Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giao nộp tài liệu vào lưu trữ hiện hành của cơ quan, tổ chức

Giao nộp tài liệu vào lưu trữ hiện hành của cơ quan, tổ chức

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trách nhiệm của đơn vị và cá nhân trong công tác

lập hồ sơ

(1) Thủ trưởng

cơ quan(5) Cán bộ văn

thư chuyên trách(2) Trưởng phòng

hành chính hoặc

chánh văn phòngTrách nhiệm(4) Cán bộ,

cơng chức

viên chức

trong cơ quan(3) Thủ trưởng

Các đơn vị trong

cơ quanCông tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ

thuộc trách nhiệm của những ai?

 Trách nhiệm của Lãnh đạo KBNN các cấp: Chỉ đạo, kiểm tra,

hướng dẫn việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ

cơ quan trong toàn hệ thống KBNN.

 Trách nhiệm của Chánh Văn phòng/Trưởng phòng HCQT/Tổ

trưởng TH-HC: Tổ chức thực hiện việc lập hồ sơ và giao nộp

hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ tại các đơn vị KBNN.

 Trách nhiệm của Lãnh đạo đơn vị: Tổ chức thực hiện việc lập

hồ sơ cơng việc đơn vị được giao chủ trì giải quyết; chỉ đạo việc

bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu đang được lưu giữ tại đơn vị và

giao nộp hồ sơ, tài liệu đã giải quyết xong vào Lưu trữ cơ quan

theo đúng qui định.Công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ

thuộc trách nhiệm của những ai?

 Trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức: Lập hồ sơ công

việc được phân công theo dõi, giải quyết; Giao nộp hồ sơ, tài

liệu vào Lưu trữ cơ quan đúng thời hạn và thủ tục quy định.

 Trách nhiệm của Văn thư đơn vị: Thống kê hồ sơ, tài liệu giao

nộp của đơn vị vào Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu; Bàn giao hồ

sơ, tài liệu cho Lưu trữ cơ quan.

 Trách nhiệm của cán bộ văn thư, lưu trữ: Sao gửi Danh mục

hồ sơ công việc và chuẩn bị bìa hồ sơ giao cho các đơn vị;

Hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức lập hồ sơ công việc và

giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo đúng quy

định của Nhà nước; Tiếp nhận, hoàn chỉnh và sắp xếp hồ sơ,

tài liệuThời hạn giao nộp tài liệu vào lưu trữ hiện hành

Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày công việc kết

thúc. Đối với tài liệu xây dựng cơ bản, trong thời

hạn 03 tháng kể từ ngày cơng trình xây dựng được

quyết toán.Thủ tục giao nộp11Trách

nhiệm của

đơn vị, cá

nhân22Trách

nhiệm của

lưu trữ cơ

quan.33Hồ sơ bàn

giaoQuy

Quyđinh

đinhtại

tại

điều

điều12

12Luật

Luật

Lưu

Lưutrữ

trữ

năm

năm2011

2011. .Thủ tục giao nộp hồ sơ, tài liệuBên nhận

Bên giao

Lập Danh mục hồ

sơ nộp lưuKý nhậnLập Biên bản giao

nhận hồ sơ nộp lưuMột số chú ý

Trường hợp có nhu cầu giữ lại hồ sơ, tài liệu :

* Được Lãnh đạo KBNN đồng ý;

* Gửi Lưu trữ cơ quan Danh mục hồ sơ cần giữ lại

* Thời gian không quá 02 năm kể từ ngày đến hạn nộp lưu

+ CBCC khi nghỉ công tác phải bàn giao hồ sơ cho Lãnh đạo đơn

vị hoặc người kế nhiệm

Lưu ý: + Không mang hồ sơ sang cơ quan, tổ chức khác

+ Không giữ hồ sơ, tài liệu của cơ quan làm tài liệu

riêngCâu hỏi ôn tập

Câu số 1: Phổ biến ở 1 cơ quan tổ chức hiện hành có

mấy loại hồ sơ

a, Có 2 loại

b, Có 3 loại

c, Có 1 loại

Câu số 2: Thời hạn nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử

trong thời gian bao lâu kể từ khi công việc kết thúc

a, 3 năm

b, 5 năm

c, 10 nămCâu hỏi ơn tập

Câu số 3: Bên ngồi hồ sơ phải đầy đủ các yếu tố gì?

a, Tên tác giả, tiêu đề

b, Số hồ sơ, thời gian

c, Thời hạn bảo quản

d, Tất cả

Câu số 4: Ai là người ký ban hành bản danh mục hồ

sơ hàng năm

a, Thủ trưởng cơ quan

b, Thủ trưởng các đơn vị trong cơ quan

c, Trưởng phòng hành chínhCâu hỏi ơn tập

Câu số 5: Trách nhiệm của cán bộ, công chức viên

chức trong cơ quan

a, Lập hồ sơ cơng việc của mình giải quyết

b, Sắp xếp và quản lý văn bản lưu

c, Hàng năm lập danh mục hồ sơ của đơn vị mình

Câu số 6: Trách nhiệm của văn thư chuyên trách

a, Lập hồ sơ công việc của mình giải quyết

b, Ký ban hành danh mục hồ sơ hàng năm

c, Sắp xếp và quản lý văn bản lưuCâu hỏi ôn tập

Câu số 7: Thời hạn nộp vào lưu trữ cơ quan trong

thời gian bao lâu từ khi công việc kết thúc?

a, 1 năm

b, 2 năm

c, 3 tháng

d, 3 nămTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giao nộp tài liệu vào lưu trữ hiện hành của cơ quan, tổ chức

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×