Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phông lưu trữ cơ quan

Phông lưu trữ cơ quan

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khái niệmPhơng lưu trữ Quốc gia

VN là tồn bộ tài liệu

của nước VN không

phân biệt thời gian,

xuất xứ, chế độ xã hội,

nơi bảo quản kỹ thuật

tài liệuPhông lưu trữ cơ quan là

tồn bộ tài liệu lưu trữ

hình thành trong q

trình hoạt động của một

cơ quan, tổ chức được lựa

chọn bảo quản trong một

kho lưu trữPhông lưu trữ cơ quanĐiều kiện cần

thiết để cơ quan

tổ chức lập

phông lưu trữ

cơ quanĐiều 11 Luật Lưu

trữ hiện hành quy

định thời hạn nộp

vào lưu trữ hiện

hànhHình ảnh đối lập2.Tầm quan trọng của hồ sơ đối với đời sống xã

hội và hoạt động quản lý nhà nước

Trong đời sống xã hộiĐối với hoạt động quản lý nhà nước3.Yêu cầu đối với lưu trữ hồ sơ trong cơ quan231Hồ sơ được

lập ra phải phản Đảm bảo

Thuận lợi ánh đúng chức giá trị tính

trong việc năng, nhiệm vụ toàn vẹn

điều tra cứu của cơ quan

của tài liệu

hồ sơ

đơn vị

.www.trungtamtinhoc.edu.vn4Phù hợp với các

quy định hiện

hành của pháp

luật4.Công tác lập hồ sơLập danh

mục hồ sơQuy trình lập

hồ sơLập danh mục hồ sơKhái niệm danh mục hồ sơTác dụng của danh mục hồ sơCác bước lập danh mục hồ sơ..Tác dụng của danh mục hồ sơ

(1) Giúp phân loại

sắp xếp tài liệu chủ động

hợp lý, khoa học, thuận tiện(5) Giao nộp tài liệu

vào lưu trữ hiện

hành của cơ quan

tổ chức(2) Giúp cán bộ lập

hồ sơ đầy đủ, chính

xácTác dụng chính(4) Giúp lãnh đạo cơ quan

nắm được tồn bộ cơng

việc của cơ quan và công việc

của từng cán bộ thừa hành.(3) Giúp cán bộ

Lưu trữ làm căn cứ

Kiểm tra, đôn đốc việc

Lập hồ sơ công việc của

cán bộ chuyên mônTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phông lưu trữ cơ quan

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×