Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số chú ý

Một số chú ý

Tải bản đầy đủ - 0trang

Câu hỏi ôn tập

Câu số 1: Phổ biến ở 1 cơ quan tổ chức hiện hành có

mấy loại hồ sơ

a, Có 2 loại

b, Có 3 loại

c, Có 1 loại

Câu số 2: Thời hạn nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử

trong thời gian bao lâu kể từ khi công việc kết thúc

a, 3 năm

b, 5 năm

c, 10 nămCâu hỏi ôn tập

Câu số 3: Bên ngoài hồ sơ phải đầy đủ các yếu tố gì?

a, Tên tác giả, tiêu đề

b, Số hồ sơ, thời gian

c, Thời hạn bảo quản

d, Tất cả

Câu số 4: Ai là người ký ban hành bản danh mục hồ

sơ hàng năm

a, Thủ trưởng cơ quan

b, Thủ trưởng các đơn vị trong cơ quan

c, Trưởng phòng hành chínhCâu hỏi ôn tập

Câu số 5: Trách nhiệm của cán bộ, công chức viên

chức trong cơ quan

a, Lập hồ sơ công việc của mình giải quyết

b, Sắp xếp và quản lý văn bản lưu

c, Hàng năm lập danh mục hồ sơ của đơn vị mình

Câu số 6: Trách nhiệm của văn thư chun trách

a, Lập hồ sơ cơng việc của mình giải quyết

b, Ký ban hành danh mục hồ sơ hàng năm

c, Sắp xếp và quản lý văn bản lưuCâu hỏi ôn tập

Câu số 7: Thời hạn nộp vào lưu trữ cơ quan trong

thời gian bao lâu từ khi công việc kết thúc?

a, 1 năm

b, 2 năm

c, 3 tháng

d, 3 nămLOGOThank You !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số chú ý

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×