Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Chức năng phân bổ, điều chỉnh ngân sách (Dossier)

2 Chức năng phân bổ, điều chỉnh ngân sách (Dossier)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc Phạm vi thực hiện: Dữ liệu bảo mật theo từng người sử dụng

 Đường dẫn: Quản lý phân bổ ngân sách (BA) Dossier Giao dịch DossierThông tin tiêu đề DossierB1. Loại giao dịch Dossier: thể hiện quy trình phân bổ/điều chỉnh/bổ sung ngân sách cho ngân

sách cấp dưới mà người sử dụng cần nhập liệu.

Ví dụ: Phân bổ từ từ cấp 0 xuống cấp 4 cho chi thường xuyên sẽ lựa chọn Loại giao dịch

Dossier: XXXX - Phân bổ NSX C0 đến C4 – TX_2010

B2. Tên loại Dossier: là tên người sử dụng đặt cho bút toán phân bổ đang nhập liệu. Lưu ý: Tên

loại Dossier phải là duy nhất trên hệ thống.

Lưu ý: Tên loại Dossier phải là duy nhất trên hệ thống và phải được nhập liệu theo quy ước

chung:Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 18/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc.KB.YYMMDD..
hoặc 3 ký tự>

B3. Mô tả: mô tả bổ sung thêm cho bút toán.

B4. Mã loại dự toán:

01: Dự tốn kinh phí giao đầu năm. Dùng trong trường hợp phân bổ dự tốn chính thức.02: Dự tốn kinh phí bổ sung trong năm. Dùng trong trường hợp phân bổ lại hoặc bổ sung

thêm dự tốn.03: Dự tốn kinh phí giảm trong năm. Dùng trong trường hợp Điều chỉnh dự toán.04: Dự toán chuyển sang năm sau.06: Dự toán năm trước chuyển sang.08: Dự toán tạm cấp. Dùng trong trường hợp nhập dự toán tạm cấp.09: Dự toán ứng trước. Dùng trong trường hợp phân bổ dự toán ứng trước. 19: Dự tốn khác: Dùng trong trường hợp có quyết định của cơ quan kiểm tốn.Nhập thơng tin Nguồn:B5. Mã dự toán: Thể hiện Mã dự toán tương ứng với tỉnh.

Lưu ý: Đối với trường hợp khi nhấp vào trường Mã dự toán, hệ thống hiển thị bảng giá trị với

nhiều dòng, xem xét giá trị phân đoạn tài khoản tự nhiên nhập liệu với các dãy tài khoản trên

mỗi dòng để lựa chọn dòng chính xác.

B6. Tài khoản: tài khoản Có trong bút tốn phân bổ.

B7. Tên kỳ: kỳ giao dịch tương ứng của tài khoản Có.

Lưu ý:

Trong trường hợp sử dụng loại giao dịch Dossier cha, tài khoản nguồn hệ thồng tự đợng hiển

thị.

Nếu có nhiều nguồn thì nhập nhiều dòng tài khoản phần nguồn.Nhập thơng tin Đích:B8. Mã dự toán: Thể hiện Mã dự toán tương ứng với tỉnh.Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 19/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcLưu ý: Đối với trường hợp khi nhấp vào trường Mã dự toán, hệ thống hiển thị

bảng giá trị với nhiều dòng, xem xét giá trị phân đoạn tài khoản tự nhiên nhập

liệu với các dãy tài khoản trên mỗi dòng để lựa chọn dòng chính xác.

B9. Tài khoản: tài khoản Nợ trong bút toán phân bổ.

B10. Tên kỳ: kỳ giao dịch tương ứng của tài khoản Nợ.

B11. Số tiền dự toán: Số tiền phân bổ cho tài khoản Nợ.

Lưu ý: Nếu có nhiều đích thì nhập nhiều dòng phần đích. Khi nhập tài khoản đích cần xác định

chính xác tài khoản nguồn tương ứng.

Các nút:B12. Kiểm tra dự toán: Hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra Số tiền dự toán phân bổ ở phần Đích với số

dư dự tốn hiện tại của tài khoản Có ở phần Nguồn. Nếu vượt quá thì hệ thống sẽ đưa ra cảnh

báo lỗi và không cho phép thực hiện tiếp bước tiếp theo. Nếu khơng vượt q hoặc bằng thì hệ

thống sẽ thơng báo đã kiểm tra quỹ thành công và người sử dụng sẽ thực hiện bước tiếp theo.

