Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Chức năng nhập ngân sách

1 Chức năng nhập ngân sách

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc Phạm vi thực hiện: Dữ liệu bảo mật theo từng người sử dụng

 Đường dẫn: Quản lý phân bổ ngân sách (BA) Ngân sách  Nhập mớiNhập thông tin tiêu đề:

B1. Mã tổ chức dự toán : thể hiện nơi dự tốn được duy trì. Hệ thống sẽ tự đợng hiển thị Mã dự

tốn

B2. Các kỳ Kế tốn Từ/Đến : thể hiện kỳ bắt đầu/ kết thúc dự toán chính thức có hiệu lực.Thơng tin tài khoản:

B3. Chọn Chế độ Bút tốn: lựa chọn thơng tin này để nhập liệu phần TK Nợ và TK có.

B4. Tài khồn: Nhập giá trị tổ hợp tài khoản dự tốn.

B5. Nợ/Có: Dựa vào tài khoản trong trường tài khoản nhập giá trị vào cợt Nợ tương ứng TK Nợ, Có

tương ứng với TK Có theo kỳ tương ứng.Các nút:

B6. Tạo bút tốn: Lựa chọn để tiến hành nhập thơng tin bút tốn đẩy sang phân hệ Sổ Cái.Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 12/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcTạo bút tốn:

B7. Lơ Bút tốn: Tên Lơ bút tốn bên phân hệ Sổ Cái.

Lưu ý: Tên Lơ bút tốn được nhập liệu theo quy ước chung:

.KB.YYMMDD..

B8. Loại bút toán: Lựa chọn loại bút toán “Dự toán”

B9. Kiểm tra dự toán: Thực hiện kiểm tra dự toán trên hệ thống.

B10. Chạy Nhập Bút tốn: Chạy chương trình tạo bút tốn đẩy sang phân hệ Sổ Cái.

B11. Xem kết quả: Kiểm tra bút tốn nhập liệu.

B12. Hồn tất: Kết thúc cơng việc nhập liệu trên màn hình Bút tốn.Tìm lại bút tốn và đệ trình phê duyệt: Đường dẫn: Quản lý phân bổ ngân sách (BA)  Các bút toán  Nhập mớiTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 13/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB13. Tìm bút tốn: Tìm lại bút tốn đã tạo trên phân hệ Sổ cái. Sử dụng mã yêu cầu (mã ID) mà hệ

thống sinh ra khi Tạo bút tốn để tìm kiếm.Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 14/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB14. Kiểm tra bút toán: Mở bút toán đã tạoTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 15/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB15. Nhập thông tin trường động Mã loại dự tốn

B16. Phê duyệt: Đệ trình phê duyệt bút toán

Lưu ý: Với các bút toán ngân sách (bút tốn dự tốn tạo thủ cơng hay tạo bằng cơng cụ ADI) mà

khơng cân, chương trình tùy chỉnh hệ thống phải sẽ khơng cho phép đệ trình bút tốn đi phê

duyệt. Khi người dùng nhấn vào nút “Dành dự toán phê duyệt” trên màn hình tạo bút tốn, hệ

thống phải hiển thị thông báo “Không thể gửi phê duyệt Tổng nợ khơng bằng tổng có bút tốn

khơng cân” và khơng cho phép dành dự toán, đồng thời nút phê duyệt bị mờ đi gửi bút toán đi

phê duyệt, trạng thái phê duyệt vẫn là “Bắt buộc”Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 16/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcMột số thông tin bổ sung:

Loại tiền: Thể hiện đồng tiền giao dịch. Hệ thống sẽ tự động hiển thị giá trị trường là VNDChế độ bảng tính / Chế độ dòng đơn nhất: Khơng sử dụngNgun tắc ngân sách: Không sử dụngTrạng thái Quỹ: Hệ thống tự động hiển thị các trạng thái sau khi Kiểm tra dự toán

2.2Bắt buộc: Chưa tiến hành Kiểm tra dự toánChức năng phân bổ, điều chỉnh ngân sách (Dossier) Mục đích: Dùng để bổ sung, phân bổ, điều chỉnh dự tốn chính thức, dự tốn ứng trước.

 Điều kiện thực hiện: Mã dự toán đã được tạo trên hệ thống; Các giá trị tài khoản kế toán liên quan

đã được tạo; Năm ngân sách của mã dự toán đã mở; Dossier phân bổ tương ứng đã được thiết lập;

Mỗi vị trí trong cây phê duyệt trên hệ thống TABMIS sẽ chỉ do 1 nhân viên nắm giữ.

 Đối tượng thực hiện: Kế toán viên KBNNTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 17/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc Phạm vi thực hiện: Dữ liệu bảo mật theo từng người sử dụng

 Đường dẫn: Quản lý phân bổ ngân sách (BA) Dossier Giao dịch DossierThông tin tiêu đề DossierB1. Loại giao dịch Dossier: thể hiện quy trình phân bổ/điều chỉnh/bổ sung ngân sách cho ngân

sách cấp dưới mà người sử dụng cần nhập liệu.

Ví dụ: Phân bổ từ từ cấp 0 xuống cấp 4 cho chi thường xuyên sẽ lựa chọn Loại giao dịch

Dossier: XXXX - Phân bổ NSX C0 đến C4 – TX_2010

B2. Tên loại Dossier: là tên người sử dụng đặt cho bút toán phân bổ đang nhập liệu. Lưu ý: Tên

loại Dossier phải là duy nhất trên hệ thống.

Lưu ý: Tên loại Dossier phải là duy nhất trên hệ thống và phải được nhập liệu theo quy ước

chung:Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 18/120Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Chức năng nhập ngân sách

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×