Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Chức năng nhập ngân sách bằng bảng tính ADI

3 Chức năng nhập ngân sách bằng bảng tính ADI

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcMàn hình nhập liệu ADI Đường dẫn: File ADIB1. Đơn vị có quan hệ với ngân sách: Nhập giá trị mã tổ chức dự toán tương ứng.

B2. Loại: lựa chọn chủng loại bút toán trên phân hệ Sổ Cái. Giá trị lựa chọn Dự toán.

B3. Nguồn: lựa chọn nguồn cho bút toán trên phân hệ Sổ Cái. Giá trị lựa chọn Bảng tính.

B4. Loại tiền: lựa chọn VND

B5. Tên ngân sách: tên mã dự toán.

B6. Kỳ: thể hiện kỳ bắt đầu dự tốn có hiệu lực

B7. Tài khoản: tài khoản dự tốn.

B8. Nợ: nhập số tiền TK Nợ.

B9. Có: nhập số tiền TK Có.

 Màn hình tải dữ liệu ADI

 Đường dẫn: Oracle  Tải lênTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 22/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB10. Lựa chọn dãy cần tải lên:

“Các dãy có dấu hiệu”: thực hiện tải các dòng có trường dấu hiệu.“Toàn bộ Dãy”:thực hiện tải tất cả các dòng trong file ADI.(Các trường còn lại để mặc định theo màn hình)B11. Nhấp nút Tải lên: Tải dữ liệu vào hệ thống.

 Một số thông tin bổ sung:

Thông báo: thể hiện thông báo sau khi dữ liệu được tải vào hệ thống. Trong trường hợp dữ liệu

tải không thành cơng thì nợi dung khơng thành cơng sẽ được hệ thống thông báo ở trường này.Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 23/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcĐóng: đóng màn hình tải dữ liệu, dữ liệu trên file ADI chưa được tải vào hệ

thống.2.4Chức năng cập nhật Bút tốn ngân sách từ màn hình Thơng báo Mục đích: Cập nhật các bút tốn ngân sách bị từ chối phê duyệt.

 Điều kiện thực hiện: Bút tốn ngân sách (có nguồn Bảng tính và Bút toán ngân sách) bị người

duyệt từ chối.

 Đối tượng thực hiện: Người nhập liệu

 Phạm vi thực hiện: Dữ liệu bảo mật theo từng người sử dụng.

 Đường dẫn: Quản lý phân bổ ngân sách (BA)  Luồng công việc Các thông báo

B1. Mở thông báo bị từ chối phê duyệtB2. Enter journal (Bút toán đã nhập): nhấp vào liên kết này để mở bút toán dự toánTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 24/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB3. Bút toán: Nhấp vào nút này để mở ra màn hình Các bút tốn.B4. Cập nhật các thông tin (tài khoản, số tiền nợ/ có)

B5. Đệ trình phê duyệt lại

Lưu ý: Sau khi Đệ trình phê duyệt lại, các thơng báo từ chối chuyển thành trạng thái Đã đóng.Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 25/120Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Chức năng nhập ngân sách bằng bảng tính ADI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×