Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân hệ Cam kết chi

Phân hệ Cam kết chi

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phân hệ Quản lý chi

 Sử dụng màn hình Truy vấn: Yêu cầu thanh toán/ Xem tổng hợp các

YCTTHệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc271Phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách

 Sử dụng màn hình Truy vấn: Quỹ/Số dư tài khoảnHệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc272Phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách

 Sử dụng màn hình Truy vấn: Quỹ/Số dư tài khoảnHệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc273Phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách

 Sử dụng màn hình Truy vấn: Quỹ/Số dư tài khoảnHệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc274Phân hệ Quản lý sổ cái

 Sử dụng màn hình Truy vấn: Các bút toánBút toán thực, ngân sách

hoặc Truy vấn Bút tốnHệ thống thơng tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc275Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và

Kho bạcKết sổ giao dịchDành cho KTV KBNN276Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân hệ Cam kết chi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×