Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sử dụng ngạch công chức

Sử dụng ngạch công chức

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, BIÊN CHẾ, TUYỂN DỤNG12Công tác quản lý, sử

dụng biên chế, hợp

đồng lao độngCông tác tuyển

dụng công chức1. Công tác quản lý, sử dụng biên chế,

hợp đồng lao động

1. Phân cấp quản

lý và sử dụng biên

chế2. Sử dụng biên

chế

3. Sử dụng chỉ tiêu

hợp đồng lao động

4. Quản lý và sử

dụng biên chế theo

vị trí việc làm2. Công tác tuyển dụng công chức

Phân cấp tuyển dụng công chức1Ngạnh công chức tuyển dụng và tiêu

chuẩn về văn bằng, chứng chỉ

.2Chế độ tập sự32.1. PHÂN CẤP TUYỂN DỤNG CÔNG

CHỨC2.2. Ngạnh công chức tuyển dụng và tiêu

chuẩn về văn bằng, chứng chỉ

Ngạch chuyên viên nghiệp vụ,

ngạch kế toán viên

.1Ngạch chuyên viên làm công tác

tin học

.2Ngạch cán sự văn thư, lưu trữ3Ngạch nhân viên bảo vệ43. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CƠNG CHỨC01Mục tiêu,

ngun tắc đào

tạo, bồi dưỡng02Các loại hình, chương trình

và nội dung đào tạo,

bồi dưỡng03Quyền lợi, trách nhiệm của công

chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng1. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC ĐÀO TẠO, BỒI

DƯỠNG2. CÁC LOẠI HÌNH, CHƯƠNG TRÌNH

VÀ NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI

DƯỠNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sử dụng ngạch công chức

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×