Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Nhập Hợp đồng khung

2 Nhập Hợp đồng khung

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB1. Loại: Chọn loại Hợp đồng khung

B2. Nhà cung cấp: Chọn Nhà cung cấp thật trên hệ thống

B3. Mô tả: Nhập mô tả của Hợp đồng khung.

B4. Loại tiền: Mặc định là VNĐ. Nếu cần chọn loại tiền ngoại tệ thì nhấn nút Tiền tệ chọn loại TiềnB5. Thơng tin trường động:

Ngữ cảnh: Chọn ngữ cảnh Chi thường xuyênSố hợp đồng giấy: Nhập số Hợp đồng giấy do ĐVSDNS đệ trình lênB6. Thơng tin các dòng chi tiết: Các trường thông tin cần nhập liệu (lưu ý chỉ nhập 1 dòng)Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 30/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcMô tả: Mơ tả dòng chi tiết của Hợp đồng.B7. Màn hình điều kiện và điều khoản Hợp đồng: Các trường thông tin cần

nhập liệu

Nút Điều khoản: Nhấp vào nút này đề vào màn hình Điều kiện và Điều khoản.B8. Phê duyệt: nhấp nút Phê duyệt để vào màn hình đệ trình phê duyệtTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 31/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB9. Đồng ý: nhấp nút Đồng ý để hoàn thành việc nhập liệu và đệ trình lên Lãnh đạo.3.3Nhập Hợp đồng thực hiện Mục đích: Dùng để nhập các khoản cam kết chi hàng năm cho hợp đồng thường xuyên thực hiện

trong nhiều năm ngân sách.

 Điều kiện thực hiện: Hợp đồng khung đã được phê duyệt, dự toán đã được phân bổ, tỷ giá đã

được khai báo.

 Đối tượng thực hiện: Kế toán viên KBNN

 Đường dẫn: Cam kết chi (PO)  Hợp đồng thực hiện

 Các bước thực hiện:Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 32/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB1. Chọn Hợp đồng khung cần tạo HĐTH: Các trường thông tin cần nhập liệu

Số CK chi: Chọn số Hợp đồng khung cần tạo Hợp đồng thực hiện.HĐTH: Hệ thống tự động sinh ra số HĐTH theo thứ tự tăng dần đối với mỗi Hợp đồng

khung.Nhà c.cấp, Địa điểm, Loại tiền: Hệ thống mặc định từ Hợp đồng khung.Người nhập liệu: Mặc định là người nhập Hợp đồng thực hiện.Tổng: Tổng tiền của Cam kết chi. Tổng tiền này xuất hiện khi người sử dụng khai báo thông

tin chi tiết.B2. Thông tin: Các trường thông tin cần nhập liệu (lưu ý chỉ nhập 1 dòng)

Dòng: 1S.tiền: Nhập tổng tiền của Hợp đồng thực hiện.B3. Thơng tin hạch tốn: Nhấp vào Nút T.tin Chi tiết để vào màn hình thơng tin chi tiếtTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 33/120Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Nhập Hợp đồng khung

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×