Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Nhập yêu cầu thanh toán có Cam kết chi

4 Nhập yêu cầu thanh toán có Cam kết chi

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcĐường dẫn: Quản lý Chi (AP)  Yêu Cầu Thanh Tốn  Các Lơ u Cầu Thanh

Tốn

Sau khi tạo Lơ YCTT, nhấn vào nút Hóa đơn để vào nhập liệuTiêu đề u cầu thanh tốn – Có Cam kết chi: Các trường thông tin cần nhập liệuB1. Loại: Chọn loại “Có cam kết chi”

Số Đơn đặt hàng: Chọn số Cam kết chi/ Hợp đồng khung.B2. Ngày H.toán: Nhập ngày hạch toán

B3. Ngày nhập YCTT: Nhập ngày tạo YCTT

B4. Phương thức thanh toán: Chọn phương thức thanh toán Séc, Điện tử, Điện báo, Bù trừ

B5. Nhấn vào Nút [ ]: Nhập thông tin trường độngTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 59/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcSố CMND của Nhà cung cấp: Nhập số chứng minh nhân dân của Nhà cung cấp trong

trường hợp thanh toán tiền mặtPhương thức thanh toán với Ngân Hàng: Chọn phương thức thanh toán với ngân hàng

trong trường hợp sử dụng phương thức thanh toán Điện tử.Số Chứng Từ Giấy: Nhập Số chứng từ giấy của kho bạcB6. Tổng tiền trên YCTT: Nhập số tiền cần phải thanh toán, tạm ứng.

Đối chiếu YCTT/YCTƯ với cam kết chiB7. Nhấn nút Đối chiếu để đối chiếu YCTT với Cam kết chiKhung/Đơn đặt hàngB8. Số: Chọn số Cam kết chi hoặc Hợp đồng khung.

B9. Hợp đồng thực hiện: Chọn số Hợp đồng thực hiện của Hợp đồng khung.

B10. Nhấn nút Tìm để Vào màn hình đối chiếuTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 60/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB11. Ơ chọn Đ.chiếu: Tích vào ơ này để chọn dòng đối chiếu

B12. Số lượng trên YCTT: Số tiền cần đối chiếu

B13. Nhấp vào Nút Đối chiếu hoặc Phân bổ

B13.1: Nút Đối chiếu

Trường hợp Cam kết chi, HĐTH có 1 dòng thơng tin định khoản: Nhấn vào nút này để hoàn

thành việc đối chiếuTrường hợp Cam kết chi, HĐTH có nhiều dòng thơng tin định khoản: Nhấn vào nút này, hệ

thống tự động phân bổ số tiền đối chiếu cho các dòng thơng tin định khoản theo tỷ lệ

số tiền tương ứng bên Cam kết chi, HĐTH.B16.1: Nút Phân bổ: Nếu Cam kết chi có nhiều dòng chi tiết, thực hiện Phân bổ số tiền đối chiếu

cho 1 dòng hoặc tất cả các dòng.Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 61/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB16.2: Đ.chiếu: Tích vào ơ này để nhập số tiền đối chiếu cho từng dòng.

B16.3: Số lượng trên hóa đơn: Số tiền đối chiếu của từng dòng.

B14. Nút Đối chiếu: Nhấn vào nút này để thực hiện đối chiếu số tiền của các dòng.

B15. Nhấn vào nút Thơng tin chi tiết để kiểm tra và nhập thêm Tài khoản với số tiền (-), (+) để điều

chỉnh tài khoản Một số thông tin bổ sung

Hệ thống mặc định các dòng chi tiết từ Cam kết chi sang.

Tổng tiền: Số tiền đối chiếu của dòng.Tài khoản: Tài khoản mặc định từ Cam kết chi.Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 62/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcMô tả: Mô tả của Cam kết chi.Số Đơn Đặt hàng: Số Cam kết chi/ Hợp đồng khung.B16. Nhập dòng thơng tin chi tiết (nếu cần):Tổng tiền: Nhập số tiền tương ứng với từng nội dung chiTài khoản: Nhập Tổ hợp tài khoản hạch toán vế NợCác bước thực hiện sau khi nhập YCTT có Cam kết chi:B17. Vào Hành động 1  Xác nhận: hệ thống kiểm tra tính hợp lý của YCTT, tình trạng kỳ hạch

tốn, tỷ giá quy đổi, và thông tin chi tiết của YCTT. Hệ thống sẽ tự động treo YCTT không hợp

lệ.

