Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Danh mục tài liệu cơ bản của hồ sơ tiêu biểu

Danh mục tài liệu cơ bản của hồ sơ tiêu biểu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Danh mục tài liệu cơ bản của hồ sơ tiêu biểuHồ sơ về bổ nhiệm cán bộCác văn bản đề nghị, chỉ đạo, hướng dẫn việc bổ nhiệm cán bộ;

Tài liệu về q trình lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ trong đơn vị;

Các tài liệu về lý lịch và q trình cơng tác của cán bộ;

Biên bản cuộc họp và ý kiến của các tổ chức Đảng, Chính quyền

về cán bộ đề nghị bổ nhiệm;

 Quyết định của thủ trưởng cấp trên hoặc thủ trưởng cơ quan về

việc bổ nhiệm cán bộ đề nghị bổ nhiệm;5.Giao nộp tài liệu vào lưu trữ hiện hành của cơ

quan, tổ chức1Trách nhiệm của đơn vị và cá

nhân trong công tác lập hồ sơGồm nội

dung

2Thời hạn giao nộp tài liệu vào lưu

trữ hiện hành3Thủ tục giao nộp

ComTrách nhiệm của đơn vị và cá nhân trong công tác

lập hồ sơ

(1) Thủ trưởng

cơ quan(5) Cán bộ văn

thư chun trách(2) Trưởng phòng

hành chính hoặc

chánh văn phòngTrách nhiệm(4) Cán bộ,

công chức

viên chức

trong cơ quan(3) Thủ trưởng

Các đơn vị trong

cơ quanCông tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ

thuộc trách nhiệm của những ai?

 Trách nhiệm của Lãnh đạo KBNN các cấp: Chỉ đạo, kiểm tra,

hướng dẫn việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ

cơ quan trong toàn hệ thống KBNN.

 Trách nhiệm của Chánh Văn phòng/Trưởng phòng HCQT/Tổ

trưởng TH-HC: Tổ chức thực hiện việc lập hồ sơ và giao nộp

hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ tại các đơn vị KBNN.

 Trách nhiệm của Lãnh đạo đơn vị: Tổ chức thực hiện việc lập

hồ sơ công việc đơn vị được giao chủ trì giải quyết; chỉ đạo việc

bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu đang được lưu giữ tại đơn vị và

giao nộp hồ sơ, tài liệu đã giải quyết xong vào Lưu trữ cơ quan

theo đúng qui định.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Danh mục tài liệu cơ bản của hồ sơ tiêu biểu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×