Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài tập 8 - Điều chuyển vốn bằng tiền mặt từ KBNN Tỉnh xuống KBNN Quận

Bài tập 8 - Điều chuyển vốn bằng tiền mặt từ KBNN Tỉnh xuống KBNN Quận

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcTrường

Bút toánDữ liệu

MãKBNN.NămThángNgày.MãKTV.STTKỳNgày hiệu lựcLoại bút tốnChuyển vốn, lãi phíLoại tiền

Mơ tảVND

KBNN Ngơ Quyền nhận điều chuyển vốnTrường động

Số chứng từNgày chứng từ62 y_xx

Thông tin chi tiết các dòng định khoản

NợSTT120101Tài khoản

Mã quỹMã Tài khoản tự nhiên11133825Mã nội dung kinh tế00000000Mã cấp Ngân sách00Mã đơn vị có quan hệ với NS00000000000000Mã địa bàn hành chính0000031Mã chương và cấp quản lý000000Mã ngành kinh tế000000Mã chương trình mục tiêu, dự án0000000000Mã KBNN00620062Mã nguồn chi NSNN0000Mã dự phòng00000037.000.00037.000.000Số tiền Nợ/ CóLưu. Kiểm tra dự tốn. Dành dự tốn & Đệ trình phê duyệt

KBNN Tỉnh ghi nhận khoản điều chuyển vốn

Thơng tin tiêu đề bút tốn

Bút tốn

KỳBài tập thực hành cho học viênMãKBNN.NămThángNgày.MãKTV.STT

Trang 87/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcTrườngDữ liệuNgày hiệu lựcLoại bút tốnChuyển vốn, lãi phíLoại tiền

Mơ tảVND

KBNN HP ghi bút toán điều chuyển vốnTrường động

Số chứng từNgày chứng từ63 y_xx

Thơng tin chi tiết các dòng định khoản

Dòng 1Dòng 2120101STT

Tài khoản

Mã quỹMã Tài khoản tự nhiên38251171Mã nội dung kinh tế00000000Mã cấp Ngân sách00Mã đơn vị có quan hệ với NS00000000000000Mã địa bàn hành chính30400000Mã chương và cấp quản lý000000Mã ngành kinh tế000000Mã chương trình mục tiêu, dự án0000000000Mã KBNN00610061Mã nguồn chi NSNN0000Mã dự phòng000000Nợ: 37.000.000Có: 37.000.000Số tiền Nợ/ CóLưu. Kiểm tra dự tốn. Dành dự tốn & Đệ trình phê duyệtBài tập thực hành cho học viênTrang 88/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc9.Bài tập 9 - KBNN quận Ngô Quyền ghi lãi/ phí ngân hàng

bằng loại tiền VNDBảng dữ liệu – Hãy hoàn thành bài tập theo dữ liệu được cung cấp dưới đây:Đường dẫn: Sổ cái – Người lập  Các bút toán  Bút toán thực, ngân sách

TrườngDữ liệuGhi lãi ngân hàng bằng loại tiền VND tại KBNN Ngô Quyền

Thơng tin tiêu đề bút tốn

Bút tốnMãKBNN.KB.NămThángNgày.MãKTV.STTKỳNgày hiệu lựcLoại bút tốnChuyển vốn, lãi phíLoại tiền

Mơ tảVND

KBNN Ngô Quyền ghi nhận lãi NH bằng VNDTrường động

Số chứng từNgày chứng từNQ y_xx

Thông tin chi tiết các dòng định khoảnSTTDòng 1Dòng 2120101Tài khoản

Mã quỹMã Tài khoản tự nhiên11323713Mã nội dung kinh tế00000000Mã cấp Ngân sách00Mã đơn vị có quan hệ với NS00000001056490Mã địa bàn hành chính0000000000Mã chương và cấp quản lý000000Mã ngành kinh tế000000Mã chương trình mục tiêu, dự án0000000000Mã KBNN00620062Mã nguồn chi NSNN0000Mã dự phòng000000Nợ: 330.000Có: 330.000Số tiền Nợ/ CóLưu. Kiểm tra dự tốn. Dành dự tốn & Đệ trình phê duyệt

Ghi phí ngân hàng bằng loại tiền VND tại KBNN Ngô QuyềnBài tập thực hành cho học viênTrang 89/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc

TrườngDữ liệuThơng tin tiêu đề bút tốn

Bút toánMãKBNN.KB.NămThángNgày.MãKTV.STTKỳNgày hiệu lựcLoại bút toánChuyển vốn, lãi phíLoại tiền

Mơ tảVND

KBNN Ngơ Quyền ghi nhận phí NHTrường động

Số chứng từNgày chứng từ72 y_xx

Thông tin chi tiết các dòng định khoản

NợSTT120101Tài khoản

Mã quỹMã Tài khoản tự nhiên37131132Mã nội dung kinh tế00000000Mã cấp Ngân sách00Mã đơn vị có quan hệ với NS10564900000000Mã địa bàn hành chính0000000000Mã chương và cấp quản lý000000Mã ngành kinh tế000000Mã chương trình mục tiêu, dự án0000000000Mã KBNN00620062Mã nguồn chi NSNN0000Mã dự phòng000000170.000170.000Số tiền Nợ/ CóLưu. Kiểm tra dự tốn. Dành dự tốn & Đệ trình phê duyệtThơng tin tiêu đề bút tốn

Bút tốnBài tập thực hành cho học viênMãKBNN.KB.NămThángNgày.MãKTV.STTTrang 90/97Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài tập 8 - Điều chuyển vốn bằng tiền mặt từ KBNN Tỉnh xuống KBNN Quận

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×