Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổng quan về khai thác báo cáo báo cáo

Tổng quan về khai thác báo cáo báo cáo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tổng quan về khai thác báo cáo báo cáo

Mã địa bàn hành chính khi kết xuất báo cáo:

 Lập báo cáo cho toàn địa bàn Huyện: chọn mã địa bàn xxHHH

 Lập báo cáo cho toàn địa bàn Tỉnh: chọn mã địa bàn xxxTTĐối với Nguồn dữ liệu: chọn nguồn TABMIS

Báo cáo sau khi chạy được lưu dữ liệu trên hệ thống trong 7 ngày.

Mỗi đơn vị tạo thư mục “Báo cáo kế tốn” trên máy chủ của đơn

vị mình để lưu trữ các file dữ liệu báo cáo tài chính đã được kết

xuất và các file dữ liệu báo cáo do KBNN gửi đến (đặt tên file theo

mẫu BC xxxx_namthangngay_tinh,huyen)

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc264Tổng quan về khai thác báo cáo báo cáo

Phân loại báo cáo:

 Báo cáo liệt kê, chi tiết: là những các báo cáo phục vụ việc xử lý cuối ngày và các

báo cáo liệt kê. Sử dụng các báo cáo chuẩn của hệ thống và nhóm báo cáo S2-06

 Báo cáo tổng hợp: lên báo cáo theo tháng, quý, năm

 Báo cáo Tài chính (FSG): lên báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, nămThời điểm chạy báo cáo

 Đối với các báo cáo liệt kê: chạy trong giờ làm việc. Ngồi ra, người dùng có thể

sử dụng chức năng truy vấn, tìm kiếm dữ liệu trên hệ thống để thay thế.

 Đối với các báo cáo tổng hợp, tài chính: hệ thống phân luồng để các báo cáo chạy

ngồi giờ làm việcĐiều kiện để giao dịch lên báo cáo

 Các báo cáo liệt kê chứng từ (theo từng phân hệ): phải qua bước tối thiểu là tạo

kế toán hoặc giao dịch đã được lưu mới có số liệu vào báo cáo

 Các báo cáo khác (tổng hợp, tài chính): phải kết sổ thì mới lên báo cáo

Hệ thống thơng tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc265Tổng quan về khai thác báo cáo báo cáo

Phân biệt loại ngày khi lên báo cáo

 Ngày tạo: là ngày nhập liệu

 Ngày hiệu lực (ngày hạch toán): là ngày hạch toán giao dịch

 Ngày kết sổ: là ngày cập nhật số dư các tài khoản. Khi kết sổ, ngày hiện tại của

hệ thống chính là ngày kết sổ (khơng thay đổi được)

 Các ngày này có thể giống và khác nhauVí dụ: giao dịch chi ngân sách đã thực chi ngày 23/05/2012 nhưng đến ngày

24/05/2012 mới được nhập vào hệ thống. Trong ngày thực hiện kết sổ luôn. Như

vậy, khi nhập giao dịch vào phân hệ Quản lý chi, các ngày như sau: Ngày tạo 24/05/2012; Ngày hiệu lực (ngày hạch toán): 23/05/2012; Ngày kết sổ: 24/05/2012 Chú ý: Giả sử để hiển thị các số liệu của năm 2009 thực hiện trong thời gian

chỉnh lý (01/01/2010 – 31/01/2010) thì trong tham số niên độ người sử dụng chọn

giá trị là 2009, loại ngày là Kết sổ, tham số 'Từ ngày' và Đến ngày' cần chọn là

01/01/2010 đến 31/01/2010 thì báo cáo sẽ lên tổng phát sinh của tất cả các giao

dịch đã kết sổ trong khoảng thời gian từ ngày '01/01/2010' tới ngày '31/01/2010'

và có ngày hiệu lực từ 01/01/2009 đến 31/12/2009

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc266Kỹ năng khai thác báo cáo và đệ trình các yêu cầu

Tham số báo cáo và yêu cầu

 Người dùng cần phải nhập đúng các tham số về thời gian, loại số liệu và thông tin

về COA

 Cần tránh khai thừa các tham số. Ví dụ như COA quá dài: từ 000 đến zzz hoặc

999.

 Người dùng cần nghiên cứu kỹ thời gian chạy báo cáo để tránh việc đệ trình

khơng đúng mục đích, chiếm chỗ khơng cần thiết trên hệ thống, ảnh hưởng đến

hiệu năng của hệ thống

 Tránh nhấp nút “ Cập nhật dữ liệu” quá nhiều và liên tục.Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc267Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và

Kho bạcTruy vấn thông tin, giao dịch trên TABMISDành cho KTV KBNN268Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng quan về khai thác báo cáo báo cáo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×