Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Nhập Hợp đồng khung

2 Nhập Hợp đồng khung

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc



B1. Loại: Chọn loại Hợp đồng khung

B2. Nhà cung cấp: Chọn Nhà cung cấp thật trên hệ thống

B3. Mô tả: Nhập mô tả của Hợp đồng khung.

B4. Loại tiền: Mặc định là VNĐ. Nếu cần chọn loại tiền ngoại tệ thì nhấn nút Tiền tệ chọn loại Tiền



B5. Thơng tin trường động:





Ngữ cảnh: Chọn ngữ cảnh Chi thường xuyên







Số hợp đồng giấy: Nhập số Hợp đồng giấy do ĐVSDNS đệ trình lên



B6. Thơng tin các dòng chi tiết: Các trường thông tin cần nhập liệu (lưu ý chỉ nhập 1 dòng)



Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng



Trang 30/120



Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc







Mô tả: Mơ tả dòng chi tiết của Hợp đồng.



B7. Màn hình điều kiện và điều khoản Hợp đồng: Các trường thông tin cần

nhập liệu





Nút Điều khoản: Nhấp vào nút này đề vào màn hình Điều kiện và Điều khoản.



B8. Phê duyệt: nhấp nút Phê duyệt để vào màn hình đệ trình phê duyệt



Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng



Trang 31/120



Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc



B9. Đồng ý: nhấp nút Đồng ý để hoàn thành việc nhập liệu và đệ trình lên Lãnh đạo.



3.3



Nhập Hợp đồng thực hiện



 Mục đích: Dùng để nhập các khoản cam kết chi hàng năm cho hợp đồng thường xuyên thực hiện

trong nhiều năm ngân sách.

 Điều kiện thực hiện: Hợp đồng khung đã được phê duyệt, dự toán đã được phân bổ, tỷ giá đã

được khai báo.

 Đối tượng thực hiện: Kế toán viên KBNN

 Đường dẫn: Cam kết chi (PO)  Hợp đồng thực hiện

 Các bước thực hiện:



Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng



Trang 32/120



Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc



B1. Chọn Hợp đồng khung cần tạo HĐTH: Các trường thông tin cần nhập liệu





Số CK chi: Chọn số Hợp đồng khung cần tạo Hợp đồng thực hiện.







HĐTH: Hệ thống tự động sinh ra số HĐTH theo thứ tự tăng dần đối với mỗi Hợp đồng

khung.







Nhà c.cấp, Địa điểm, Loại tiền: Hệ thống mặc định từ Hợp đồng khung.







Người nhập liệu: Mặc định là người nhập Hợp đồng thực hiện.







Tổng: Tổng tiền của Cam kết chi. Tổng tiền này xuất hiện khi người sử dụng khai báo thông

tin chi tiết.



B2. Thông tin: Các trường thông tin cần nhập liệu (lưu ý chỉ nhập 1 dòng)





Dòng: 1







S.tiền: Nhập tổng tiền của Hợp đồng thực hiện.



B3. Thơng tin hạch tốn: Nhấp vào Nút T.tin Chi tiết để vào màn hình thơng tin chi tiết



Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng



Trang 33/120



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Nhập Hợp đồng khung

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×