Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài tập 3: Thu hộ kho bạc khác

Bài tập 3: Thu hộ kho bạc khác

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc

Trường

Mã tài khoản tự nhiênDữ liệu

11121392Mã nội dung kinh tế00000000Mã cấp Ngân sách00000000000000000000000000Mã chương và cấp quản lý000000Mã ngành kinh tế000000Mã chương trình mục tiêu, dự án0000000000Mã KBNN00610061Mã nguồn chi NSNN0000Dự phòng000000Nợ (VND)20.000.000Mã đơn vị có quan hệ với NS

Mã địa bàn hành chínhCó (VND)Bài tập thực hành cho học viên20.000.000Trang 56/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcngân sách Bài tập 3.2 - Nhập giao dịch liên kho bạc. GL: Thu-LKBBảng dữ liệu – Hãy hoàn thành bài tập 3.2 theo dữ liệu được cung cấp dưới đây:Đường dẫn: …Sổ cái KBNN… - Người lập  Các bút toán  Bút toán thực,Bút toán mới

TrườngDữ liệuTiêu đề bút toán

Bút toán0061.NămThángNgày.XYY.ZZNgày hiệu lực31/12/2011Chủng loạiLKB-k.LCTLoại tiềnVNDDiễn giảiThu hộ KB Ngô QuyềnTrường động

Số chứng từ

Ngày chứng từHP-120061

Dòng bút tốn

Dòng C.từ12Mã quỹ0101Mã tài khoản tự nhiên13923853Mã nội dung kinh tế00000000Mã cấp Ngân sách00000000000000000000000000Mã chương và cấp quản lý000000Mã ngành kinh tế000000Mã chương trình mục tiêu, dự án0000000000Mã KBNN00610061Mã nguồn chi NSNN0000Dự phòng000000Nợ (VND)20.000.000Mã đơn vị có quan hệ với NS

Mã địa bàn hành chínhCó (VND)20.000.000Thơng tin Liên Kho bạc

Liên kho bạc – Kho bạc đến0062Tài khoản

Mã quỹ01Mã tài khoản tự nhiên3511Mã nội dung kinh tế0000Mã cấp ngân sách0Mã đơn vị có quan hệ với ngân sáchBài tập thực hành cho học viên1057209Trang 57/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc

TrườngDữ liệuMã địa bàn hành chính00000Mã chương000Mã ngành kinh tế000Mã chương trình, mục tiêu dự án00000Mã kho bạc nhà nước0062Mã nguồn ngân sách Nhà nước00Mã dự phòng000Số tiền20.000.000Bài tập 3.3 - Chạy yêu cầu đẩy giao dịch từ KBNN A lên TTTT-TAB.Bảng dữ liệu – Hãy hoàn thành bài tập 3.3 theo dữ liệu được cung cấp dưới đây:Đường dẫn: …Sổ cái KBNN… - Người lập TABMIS Tùy Chỉnh  TABMIS chương trìnhTrườngDữ liệuChạy yêu cầu để đẩy dữ liệu lên Trung tâm thanh tốn

TênChương trình giao diện thanh tốn liên

kho bạc TABMIS (Đầu ra)Tại kho bạc B

Bài tập 3.4 - Tại KBNN B - Chạy yêu cầu nhận giao dịch về phân hệ Quản lý Sổ cái (KBNN B) hoặc

giao diện từ TCS - TT vào phân hệ Sổ cái (nếu khoản được thu hộ là khoản thu có phân chia tỉ lệ)4. Bài tập 4: Thực hiện hồn thuế, phí, lệ phí có khoản bù trừ, trường hợp số được hồn

thu/thối thu lớn hơn khoản phải nộp. Kỳ chưa đóng và chưa quyết toán ngân sách(khoản

thu vẫn áp dụng mã TLPC hiện hành)Bài tập thực hành cho học viênTrang 58/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcBài tập thực hành cho học viênTrang 59/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc

Bài tập 4.1 (Tham khảo) - Nhập bút toán giảm thu ngân sách trong năm – Thoái

thu ngân sách tại hệ thống TCS - TTBài tập 4.2 (Tham khảo) - Nhập phiếu thu ghi thu ngân sách số tiền phải nộp tạihệ thống TCS - TT

