Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Những vấn đề chung về chi NSNN

Những vấn đề chung về chi NSNN

Tải bản đầy đủ - 0trang

rút dự tốn



bằng lệnh chi tiền



2.1.1. Hình thức



2.1.2. Hình thức cấp phát



2.1. Hình thức cấp phát chi trả các khoản từ NSNN



2.1.1. Hình thức rút dự tốn



Áp dụng cho các khoản chi thường xuyên và được áp dụng

cho các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các đơn vị

sự nghiệp cơng, các tổ chức chính trị-xã hội, các đơn vị

được hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên theo

quy định của pháp luật.



2.1.1. Hình thức rút dự tốn



Đối tượng bao gồm : Cơ quan hành chính nhà nước; Đơn vị

sự nghiệp cơng lập; Tổ chức chính trị xã hội, chính trị xã

hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề

nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí thường

xuyên và đối tượng khác theo hướng dẫn riêng của cơ

quan nhà nước có thẩm quyền.



2.1.2. Hình thức cấp phát bằng lệnh chi tiền



 Áp dụng khi cấp ngân sách nhà nước cho các tổ chức, doanh nghiệp, các tổ



chức kinh tế-xã hội ít có quan hệ với ngân sách; chi trả nợ, viện trợ, cấp bổ

sung cân đối ngân sách và một số khoản chi đặc biệt khác. Đối tượng và nội

dung cấp phát ngân sách và một số khoản chi đặc biệt khác. Theo hình thức

này, Kho bạc Nhà nước chỉ thực hiện xuất quĩ ngân sách nhà nước theo lệnh

của cơ quan Tài chính (trừ trường hợp lệnh chi chuyển nguồn sang Kho bạc

Nhà nước để Kho bạc Nhà nước kiểm sốt chi theo qui định), cơ quan tài

chính chịu trách nhiệm về sự quyết định của mình trước cơ quan pháp luật

nhà nước.



2.1.2. Hình thức cấp phát bằng lệnh chi tiền



 Đối tượng và nội dung cấp phát ngân sách trung ương bằng lệnh chi tiền bao

gồm: Chi cho các đơn vị, các tổ chức kinh tế, xã hội khơng có quan hệ thường

xun với ngân sách nhà nước; Chi trả nợ nước ngoài; Chi cho vay của ngân

sách nhà nước; Chi kinh phí ủy quyền (đối với các khoản ủy quyền có lượng

vốn nhỏ, nội dung chỉ rõ) theo quyết định của Thủ trưởng cơ quan tài chính

và một số khoản chi khác theo quyết định của Thủ trưởng cơ quan tài chính.



2.2. Phương thức cấp phát NSNN



2.2.1. Cấp tạm ứng



2.2.2. Tạm cấp kinh phí



2.2.3. Chi ứng trước dự toán năm sau



2.2.4. Thanh toán trực tiếp



2.2.1. Cấp tạm ứng

Phương thức cấp tạm ứng là việc chi trả các khoản chi ngân

sách nhà nước cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong

trường hợp khoản chi ngân sách nhà nước của đơn vị sử dụng

ngân sách nhà nước chưa có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy

định do cơng việc chưa hồn thành.



2.2.2. Tạm cấp kinh phí

 Phương thức này được áp dụng khi đầu năm ngân sách các đơn vị sử dụng



ngân sách chưa có dự tốn được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Để khơng

ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan đơn vị, theo quy định và hướng dẫn

hàng năm của Bộ Tài chính, KBNN được tạm cấp kinh phí từ ngân sách cho

các đơn vị sử dụng ngân sách để chi lương và các khoản có tính chất lương…



 Cơ quan tài chính và Kho bạc Nhà nước thực hiện tạm cấp kinh phí ngân sách



nhà nước cho các nhiệm vụ chi theo quy định. Mức tạm cấp hàng tháng tối đa

không vượt quá mức chi bình quân 1 tháng của năm trước.



2.2.3. Chi ứng trước dự toán năm sau

Việc ứng trước dự toán được thực hiện trong trường hợp chi cho

các dự án, cơng trình quốc gia và các cơng trình xây dựng cơ bản

thuộc nhóm A đã đủ điều kiện thực hiện theo quy định; một số

nhiệm vụ quan trọng cấp bách phải thực hiện theo chế độ do Chính

phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định những chưa được bố trí trong

dự tốn và nguồn dự phòng khơng đáp ứng được.



2.2.4. Thanh toán trực tiếp

Thanh toán trực tiếp là phương thức chi trả ngân sách trực

tiếp cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước hoặc cho người

cung cấp hàng hóa dịch vụ khi cơng việc đã hồn thành, có đủ

các hồ sơ chứng từ thanh toán trực tiếp và các khoản chi ngân

sách đáp ứng đầy đủ các điều kiện chi ngân sách theo quy

định.



2.3. Nguyên tắc kiểm soát, thanh toán

Tất cả các khoản chi ngân sách nhà nước phải được kiểm tra, kiểm sốt trong q trình chi trả, thanh

tốn.



Mọi khoản chi ngân sách nhà nước được hạch toán bằng đồng Việt Nam theo niên độ ngân sách, cấp

ngân sách và mục lục ngân sách nhà nước



Việc thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước thực hiện theo nguyên tắc

trực tiếp từ Kho bạc Nhà nước cho người hưởng lương, trợ cấp xã hội và người cung cấp hàng hóa dịch

vụ



Trong q trình kiểm soát, thanh toán, quyết toán chi ngân sách nhà nước các khoản chi sai phải thu hồi

giảm chi hoặc nộp ngân sách.



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những vấn đề chung về chi NSNN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×