Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Khái niệm quản lý thu ngân sách nhà nước

1 Khái niệm quản lý thu ngân sách nhà nước

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.2. Đặc điểm quản lý thu quản lý thu NSNNĐược xác lập trên cở sở các văn bản quản lý pháp luật là sự phối hợp đồng bộ, chặt

chẽ giữa các khâu công việc, giữa các cơ quan, bộ phận liên quan đến việc thực hiện

nghĩa vụ đối với NSNN.Luôn bám sát với quá trình vận động của nền kinh tế.Là sự quản lý mang tính chất tổng hợp, là sự phối kết hợp giữa quản lý mang tính chất

nghiệp vụ thu và quản lý các hoạt động kinh tế của các chủ thể thực hiện nghĩa vụ đối

với NSNN.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu NSNNVề hệ thống chính sách, chế độ, các văn bản pháp luật về thu NSNNVề tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ quản lý thu NSNNSự hiểu biết pháp luật thu NSNN, tính tự giác của tổ chức và cá nhân thực hiện nghĩa vụ

đối với NSNNMức độ trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý thu NSNNTồn cầu hóa, hội nhập và mở cửa nền kinh tế2.4. Yêu cầu quản lý thu ngân sách nhà nướcBảo đảm động viên đầy đủ, kịp thời các khoản thu của NSNN theo đúng chính sách, chế độ, văn bản pháp luật

của Nhà nước.Bảo đảm thực thi nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về thu NSNN từ các cơ quan quản lý thu cũng như từ đối

tượng thực hiện nghĩa vụ đối với NSNN.Xác lập cơ chế, quy trình quản lý thu thích hợp, tn thủ các yêu cầu cải cách hành chính trong lĩnh vực tài

chính, NSNNTrong quản lý thu NSNN phải có sự phân định trách nhiệm rõ ràng; đồng thời, phải phối kết hợp giữu các bộ

phận một cách đồng bộ, nhịp nhàng.Hai là, quản lý sự tuân thủ các

chính sách, chế độ và các văn

bản pháp luật về thu NSNNMột là, quản lý quá trình huy

động nguồn thu của NSNN2.5. Nội dung quản lý thu ngân sách nhà nướcII. Chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước1. Những vấn đề chung về chi ngân2. Những quy định về chi NSNN quasách nhà nướcKho bạc Nhà nước1. Những vấn đề chung về chi NSNN2.1. Hình thức cấp phát chi trả các khoản từ NSNN

2.2. Phương thức cấp phát ngân sách nhà nước

2.3. Nguyên tắc kiểm soát, thanh toán

2.4. Điều kiện để KBNN chi NSNN

2.5. Quy trình kiểm sốt chi NSNNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Khái niệm quản lý thu ngân sách nhà nước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×