Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cây phê duyệt theo Loại bút toán (GL, BA_BTNS)

Cây phê duyệt theo Loại bút toán (GL, BA_BTNS)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cây phê duyệt theo Loại bút toán (GL, BA_BTNS)

 Tên loại bút tốn_Tên User (VD: Chi_0061_KB_HanhNguyenThiHệ thống thơng tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc256Phân quyền trong TABMISHệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc257Phân quyền trong TABMIS

 Người sử dụng trong hệ thống TABMIS có thể được phân quyền như:

 ĐXLTT tỉnh/TW: ĐXLTT tỉnh có quyền thực hiện kết hợp dãy tài khoản trong Tabmis, tạo

mẫu bút toán lặp, tạo địa điểm nhà cung cấp, tạo loại Dossier (hiện tại tỉnh chưa sử dụng

chức năng tạo bút toán lặp và loại Dossier), chạy 1 số chương trình trong Tabmis, tạo

mới, hết hạn user, cập nhật luồng phê duyệt (trừ BA, PO) trong phạm vi bộ sổ mình phụ

trách. DXLTT TW có quyền của tỉnh, có quyền đóng mở kỳ hệ thống, có quyền thực hiện

1 số thiết lập liên quan đến Phê duyệt

 Người nhập liệu: Trong TABMIS, khi được phân quyền là người nhập liệu, người dùng có

quyền tạo, điều chỉnh, xóa hủy các giao dịch liên quan gắn theo tập trách nhiệm được

gán. Người nhập liệu có quyền chạy 1 số báo cáo tài chính, báo cáo tùy chỉnh và các báo

cáo chuẩn của hệ thống.

 Người duyệt: Với vai trò này, người dùng được phép duyệt các giao dịch (đã thiết lập

theo cây phê duyệt) trong vòng 7 ngày từ ngày gửi, thực hiện chạy báo cáo, truy vấn và

xem các giao dịch của người nhập liệu, hủy giao dịch thanh toán của AP (nếu là người

duyệt AP)

 Truy vấn và chạy báo cáo: Người dùng được gắn quyền truy vấn và chạy báo cáo được

phép chạy toàn bộ các báo cáo tài chính, chuẩn và tùy chỉnh cho dữ liệu của đơn vị đó.Hệ thống thơng tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc258Phân quyền trong TABMIS

 Bài tập tình huống

 Phòng tài chính A có 3 nhân viên có quyền tạo lệnh chi tiền như sau:

1. Chuyên viên A được gán với tập trách nhiệm XXXX Quản lý chi KBNN

YYYY CQTC - Chuyên viên 1

2. Chuyên viên B được gán với tập trách nhiệm XXXX Quản lý chi KBNN

YYYY CQTC - Chuyên viên 2

 Kế toán viên C của KB - người nhận lệnh chi tiền được gán các tập trách nhiệm

1. XXXX Quản lý chi KBNN YYYY- Phê duyệt YCTT của CVCQTC 1

2. XXXX Quản lý chi KBNN YYYY- Phê duyệt YCTT của CVCQTC 2

 Chuyên viên A nhập YCTT , Kế toán viên C khi áp thanh toán cho YCTT của

chuyên viên A thì phải chọn tập trách nhiệm nào?

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc259Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cây phê duyệt theo Loại bút toán (GL, BA_BTNS)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×