Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đặt lịch Kết sổ tự động

Đặt lịch Kết sổ tự động

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đặt lịch Kết sổ tự động

 Vai trò người duyệt, tập trách nhiêm xxxx Sổ cái VP KBNN xxxx

người duyệt Xem Các yêu cầu Đệ trình yêu cầu mới

Chương trình tự động kết sổ: Nhấp Đặt lịch t.hiệnHệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc280Đặt lịch Kết sổ tự động

 Vai trò người duyệt, tập trách nhiêm xxxx Sổ cái VP KBNN xxxx

người duyệt Xem Các yêu cầu Đệ trình yêu cầu mới

Chương trình tự động kết sổ: Lưu lịch và đệ trình u cầuHệ thống thơng tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc281Hủy lịch Kết sổ tự động

 Vai trò người duyệt, tập trách nhiêm xxxx Sổ cái VP KBNN xxxx

người duyệt Xem Các yêu cầu Tìm: Hủy yêu cầu đã đặt lịch

(ai đặt thì người đó tìm và hủy)Hệ thống thơng tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc282Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và

Kho bạcQuy trình hỗ trợ từ xaDành cho KTV KBNN283Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặt lịch Kết sổ tự động

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×