B18. Vào Hành động 1 (lần 2)Tạo kế toán: Tạo bút toán hạch tốnPhê duyệt ban đầu: Đệ trình cấp trên phê duyệt YCTTPhê duyệt YCTT, YCTƯ:

4.5Kế toán trưởng KBNN phê duyệt YCTT, YCTƯ.Tạo Thanh tốn Mục đích: để thực hiện thanh tốn cho các đơi tượng thụ hưởng

 Điều kiện thực hiện: Kỳ trên phân hệ trên Sổ cái, trên phân hệ quản lý chi đã mở, yêu cầu thanh

toán đã được phê duyệt.

 Đối tượng thực hiện: Kế toán viên kho bạc, chuyên viên cơ quan tài chínhTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 63/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc Phạm vi thực hiện: Bảo mật theo từng người sử dụngThanh toán đơn

 Đường dẫn: Quản lý chi (AP)  Thanh toán  Thanh ToánB1. Loại: Chọn Loại thanh toán

B2. Nhà c.cấp: Chọn Nhà cung cấp (giống với YCTT cần thanh toán)

B3. Tài khoản Ngân hàng: Chọn Tài khoản ngân hàng (phụ thuộc phương thức thanh toán)

B4. Loại chứng từ: Chọn loại chứng từ tương ứng với Tài khoản ngân hàng

B5. Ngày thanh toán: Hiển thị ngày hạch toán

B6. Nhập/Điều chỉnh YCTT: Nhấp nút Nhập/Điều chỉnh YCTT để vào màn hình Chọn YCTT cần

thực hiện thanh toánTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 64/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB7. Số YCTT: Chọn số YCTT cần thanh toán (YCTT phải là đã được phê duyệt)

B8. Lưu

B9. Đóng màn hình Nhập/Điều chỉnh YCTT

B10. Hành động 1: Nhấp nút Hành động 1, chọn Tạo tài khoản

Một số thông tin Bổ sung:

Màn hình Thanh tốn

Số Nhà cung cấp: Hiển thị Số Nhà cung cấp sau khi chọn Nhà cung cấpĐịa điểm: Hiển thị Địa điểm Nhà cung cấp sau khi chọn Nhà cung cấpSố chứng từ: Hệ thống tự sinh sau khi chọn Loại chứng từMàn hình Nhập/ Điều chỉnh YCTTTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 65/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcSố tiền Thanh toán: thị Số tiền cần thanh toán (Hệ thống mặc định Số

tiền thanh tốn sau khi chọn Số YCTT, có thể điều chỉnh số tiền này

nếu chỉ thanh toán 1 phần YCTT)Số tiền chưa thanh tốn: Hiển thị số tiền còn lại chưa được thanh tốnThanh tốn tồn bộ

 Đường dẫn: Quản lý chi (AP)  Yêu cầu thanh toán  Các lơ u cầu thanh tốn

 B1: Tìm lại lơ u cầu thanh tốn

 B2: Hóa Đơn

 B3: Chọn YCTT cần tiến hành áp thanh toán

 B4: Chọn Hành động 1

 B5: Tích chọn Thanh tốn tồn bộ hóa đơn

 B6: Đồng ý

 B7: Thanh toán: chọn loại thanh toán

 B8: Tài khoản Ngân hàng: Chọn Tài khoản ngân hàng (phụ tḥc phương thức thanh tốn)

 B9: Loại chứng từ: Chọn loại chứng từ tương ứng với Tài khoản ngân hàng

 B10: Ngày thanh toán: Hiển thị ngày hạch toán

 B11: Hành động 1

 B12: Tạo tài khoản

 B12: Đồng ý4.3 Các chức năng khác trong phân hệ Quản lý Chi

4.6Hướng dẫn tìm kiếm YCTT Mục đích: hướng dẫn việc tìm kiếm các u cầu thanh tốn.

 Đối tượng thực hiện: kế toán viên kho bạc, chuyên viên cơ quan tài chính, lãnh đạo tài chính, kế

tốn trưởng, giám đốc kho bạc.

 Phạm vi thực hiện: Theo từng kho bạc

Tìm kiếm YCTT

 Tìm kiếm theo lơ YCTT

Đường dẫn: Quản lý Chi (AP)  u Cầu Thanh Tốn  Các Lơ Yêu Cầu Thanh ToánTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 66/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB1. Nhấp phím F11

B2. Nhập tên Lơ cần tìm (nhập chính xác, nếu khơng nhớ thơng tin gì phải để %)

B3. Giữ phím Ctrl và nhấp phím F11

 Tìm kiếm theo các thông tin trên YCTT

Đường dẫn: Quản lý Chi (AP)  Yêu Cầu Thanh Toán  Yêu Cầu Thanh Tốn Tìm kiếm tại màn hình nhập YCTT:Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 67/120Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Nhập yêu cầu thanh toán có Cam kết chi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×