Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Chức năng tạo Bút toán lặp từ mẫu lặp

3 Chức năng tạo Bút toán lặp từ mẫu lặp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB1. Ơ chọn: Nhấp vào ơ này để chọn mẫu lặp cần tạo bút toán.B2. Kỳ: Nhập kỳ cần tạo bút toán.

B3. Tạo: Nhấp vào nút này để tạo bút tốn từ mẫu lặp đã chọn

 Một số thơng tin bổ sung

Tên Lơ B. tốn lặp: Tên lơ bút tốn sẽ được tạo ra từ mẫu lặp.Vùng chạy sau cùng: thể hiện những thơng tin của bút tốn lặp được tạo ở lần sau cùngKỳ: Kỳ gần nhất được tạo bút toán.Ngày: Ngày sau cùng tạo bút toán.ID yêu cầu: Mã ID của yêu cầu tạo bút toán được sinh ra khi hệ thống chạy chương trình tạo bút

tốn.B4. Nhập các thơng tin để tìm kiếm lơ bút tốn lặp đã tạo . VD: Bút tốn lặp đã tạo có tên lô là

01_Thu BSNS_HV011Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 85/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB5. Nhấp nút Tìm

B6. Cập nhật, bổ sung các thơng tin của lơ bút tốn lặp. Ví dụ: Nhập số tiền Nợ/ Có

B7. Lưu bút tốn: Nhấp biểu tượng Lưu (hệ thống tự động sinh số chứng từ)

B8. Nhấp nút Kiểm tra dự toán

B9. Nhấp nút Dành dự toán

B10. Nhấp nút Phê duyệtTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 86/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc5.3 Các chức năng khác trong phân hệ Sổ cái

5.4Lấy dữ liệu bị “treo” trên bảng tạm của phân hệ Sổ cái Mục đích: Để lấy dữ liệu bị “treo” trên bảng tạm của phân hệ Sổ cái.

 Đối tượng thực hiện: Kế toán viên kho bạc

 Phạm vi thực hiện: bảo mật trên theo từng người sử dụng.

 Đường dẫn: Sổ cái (GL)  Các bút toán  Chuyển dữ liệu  Chạy.B1. Nhập các thông tin cần thiết:

Nguồn: chọn nguồn dữ liệu từ các phân hệ phụ.Lựa chọn Tiêu chuẩn: chọn mã nhóm. ví dụ: Mã Nhóm Xác địnhGiá trị Xác định: nhập Mã Yêu cầu của chương trình Kết chuyển dữ liệu từ phân hệ phụ lên

phân hệ Sổ cái.B2. Nhấp nút Nhập.5.5Tìm kiếm bút tốn Mục đích: Để truy vấn các thơng tin bút tốn nhằm kiểm tra trạng thái bút toán.

 Đối tượng thực hiện: Kế toán viên kho bạc, chuyên viên cơ quan tài chính

 Phạm vi thực hiện: bảo mật trên theo từng người sử dụng.

 Đường dẫn: Sổ cái (GL)  Các bút toán  Bút toán thực, ngân sáchTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 87/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB1. Nhập thông tin cần tìm kiếm.

Lơ: Nhập lơ bút tốn cần tìm kiếm. Thơng tin cần nhập để ở dạng %. Ví dụ lơ bút tốn có tên:

0061.090529.232.1…. thì để tìm kiếm bút tốn này có thể tìm kiếm theo 0061%232%Bút tốn: nhập thơng tin cần tìm kiếm liên quan đến tên bút tốn.Nguồn: Chọn nguồn bút tốn cần tìm kiếm như: Lặp, Bảng tính, thủ cơng, P.hệ phải trả, P.hệ

phải thu…Loại bút tốn: Chọn loại bút tốn cần tìm như: Thu, Chi, Khác, LKB - LTC, Chi dung lệnh

chi…Kỳ: chọn kỳ đã nhập bút toán.Loại tiền: chọn loại tiền phát sinh giao dịch.Trạng thái:

Kết sổ: Chọn trạng thái kết sổ của bút tốn cần tìm như: Chưa k.sổ; Khơng đủ quỹ; Đã

K.sổ….Dự toán: chọn các trạng thái giai đoạn khi kiểm tra dự toán

-Bắt buộc: trạng thái mặc định đầu tiên của bút tốn.-Khơng áp dụng: những giao dich khơng áp dụng việc kiểm tra số dự tốn.-Khơng thực hiện được: Giao dịch khơng đủ dự tốn.Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 88/120Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Chức năng tạo Bút toán lặp từ mẫu lặp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×