Bài tập 4.3 – Tạo YCTT ghi nhận khoản chi trả lại số chênh lệch cho đối tượng thụ hưởng.Bảng dữ liệu - Hãy hoàn thành bài tập 5.3 theo dữ liệu được cung cấp dưới đây:Đường dẫn: Phân hệ Quản lý Chi – Kế toán viên  Yêu cầu thanh tốn  Các lơ u cầu thanh

tốnBài tập thực hành cho học viênTrang 60/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcTrườngDữ liệuThông tin tiêu đề

Tên lô

Ngày0061. NămThángNgày.YXX.ZZ

Tên NCCNhà cung cấp không thường xuyênĐịa điểm NCC0061Ngày nhập YCTTSố YCTTMặc địnhTổng tiền trên YCTT22.000.000Loại tiềnVNDMô tảChi trả số chênh lệch cho đối tượngPhương thức thanh toánSécTrường động

Số chứng từ giấy0061.NămThángNgày.YXX.ZZ

Trung tâm cơng nghệ Phần mềm Hải phòng – SởTên nhà cung cấpkhoa học công nghệ - Thành Phố Hải phòngThơng tin chi tiết

Số tiền trên dòng thơng tin chi tiết22.000.000Mã quỹ01Mã Tài khoản tự nhiên3961Mã nội dung kinh tế0000Mã cấp Ngân sách0Mã đơn vị có quan hệ với NS000000Mã địa bàn hành chính31Mã chương và cấp quản lý000Mã ngành kinh tế000Mã chương trình mục tiêu, dự án00000Mã KBNN0061Mã nguồn chi NSNN00Mã dự phòng000Ngữ cảnhKhácGiá trị08Bài tập 4.4 – Thanh toán cho YCTT để chi trả tiền cho đối tượng.Bảng dữ liệu - Hãy hoàn thành bài tập 4.4 theo dữ liệu được cung cấp dưới đây:

Đường dẫn: Phân hệ Quản lý chi – Kế toán viên  Yêu cầu thanh tốn  Các lơ u cầu thanh

tốn

TrườngBài tập thực hành cho học viênDữ liệuTrang 61/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc

Số YCTT

Loại

Tài khoản ngân hàng

Loại chứng từ

Ngày thanh toán

Thủ công

Tiền Mặt Tại Quỹ

KTVY_XX

5. Bài tập 5: Thực hiện hồn thuế GTGT có khoản bù trừ, trường hợp số được hoàn bằng khoản

phải nộp. Kỳ chưa đóng và chưa quyết tốn ngân sách

Bài tập 5.1 - Nhập Bút toán ghi tăng khoản tạm ứng hồn thuế GTGT– Thối thu ngân sách.Bảng dữ liệu - Hãy hoàn thành bài tập 5.1 theo chứng từ và dữ liệu được cung cấp dưới

Đường dẫn: Phân hệ Quản lý Số cái – Người lập  Các bút toán  Bút toán thực, ngân sách

 Nhập mớiTrườngDữ liệuTiêu đề bút toán

Bút toán0061.Năm tháng ngày.YXX.ZZNgày hiệu lựcChủng loạiThuLoại tiềnVNDDiễn giảiBút toán ghi tăng khoản tạm ứng hồn thuế GTGTDòng bút tốn

Dòng C.từBài tập thực hành cho học viênNợTrang 62/97Hệ thống thơng tin Quản lý ngân sách và Kho bạc

Trường

Mã quỹDữ liệu

0101Mã tài khoản tự nhiên13713961Mã nội dung kinh tế00000000Mã cấp Ngân sách00000000000000000000031Mã chương và cấp quản lý000000Mã ngành kinh tế000000Mã chương trình mục tiêu, dự án0000000000Mã KBNN00610061Mã nguồn chi NSNN0000Dự phòng00000015.000.00015.000.000Mã đơn vị có quan hệ với NS

