Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Chức năng phê duyệt bút toán

1 Chức năng phê duyệt bút toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcĐã hủy để tìm và xem lại những bút tốn, giao dịch đã từ chối phê

duyệt;Đã đóng để tìm lại và xem những giao dịch, bút toán đã phê duyệt;Loại luồng công việc: Chọn các giá trị liên quan đến các công việc được thực hiện trên các

phân hệ như : TABMIS AP Yêu cầu thanh toán; TABMIS AR Phê duyệt phiếu thu; TABMIS Lơ

bút tốn; TABMIS PO phê duyệtTên nội bộ của Loại:được mặc định theo loại luồng công việc nếu như chọn loại luồng công

việc trước như TABGLBAT; TABAPINV; TABARREC; TPOAPPRVChủ đề: Nhập chủ đề bút toán, giao dịch mà anh/chị biết chính xác. Để tìm kiếm thơng tin dễ

thì để trong ký tự %.Ngày gửi: chọn thời gian gửi mà anh/chị cần tìm.Ngày đến hạn: chọn thời hạn mà anh/chị đã đến hạn phê duyệt.Nút Đi: Nhấp vào nút này để tìm kiếm các bút tốn, giao dịch theo những thơng tin đã chọn

phía trên.Nút Xóa: Nhấp vào nút này để xóa các thơng tin trong các trường đã nhập.Vùng chọn các thông báo

Nút Mở: Nấp nút này để mở các thông báo đã chọn.Nút Gán lại: Nhấp vào nút này để thực hiện ủy quyền phê duyệt cho những người khác.Chọn toàn bộ: Nhấp vào liên kết này để chọn tồn bợ các thơng báo.Khơng chọn: Nhấp vào liên kết này để bỏ các thông báo đã chọn.Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 96/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB4. Nhấp vào liên kết Xem bút toán ở vùng các tham chiều để kiểm tra lại bút toán trước lúc phê

duyệt.

B5. Nhấp vào nút Phê duyệt/Loại bỏ để phê duyệt hoặc từ chối phê duyệt giao dịch.

 Một số thông tin bổ sung khác

Loại bỏ: Nhấp vào nút này trong trường hợp để từ chối phê duyệt bút toán, giao dịch.Phê duyệt: Nhấp vào nút này để phê duyệt giao dịch, bút toán.Ủy quyền phê duyệt: Nhấp vào nút này để thực hiện ủy quyền phê duyệt giao dịch đã chọn

cho người khác phê duyệt.Yêu cầu thông tin: Nhấp vào nút này để yêu cầu người đệ trình giao dịch cung cấp them

thơng tin về giao dịch hoặc bút tốn.Xem bút toán: Nhấp vào liên kết này để xem chi tiết bút tốn cần phê duyệt.Ghi chú: Nhấp thơng tin cần lưu ý vào vùng thông tin này.Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 97/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcTrở lại danh sách công việc: Nhấp vào liên kết này khi muốn quay trở lại

danh sách các thơng báo ban đầuTrên màn hình Thơng báo

Chia làm 6 phần thông tin: Thông tin chung của Thơng báo, Lơ bút tốn, Tiêu đề

(thơng tin chung của bút tốn), Định khoản bút tốn, Lịch sử hành đợng, Các tham

chiếu

Thông tin chung của thông báo

oĐến: thông báo được gửi đến aioĐã gửi: thời gian gửi thông báo đến người duyệtoĐến hạn: thời hạn mà người duyệt phải xem xét thơng báooChỉ danh: mã thơng báo

Lơ bút tốnoTên lơ: tên lơ bút tốnoNgày nhập bút tốn: ngày lập giao dịchoMơ tả: diễn giải của bút tốnoTên người lập: người tạo giao dịch

Tiêu đềoBút toán: tên bút toánoKỳ: kỳ hạch toánoLoại bút toán: chủng loại bút toán (Thu, chi, LKB-kLCT…)oLoại số dưoNgày hiệu lựcoNguồn: nguồn hình thành bút tốnoSố chứng từoLoại tiền: loại tiền của giao dịchoTỷ giá: tỷ giá của giao dịch. Chỉ hiển thị nếu loại tiền là ngoại tệ.oTổng số bên nợ/ Tổng số bên có: tổng phát sinh theo nguyên tệ và số tiền đã quy

đổi.

Định khoản bút toánoHiển thị bút toán hạch toán đầy đủ 12 phân đoạn, số phát sinh của từng tài khoản

theo nguyên tệ và quy đổi ra VND

Lịch sử hành động: thể hiện các tác động đến Thông báo

Các tham chiếuo6.2Không cần sử dụng chức năng này vì tất cả thơng tin chi tiết của bút toán đã được

hiển thị trên màn hình Thơng báo.Chức năng phê duyệt u cầu thanh tốn Mục đích: Kế tốn viên, Kế tốn trưởng thực hiện chức năng phê duyệt Yêu cầu thanh toán.

 Điều kiện thực hiện: Kỳ kế toán đã được mở; vị trí người phê duyệt đã được thiết lập trong hệ

thống. Người nhập liệu đã đệ trình bút tốn lên đển người phê duyệt.Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 98/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc Đối tượng thực hiện: Kế toán trưởng kho bạc, Kế toán viên phê duyệt LCT từ

CQTC gửi sang.

 Phạm vi thực hiện: Bảo mật theo từng người sử dụng.

 Đường dẫn: Quản lý Chi (AP)  Quản lý Chi - Kế tốn trưởng  Tìm thơng báoTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 99/120Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Chức năng phê duyệt bút toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×