Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Chức năng phê duyệt Yêu cầu thanh toán

2 Chức năng phê duyệt Yêu cầu thanh toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc Đối tượng thực hiện: Kế toán trưởng kho bạc, Kế toán viên phê duyệt LCT từ

CQTC gửi sang.

 Phạm vi thực hiện: Bảo mật theo từng người sử dụng.

 Đường dẫn: Quản lý Chi (AP)  Quản lý Chi - Kế tốn trưởng  Tìm thơng báoTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 99/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc Các bước thực hiện phê duyệt/ loại bỏ Yêu cầu thanh toán tương tự mục 7.1

 Chú ý: Bước 4, nhấn vào biểu tượng liên kết Xem YCTT để xem chi tiết giao dịch

 Một số thơng tin bổ sung khác trên màn hình Thơng báo

Thơng tin chung của u cầu thanh tốn

oLoại u cầu thanh toán:oTên người lập: Tên người lập giao dịchoNgày hiệu lực: Ngày hạch toánoNgày tạo YCTT: Ngày lập giao dịchoSố YCTT: Số giao dịchoTên nhà cung cấp:Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 100/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcoĐịa điểm nhà cung cấp:oPhương thức thanh toán:oTỷ giá: tỷ giá quy đổi (chỉ hiển thị khi loại tiền giao dịch là ngoại tệ)oLoại tiền trên YCTT:oTổng tiền trên YCTT: Tổng tiền của giao dịchoMô tả: Nội dung của giao dịchoSố cam kết chi: chỉ hiển thị nếu YCTT được áp với Cam kết chioTrạng thái YCTT: Trình trạng kiểm duyệt (xác nhận) hóa đơnoNhà cung cấp: hiển thị tên nhà cung cấp trong trường độngoNgân hàng nhà cung cấp: hiển thị tên ngân hàng nhà cung cấp được khai báo

trong trường độngoMã ngân hàng nhà cung cấp: hiển thị mã ngân hàng của nhà cung cấp được khai

báo trong trường độngoTài khoản nhà cung cấp: số tài khoản của nhà cung cấp (theo trường động)oSố chứng minh thư người lĩnh tiền: hiển thị theo trường đợngoSố chứng từ giấyoPhương thức thanh tốn với ngân hàngThơng tin định khoản

oHiển thị bút tốn hạch tốn đầy đủ 12 phân đoạn, số phát sinh của từng tài khoản

theo nguyên tệ và quy đổi ra VNDLịch sử hành động: thể hiện các tác động đến Thông báoCác tham chiếu

Biểu tượng liên kết Xem YCTT: Không cần sử dụng chức năng này vì tất cả thơng tin chi tiết

của YCTT đã được hiển thị trên màn hình Thơng báo.6.3 Chức năng phê duyệt Cam kết chi

 Mục đích: Kế tốn trưởng, Trường phòng thanh tốn vốn thực hiện chức năng phê duyệt Cam kết

chi/ Hợp đồng khung/ Hợp đồng thực hiện.

 Điều kiện thực hiện: Kỳ kế toán đã được mở; vị trí người phê duyệt đã được thiết lập trong hệ

thống. Người nhập liệu đã đệ trình bút toán lên đển người phê duyệt.

 Đối tượng thực hiện: Kế tốn trưởng kho bạc, Trưởng phòng thanh tốn vốn.

 Phạm vi thực hiện: Bảo mật theo từng người sử dụng.

 Đường dẫn: Quản lý Cam kết chi (PO)  Kế tốn trưởng  Tìm thơng báo

Các bước thực hiện phê duyệt/ loại bỏ Yêu cầu thanh toán tương tự mục 7.1

Chú ý: Bước 4, nhấn vào biểu tượng liên kết Mở chứng từ để xem chi tiết giao dịchTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 101/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc Một số thơng tin bổ sung khác trên màn hình Thơng báo

Thơng tin chung của Cam kết chi

oNhà cung cấp: Tên nhà cung cấpoNgân hàng nhà cung cấp: tên ngân hàng của nhà cung cấpoMã ngân hàng nhà cung cấp: mã ngân hàng (8 số) của nhà cung cấpoTài khoản nhà cung cấp: số tài khoản ngân hàngoĐịa điểm nhà cung cấpoSố chứng từ đơn đặt hàng: Số cam kết chioLoại tiền: loại tiền giao dịchoTỷ giá: tỷ giá quy đổi (chỉ hiển thị nếu loại tiền giao dịch là ngoại tệ)oTổng số tiền trên đơn đặt hàng: tổng tiền cam kết chioMô tả đơn đặt hàng: nội dung của cam kết chioTên đơn vị hoạt động: Kho bạc nhà nước tạo cam kết chiTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 102/120Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Chức năng phê duyệt Yêu cầu thanh toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×