B13. Dành dự toán:

B14. Phê duyệt: Bút tốn đệ trình lên người có thẩm quyền phê duyệt.

B15. Xem kết quả: Hiển thị màn hình xem kết quả kiểm tra phần tài khoản, số dự toán phân bổ, số

dư dự toán của các tài khoản…

Một số thông tin bổ sung:Xem lịch sử phê duyệt: Công cụ  Xem lịch sử phê duyệt: Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình

liệt kê lịch sử các thơng tin phê duyệt của giao dịch phân bổ dự toánTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 20/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcSố giao dịch cha:

Nếu Loại giao dịch Dossier lựa chọn là loại Dossier cha thì trường này sẽkhơng hiển thị.

 Nếu loại giao dịch Dossier lựa chọn là loại Dossier con thì trường này sẽ hiển thị và nhập Số

giao dịch cha tương ứng.

Số giao dịch: là duy nhất trên hệ thống và hệ thống sẽ tự động sinh ra.Ngày cập nhật: là ngày nhập liệu bút tốn. Hệ thống sẽ tự đợng cập nhật theo ngày hiện tại.Trạng thái: thể hiện trạng thái của bút toán

Đang tạo: đang thực hiện tạo bút toánĐang tiến hành: Bút toán đã được gửi đến người phê duyệt và chờ người phê duyệt xử lý.Hoàn tất: Người phê duyệt đã phê duyệt bút toán.-Loại số dư: Hệ thống tự động hiển thị loại số dự YTDE “Từ đầu năm đến hiện tại”-Tài khoản nguồn:

Số dư dự toán hiện tại: hệ thống sẽ tự động hiển thị số dư dự tốn hiện tại của tài khoản

Có trên hệ thống.

-Số dư mới: hệ thống sẽ tự động hiển thị sau khi nhập xong phần ĐíchTài khoản đích:

Số dư dự tốn hiện tại: hệ thống sẽ tự đợng hiển thị số dư dự toán hiện tại của tài khoản

Nợ trên hệ thống.Số dư mới: hệ thống sẽ tự động hiển thị số dư dự toán mới của tài khoản Nợ trên hệ thống

= số dư dự toán hiện tại + Số tiền dự toán.2.3Chức năng nhập ngân sách bằng bảng tính ADI Mục đích: Dùng để nhập, điều chỉnh dự toán tạm cấp, dự toán cấp 0, dự toán ứng trước và dự toán

bổ sung.

 Điều kiện thực hiện: Mã dự tốn đã được tạo; Mợt số giá trị của phân đoạn tài khoản kế tốn mơ

phỏng tương ứng với từng loại dự toán đã được tạo; Tài khoản dự toán tạm cấp, dự toán được phê

duyệt, tài khoản tạm ứng và thực chi phải được gán vào nhóm c̣n để tạo mẫu tài khoản tổng hợp;

Mợt loại bút tốn riêng cần được định nghĩa cho quy trình nhập dự toán.

 Đối tượng thực hiện: Kế toán viên KBNN

 Phạm vi thực hiện: Dữ liệu bảo mật theo từng người sử dụng.Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 21/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcMàn hình nhập liệu ADI Đường dẫn: File ADIB1. Đơn vị có quan hệ với ngân sách: Nhập giá trị mã tổ chức dự toán tương ứng.

B2. Loại: lựa chọn chủng loại bút toán trên phân hệ Sổ Cái. Giá trị lựa chọn Dự toán.

B3. Nguồn: lựa chọn nguồn cho bút toán trên phân hệ Sổ Cái. Giá trị lựa chọn Bảng tính.

B4. Loại tiền: lựa chọn VND

B5. Tên ngân sách: tên mã dự toán.

B6. Kỳ: thể hiện kỳ bắt đầu dự tốn có hiệu lực

B7. Tài khoản: tài khoản dự tốn.

B8. Nợ: nhập số tiền TK Nợ.

B9. Có: nhập số tiền TK Có.

 Màn hình tải dữ liệu ADI

 Đường dẫn: Oracle  Tải lênTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 22/120Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Chức năng phân bổ, điều chỉnh ngân sách (Dossier)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×