Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Thực hiện báo cáo

2 Thực hiện báo cáo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB1. Nhấp nút Đệ trình một yêu cầu Mới…  Nhấp nút Yêu cầu đơn nhất  Nhập nút Đồng ý

B2. Tên: Chọn tên báo cáo cần chạy

B3. Nhập các tham số cho báo cáo

B4. Nhấp nút đệ trìnhTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 8/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB5. Nhấp nút Xem kết quả để xem báo cáo

 Một số thông tin bổ sung:

Ơ chọn Các u cầu đã hồn thành: nhấp vào ơ này để tìm kiếm các u cầu, báo cáo, chương trình

mà hệ thống đã thực hiện xong.Ơ chọn Các u cầu đang được đệ trình: Nhấp vào ơ này để tìm kiếm các yêu cầu, báo cáo, chương

trình mà hệ thống đang thực hiện nhưng chưa hồn thành.Ơ chọn Tồn bộ các u cầu: Nhấp vào ơ này để tìm kiếm tất cả các yêu cầu, báo cáo, chương trình

trên hệ thống.Ơ chọn Các u cầu cụ thể: Nhấp vào ơ này để tìm kiếm mợt u cấu cụ thể theo các thông tin sau:Mã yêu cầu: nhập thơng tin mã u cầu cần tìm kiếmTên: Nhập thơng tin u cầu cần tìm kiếmNgày đệ trình: Nhập thơng tin ngày đệ trình u cầu.Ngày hồn thành: nhập thơng tin ngày hoàn thành yêu cầu.Trạng thái: chọn trạng thái của yêu cầu cần tìm kiếm như: Đã treo, Đã kết thúc, Đang chờ, Cảnh báo…Giai đoạn: Chọn giai đoạn cần tìm báo cáo như: Đã hồn thành; Hết hiệu lực; Đang treo; Đang chạyNgười yêu cầu: Chọn thông tin người đã u cầu.Xóa: Để xóa các thơng tin đã nhập trong các trường tìm kiếm.Tìm: Để tìm yêu cầu theo các thông tin đã chọn.Các tham số: mặc định các tham số đã được nhập ở màn hình Tham sốTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 9/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcVào những lúc này…: thể hiện thông tin thời gian biểu đã thực hiện lịch.Đặt lịch T.hiện: nhấp vào nút này để đặt lịch trình chạy yêu cầu.Lưu ý đặc biệt: Để tránh lãng phí sử dụng tài nguyên hệ thống đối với các yêu cầu chạy

theo lịch, Khi đặt lịch Thực hiện, người sử dụng phải lưu ý:

-Chỉ đặt lịch khi thực sự cần thiết. Khi đặt lịch, phải nhập trường Kết thúc Lúc để giới hạn khoảng ngày

cần lập lịch-Mục Áp Định kỳ…: Phải chọn Từ lúc Bắt đầu lần Chạy trước chứ khơng được chọn Từ lúc Hồn thành

lần Chạy Trước-Quản trị hệ thống sẽ thường xuyên xóa các lịch thực hiện này vì rất nhiều nguời sử dụng qn hoặc

khơng sử dụng gì đến nữa các u cầu đã lập lịch của mìnhHủy: nhấp nút này để hủy yêu cầu.Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 10/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc2. Phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách (BA)

2.1 Tổng quan về phân hệ Quản lý phân bổ ngân

sách

 Phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách kiểm soát việc phân bổ, điều chỉnh và chuyển giao đối với các loại

dự toán. Kiểm soát dự toán sẽ do hệ thống tự thực hiện theo các phân hệ: Quản lý cam kết chi, quản lý

chi và phân hệ sổ cái. Việc kiểm sốt dự tốn nhằm chi tiêu khơng vượt q số dự toán được phân bổ

Số dư dự toán được tính theo cơng thức sau:Số dư dự tốn = Dự tốn – Thực chi – Dự chi

(Trong đó Dự chi bao gồm số dự chi trong cam kết chi, số dự chi được nhập trong phân hệ sổ cái và phân hệ

Quản lý chi)

 Phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách bao gồm 3 quy trình chính: Quản lý các danh mục liên quan đến

phân bổ dự toán; Tạo và cập nhật dự toán và Xử lý cuối kỳ.

Quy trình Quản lý các danh mục liên quan đến phân bổ ngân sách giới thiệu việc thiết lập các danh

mục là điều kiện cần trước khi muốn tao hay cập nhật dự tốn mới trên hệ thống. Ví dụ: thiết lập mã

tổ hợp tài khoản dự toán, mã dự toán, mã tổ chức dự toán, tạo loại giao dịch Dossier…Quy trình Tạo và cập nhật dự tốn hướng dẫn việc nhập các dự toán phân bổ được phê duyệt trên

hệ thống, điều chỉnh dự toán giữa 2 đơn vị/dự án đầu tư hoặc giữa 2 mã ngành kinh tế, điều chỉnh

tổng thể dự toán của đơn vị dự toán cấp 1…Quy trình Xử lý cuối năm hướng dẫn việc xử lý số dư dự toán của năm hiện tại, xử lý số dự toán ứng

trước, chuyển nguồn các khoản cam kết chi và thực chi chưa được thực hiện… Mục đích của phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách: Quản lý khoản dự toán phân bổ được phê duyệt bên

ngồi hệ thống. Kiểm sốt số dư dự tốn để hạn chế đơn vị dự toán chi tiêu vượt quá khoản dự toán đã

được phân bổ hàng năm.2.2 Các chức năng của phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách.

2.1Chức năng nhập ngân sách Mục đích: Dùng để nhập và điều chỉnh, rút dự toán tạm cấp, dự toán cấp 0, dự toán ứng trước, dự toán

bổ sung.

 Điều kiện thực hiện: Mã dự tốn đã được tạo; Mợt số giá trị của phân đoạn tài khoản kế tốn mơ phỏng

tương ứng với từng loại dự toán đã được tạo; Tài khoản dự toán tạm cấp, dự toán được phê duyệt, tài

khoản tạm ứng và thực chi phải được gán vào nhóm c̣n để tạo mẫu tài khoản tổng hợp; Mợt loại bút

tốn riêng cần được định nghĩa cho quy trình nhập dự tốn.

 Đối tượng thực hiện: Kế tốn viên KBNNTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 11/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc Phạm vi thực hiện: Dữ liệu bảo mật theo từng người sử dụng

 Đường dẫn: Quản lý phân bổ ngân sách (BA) Ngân sách  Nhập mớiNhập thông tin tiêu đề:

B1. Mã tổ chức dự toán : thể hiện nơi dự tốn được duy trì. Hệ thống sẽ tự đợng hiển thị Mã dự

toán

B2. Các kỳ Kế toán Từ/Đến : thể hiện kỳ bắt đầu/ kết thúc dự tốn chính thức có hiệu lực.Thơng tin tài khoản:

B3. Chọn Chế độ Bút tốn: lựa chọn thơng tin này để nhập liệu phần TK Nợ và TK có.

B4. Tài khồn: Nhập giá trị tổ hợp tài khoản dự tốn.

B5. Nợ/Có: Dựa vào tài khoản trong trường tài khoản nhập giá trị vào cợt Nợ tương ứng TK Nợ, Có

tương ứng với TK Có theo kỳ tương ứng.Các nút:

B6. Tạo bút tốn: Lựa chọn để tiến hành nhập thơng tin bút tốn đẩy sang phân hệ Sổ Cái.Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 12/120Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Thực hiện báo cáo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×