kiếm:Nhấp vào biểu tượng này để tìm kiếm tên của người được ủy quyền phê

duyệt

B9. Chọn tên người được ủy quyền

B10. Nhấp nút Áp dụng

 Một số thông tin bổ sung khác

Nút Thoát: nhấp vào nút này để thoát khỏi chức năng tạo Nguyên tắc Ngày nghỉ.Nút Trở về: nhấp vào nút này để trở về trang trước đó.6.6 Kết sổ

 Mục đích: Những giao dịch bút tốn đã được phê duyệt phải thực hiện kết sổ để được cập nhật số

dư và lên các báo cáo theo số dư.

 Điều kiện thực hiện: Kỳ kế toán đã được mở; Giao dịch đã được phê duyệt.

 Đối tượng thực hiện: Kế toán trưởng kho bạc, giám đốc kho bạc, lãnh đạo cơ quan tài chính

 Phạm vi thực hiện: Bảo mật theo từng bộ sổ, những giao dịch trong cùng bợ sổ thì có thể kết sỏ

được nhưng khơng thể nhìn thấy các dòng tài khoản của kho bạc khác.

 Đường dẫn: Sổ cái người duyệt (GL)  Kết sổ

 Các bước thực hiệnTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 105/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB1. Nhập thơng tin để Tìm lơ bút tốn. Ví dụ:

Kỳ: Chọn kỳ cần tìm lơ bút tốn để kết sổ.Lơ: Nhập tên lơ bút tốn cần tìm kiếm để kết sổ. Nhập các thông tin nhớ rõ để trong các ký

tự. Lơ bút tốn trên Sổ cái thơng thường chứa tên bút tốn. Vì vậy để tìm kiếm dễ thì nên tìm

kiếm theo mã nhân viên. Ví dụ: mợt bút tốn được nhân viên có mã 132 nhập vào ngày

10/05/2009 thì có thể tìm kiếm bút tốn này theo ký tự sau: %090510%132%Loại số dư: Chọn loại số dư của lơ bút tốn cần tìm như: Bất kỳ, Ngân sách, Thực tế, Dự

chi. Để tìm tất cả câc giao dịch liên quan thì chọn loại là Bất kỳ; để tìm bút tốn liên quan

đến dự tốn thì chọn loại là Ngân sách; những bút toán thu,chi thực tế chọn loại là Thực tế,

những bút toán liên quan đến các khoản cam kết chi thì chọn loại là Dự chi.Phát sinh Nợ: Nhập tổng số tiền phát sinh nợ của lơ bút tốn cần tìm để kết sổ.Phát sinh Có: Nhấp tổng số tiền phát sinh Có của lơ bút tốn cần tìm để kết sổ.B2. Nhấp vào nút Tìm để tìm lơ bút tốn theo các thơng tin đã nhập.

 Một số thông tin bổ sung khác

Nút Xóa: Nhấp vào nút này để xóa thơng tin đã nhập ở các trường trong màn hình Tìm Lơ bút

tốn .Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 106/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcKết sổ bút tốnB3. Ơ Chọn: Nhấp vào ơ chọn để chọn bút toán cần kết sổ.B4. Nhấp nút Kết sổ

 Một số thông tin bổ sung khác

Xem lại Lô: Nhấp nút này để xem lại lơ bút tốn cần kết sổ.Lưu ý: Đối với lơ bút tốn có loại số dư là Dự chi khi kết sổ phải chọn đúng tập trách nhiệm là “

Kết sổ bút toán liên quan đến Dự chi”Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 107/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc7. Các chương trình xử lý cuối năm

7.1Tái phân loại tài khoản tạm ứng Mục đích: Cơ quan tài chính/ kho bạc nhà nước quận huyện sẽ phải thực hiện tái phân loại các

khoản tạm ứng còn lại được phép chuyển sang năm sau vào kỳ cuối cùng của năm trước bằng cách

tạo ra mợt bút tốn để chuyển số dư sang tài khoản tạm ứng trung gian. Tái phân loại tạm ứng sẽ

làm giảm số dư tài khoản tạm ứng xuống 0 và số dư dự tốn còn được phép chi sẽ tăng lên bằng số

tạm ứng được tái phân loại. Số tạm ứng này sẽ được sử dụng trong phần dự toán chuyển nguồn.

Bút toán tái phân loại cuối năm sẽ được tự động sinh ra sau khi chạy chương trình và hạch tốn trên

hệ thống vào cuối thời gian chỉnh lý theo ngày sổ cái của kỳ điều chỉnh của năm trước.

 Điều kiện thực hiện:

Kỳ điều chỉnh thực hiện bút tốn tái phân loại phải có trạng thái mở hoặc tương lai.Tổ hợp tài khoản tạm ứng thực hiện tái phân loại phải tồn tại, trạng thái của nó là có hiệu lực,

dãy ngày hiệu lực phải bao gồm cả ngày hạch toán (31-12-YYYY)Tài khoản trung gian tạm ứng đã được thiết lập trên hệ thống.Số dư của các tài khoản tạm ứng ( 15XX, 17XX) không âm (khơng có số dư bên Có). Đối tượng thực hiện: KBNN

 Đường dẫn: Quản lý phân bổ ngân sách (BA)  TABMIS Các chương trình  Phân loại tài khoản

tạm ứng

 Các bước thực hiện:B14. Chọn tên chương trình “ Phân loại tài khoản tạm ứng  Nhấp nút Đồng ýTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 108/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB15. Nhập Các tham số

Từ tài khoản tạm ứng: Chọn dãy tài khoản bắt đầuĐến tài khoản tạm ứng: Chọn dãy tài khoản kết thúcKỳ điều chỉnh: Chọn kỳ điều chỉnh của năm trướcChương trình kết sổ GL:

o Chọn Có: Chương trình sẽ tự đợng kết sổ bút tốn sinh ra

o Chọn Không: Người sử dụng sẽ phải thực hiện truy vấn bút toán theo số ID

để thực hiện kết sổ thủ công

o Lưu ý: nên để Không để kiểm tra số tiền sinh ra có khớp đúng với số tiền

trong báo cáo rồi hãy kết sổ thủ côngB16. Nhấn nút “ Đồng ý”

B17. Nhấn nút “ Đệ trình”Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 109/120Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Tạo nguyên tắc ngày nghỉ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×