Mã địa bàn hành chínhSố tiềnBài tập thực hành cho học viênTrang 63/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc

Bài tập 5.2 (Tham khảo) - Nhập giao dịch ghi thu ngân sách số tiền phải nộp trên

hệ thống TCS - TT

Bài tập 5.3 - Địa phương lập bút toán Liên kho bạc điBảng dữ liệu - Hãy hoàn thành bài tập 5.3 theo dữ liệu được cung cấp dưới đây:TrườngDữ liệuTiêu đề bút toán

Bút toán0061.100620.YXX.ZZNgày hiệu lựcChủng loạiLKB - k LCTLoại tiềnVNDDiễn giảiBút tốn Liên kho bạc đi hồn thuế GTGTDòng bút tốn

Dòng C.từNợMã quỹ0101Mã tài khoản tự nhiên38621371Mã nội dung kinh tế00000000Mã cấp Ngân sách00000000000000000000000000Mã chương và cấp quản lý000000Mã ngành kinh tế000000Mã chương trình mục tiêu, dự án0000000000Mã KBNN00610061Mã nguồn chi NSNN0000Dự phòng00000015.000.00015.000.000Mã đơn vị có quan hệ với NS

Mã địa bàn hành chínhSố tiền

Thơng tin Liên Kho bạc

Liên kho bạc – Kho bạc đến0003Tài khoản

Mã quỹ01Mã tài khoản tự nhiên3761Mã nội dung kinh tế0000Bài tập thực hành cho học viênTrang 64/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcMã cấp ngân sách

Mã đơn vị có quan hệ với ngân

sách

Mã địa bàn hành chính0

1056271

00000Mã chương000Mã ngành kinh tế000Mã chương trình, mục tiêu dự án00000Mã kho bạc nhà nước0003Mã nguồn ngân sách Nhà nước00Mã dự phòng000Số tiền15.000.000Chú ý: XX là mã học viên, Y là số lớpNGHIỆP VỤ CHI NSNN

YCTT / YCTƯ CÓ CAM KẾT CHIBài tập thực hành cho học viênTrang 65/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc

1. Bài tập 1 - Tạo YCTT có Cam kết chi cho khoản chi thường

xuyên.

Tạo YCTT cho khoản chi thường xuyên của Trung tâm GD thường xuyênHP. Khoản chi có Cam kết chi. Thực hiện đối chiếu YCTT với Cam kết chi đã ghi nhận trước

đó.

Bảng dữ liệu – Hãy hồn thành bài tập theo dữ liệu được cung cấp dưới đây:Đường dẫn: Quản lý chi – Kế toán viên  Yêu cầu thanh toán  Các lơ u cầu thanh

tốn

TrườngDữ liệuTạo YCTT

Lơ u cầu thanh tốn

Tên LơMãKBNN.KB.NămThángNgày.MãKTV.STTTiêu đề YCTT

LoạiCó Cam kết chiSố Đơn đặt hàng(Số Cam kết chi giảng viên cung cấp)Ngày hạch toánNgày Tạo YCTTSố YCTT

Phương thức thanh toán(Hệ thống tự sinh)

SécTrường động

Số chứng từ giấyTổng tiền trên YCTT

Mô tảBT1 y_xx

15.000.000

ChiĐối chiếu Cam kết chi

Màn hình Tìm Đơn đặt hàng để đối chiếu

Đơn đặt hàng – SốHợp đồng thực hiện(Số Cam kết chi đã nhập ở trên)

-Màn hình Đối chiếu Đơn đặt hàng

Đ.chiếuSố lượng trên YCTTĐối chiếuTích

15.000.000

Nhấp vào nút nàyVào màn hình T.tin Chi tiết để kiểm tra thơng tin

Sửa thơng tin dòng TK hệ thống đã đối chiếu

Ngữ cảnhThực Chi Khơng Có Tạm Ứng, Có Cam Kết

ChiLưu. Xác nhận. Tạo Kế toán & Phê duyệt ban đầu.

Kế toán trưởng duyệt YCTTBài tập thực hành cho học viênTrang 66/97Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài tập 3: Thu hộ kho bạc khác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×