Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trách nhiệm của đơn vị và cá nhân trong công tác lập hồ sơ

Trách nhiệm của đơn vị và cá nhân trong công tác lập hồ sơ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ

thuộc trách nhiệm của những ai?

 Trách nhiệm của Lãnh đạo KBNN các cấp: Chỉ đạo, kiểm tra,

hướng dẫn việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ

cơ quan trong toàn hệ thống KBNN.

 Trách nhiệm của Chánh Văn phòng/Trưởng phòng HCQT/Tổ

trưởng TH-HC: Tổ chức thực hiện việc lập hồ sơ và giao nộp

hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ tại các đơn vị KBNN.

 Trách nhiệm của Lãnh đạo đơn vị: Tổ chức thực hiện việc lập

hồ sơ công việc đơn vị được giao chủ trì giải quyết; chỉ đạo việc

bảo quản an tồn hồ sơ, tài liệu đang được lưu giữ tại đơn vị và

giao nộp hồ sơ, tài liệu đã giải quyết xong vào Lưu trữ cơ quan

theo đúng qui định.Công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ

thuộc trách nhiệm của những ai?

 Trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức: Lập hồ sơ công

việc được phân công theo dõi, giải quyết; Giao nộp hồ sơ, tài

liệu vào Lưu trữ cơ quan đúng thời hạn và thủ tục quy định.

 Trách nhiệm của Văn thư đơn vị: Thống kê hồ sơ, tài liệu giao

nộp của đơn vị vào Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu; Bàn giao hồ

sơ, tài liệu cho Lưu trữ cơ quan.

 Trách nhiệm của cán bộ văn thư, lưu trữ: Sao gửi Danh mục

hồ sơ cơng việc và chuẩn bị bìa hồ sơ giao cho các đơn vị;

Hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức lập hồ sơ công việc và

giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo đúng quy

định của Nhà nước; Tiếp nhận, hoàn chỉnh và sắp xếp hồ sơ,

tài liệuThời hạn giao nộp tài liệu vào lưu trữ hiện hành

Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày công việc kết

thúc. Đối với tài liệu xây dựng cơ bản, trong thời

hạn 03 tháng kể từ ngày cơng trình xây dựng được

quyết toán.Thủ tục giao nộp11Trách

nhiệm của

đơn vị, cá

nhân22Trách

nhiệm của

lưu trữ cơ

quan.33Hồ sơ bàn

giaoQuy

Quyđinh

đinhtại

tại

điều

điều12

12Luật

Luật

Lưu

Lưutrữ

trữ

năm

năm2011

2011. .Thủ tục giao nộp hồ sơ, tài liệuBên nhận

Bên giao

Lập Danh mục hồ

sơ nộp lưuKý nhậnLập Biên bản giao

nhận hồ sơ nộp lưuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trách nhiệm của đơn vị và cá nhân trong công tác lập hồ sơ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×