Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Nhập Cam kết chi

1 Nhập Cam kết chi

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcNhập thông tin chungB1. Loại: Chọn loại Cam kết chi

B2. Nhà cung cấp: Chọn Nhà cung cấp thật trên hệ thống

B3. Mô tả: Nhập mô tả của Cam kết chi.

B4. Loại tiền: Mặc định là VNĐ. Nếu cần chọn loại tiền ngoại tệ thì nhấn nút Tiền tệ chọn loại TiềnB5. Thông tin trường động:Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngNgữ cảnh: Chọn ngữ cảnh Chi thường xuyênSố hợp đồng giấy: Nhập số Hợp đồng giấy do ĐVSDNS đệ trình lênTrang 27/120Hệ thống thơng tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB6. Thơng tin các dòng chi tiết:Mơ tả: Mơ tả dòng chi tiết của Cam kết chiSố tiền: Nhập tổng tiền của Cam kết chiNhập thông tin chi tiết:B7. Thơng tin hạch tốn: Nhấp nút Thơng tin hạch tốnB8. Thơng tin chi tiết: Nhấp nút Thơng tin chi tiết. Nhập các dòng định khoản với nợi dung:

Số lượng: số tiền của từng dòng tài khoảnTài khoản hạch tốn: Tài khoản dành dự toán (TK ghi Nợ)Ngày Hạch toán: Ngày định khoảnB9. Lưu Cam kết chi: Nhấp biểu tượng Lưu (hệ thống tự động sinh số chứng từ)Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 28/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB10. Vào Công cụ  Số tiền sẵn có để kiểm tra quỹHành đợng kiểm sốt Ngân sách của bạn vượt dự tốn: Khơng đủ quỹ,

xóa CKCHành đợng kiểm sốt Ngân sách của bạn đã hồn thành thành cơng: Thực hiện tiếpB11. Phê duyệt: nhấp nút Phê duyệt để vào màn hình đệ trình phê duyệtB12. Dự trữ: Tích ơ Dự trữ.

B13. Đồng ý: nhấp nút Đồng ý để hoàn thành việc nhập liệu và đệ trình lên Lãnh đạo.3.2Nhập Hợp đồng khung Mục đích: Dùng để nhập tổng giá trị hợp đồng đối với các khoản cam kết chi thường xuyên thực

hiện trong nhiều năm ngân sách.

 Điều kiện thực hiện: Nhà cung cấp đã tồn tại trên hệ thống, tỷ giá đã được khai báo.

 Đối tượng thực hiện: Kế toán viên KBNN

 Đường dẫn: Cam kết chi (PO)  Đơn đặt hàng  Đơn đặt hàng

 Các bước thực hiện:Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 29/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB1. Loại: Chọn loại Hợp đồng khung

B2. Nhà cung cấp: Chọn Nhà cung cấp thật trên hệ thống

B3. Mô tả: Nhập mô tả của Hợp đồng khung.

B4. Loại tiền: Mặc định là VNĐ. Nếu cần chọn loại tiền ngoại tệ thì nhấn nút Tiền tệ chọn loại TiềnB5. Thông tin trường động:

Ngữ cảnh: Chọn ngữ cảnh Chi thường xuyênSố hợp đồng giấy: Nhập số Hợp đồng giấy do ĐVSDNS đệ trình lênB6. Thơng tin các dòng chi tiết: Các trường thơng tin cần nhập liệu (lưu ý chỉ nhập 1 dòng)Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 30/120Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Nhập Cam kết chi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×