Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhiệm vụ của các đơn vị thuộc KBNN các cấp

Nhiệm vụ của các đơn vị thuộc KBNN các cấp

Tải bản đầy đủ - 0trang

7. Nhiệm vụ của các đơn vị

thuộc KBNN các cấp7.1. Nhiệm vụ của các đơn vị thuộc KBNN

1. Vụ Tổng hợp - Pháp chế

Trình Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước:a) Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về quản lý thu, chi quỹ NSNN; quản lý quỹ

tài chính nhà nước và các quỹ do KBNN được giao quản lý (trừ quỹ ngoại tệ tập trung);b) Dự thảo Quyết định, Chỉ thị, Chiến lược phát triển, quy hoạch, chương trình hành động, kế hoạch dài hạn,

trung hạn của KBNN;c) Chương trình, kế hoạch hàng năm của KBNN về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản

lý;d) Dự thảo văn bản hướng dẫn về công tác pháp chế, công tác thống kê, phân tích tình hình hoạt động của hệ

thống KBNN.7. Nhiệm vụ của các đơn vị

thuộc KBNN các cấp7.1. Nhiệm vụ của các đơn vị thuộc KBNN

1. Vụ Tổng hợp - Pháp chế

Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc hệ thống KBNN trong thực hiện các quy định về các lĩnh vực nghiệp vụ

thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ.Là đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển hệ thống Kho bạc Nhà nước đến

2020.Tổ chức cơng tác pháp chế của hệ thống KBNN: Rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; Thẩm định

dự thảo văn bản do các đơn vị thuộc KBNN chuẩn bị; tổ chức công tác tự kiểm tra văn bản; tuyên truyền, phổ

biến, giáo dục pháp luật trong hệ thống KBNN; kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản

lý của KBNN; hợp nhất, pháp điển hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của KBNN.7. Nhiệm vụ của các đơn vị

thuộc KBNN các cấp7.1. Nhiệm vụ của các đơn vị thuộc KBNN

1. Vụ Tổng hợp - Pháp chế

Chủ trì, phối hợp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong hệ

thống KBNN

Là đầu mối tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Tổng hợp báo cáo thống kê của hệ thống KBNN; tổng hợp, phân tích các chỉ tiêu về tình hình hoạt động KBNN;

thơng tin, báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính và KBNN

Tham gia các văn bản, chính sách, chế độ liên quan đến các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ.

Các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng Giám đốc KBNN giao.7. Nhiệm vụ của các đơn vị

thuộc KBNN các cấp7.1. Nhiệm vụ của các đơn vị thuộc KBNN

2. Vụ Kiểm sốt chi

Trình Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước:a) Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về kiểm soát chi ngân sách nhà nước, bao gồm chi

thường xuyên, chi ĐT XDCB, chi sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng, chi các chương trình MTQG thuộc

nguồn vốn NSNN các cấp và chi các nguồn vốn khác được giao KBNN quản lý;b) Dự thảo các văn bản hướng dẫn về tổng hợp quyết tốn tình hình thanh tốn VĐT XDCB từ NSNN, vốn trái

phiếu Chính phủ, vốn đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương và các

nguồn vốn khác được giao quản lý.Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc hệ thống KBNN trong việc thực hiện các quy định về các lĩnh vực thuộc chức

năng, nhiệm vụ của Vụ.7. Nhiệm vụ của các đơn vị

thuộc KBNN các cấp7.1. Nhiệm vụ của các đơn vị thuộc KBNN

2. Vụ Kiểm sốt chi

Phối hợp tổng hợp báo cáo quyết tốn tình hình thanh tốn VĐt XDCB từ NSNN, vốn trái phiếu Chính

phủ, vốn đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương và các

nguồn vốn khác được giao quản lý.Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện kiểm sốt chi ngân sách nhà nước của hệ

thống KBNN; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính và KBNNTham gia các văn bản, chính sách, chế độ liên quan đến các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của

Vụ.Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do TGĐ KBNN giao.7. Nhiệm vụ của các đơn vị

thuộc KBNN các cấp7.1. Nhiệm vụ của các đơn vị thuộc KBNN

3. Vụ Kho quỹ

Trình Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước:a) Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài

sản quý, quản lý an toàn kho, quỹ trong hệ thống Kho bạc Nhà nước;b) Định mức, kế hoạch trang bị, thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ nghiệp vụ kho quỹ và an toàn kho,

quỹ trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc hệ thống KBNN trong việc thực hiện các quy định về các lĩnh vực

thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ.Thực hiện việc nhập, xuất, bảo quản, vận chuyển, tiêu huỷ các loại giấy tờ có giá phục vụ cho hoạt động

nghiệp vụ kho bạc.7. Nhiệm vụ của các đơn vị

thuộc KBNN các cấp7.1. Nhiệm vụ của các đơn vị thuộc KBNN

3. Vụ Kho quỹ

Lưu giữ, bảo quản, nhập, xuất, vận chuyển tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý của Nhà nước, của các cơ quan, đơn vị, cá

nhân gửi tại kho của KBNN; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn kho, quỹ tại KBNN; trả lại vàng, bạc, tư trang tạm thu,

tạm giữ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.Tổng hợp các trường hợp thừa, thiếu tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong kho, quỹ của hệ thống KBNN; phối hợp với

các đơn vị kiểm tra, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và kiến nghị biện pháp xử lý.Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện cơng tác quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý và an toàn

kho, quỹ trong hệ thống KBNN; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính và KBNN.

Tham gia các văn bản, chính sách, chế độ liên quan đến các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ.

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do TGĐ KBNN giao.7. Nhiệm vụ của các đơn vị

thuộc KBNN các cấp7.1. Nhiệm vụ của các đơn vị thuộc KBNN

4. Vụ Hợp tác quốc tế

Trình Tổng Giám đốc KBNN: Chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; Dự thảo các văn bản

hướng dẫn về công tác hợp tác quốc tế của KBNN.Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc KBNN trong việc thực hiện các quy định về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ

của Vụ.Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch HTQT sau khi được phê duyệt; phát triển, quản lý và điều phối hoạt động

HTQT của KBNN.Là đầu mối tiếp nhận các dự án quốc tế liên quan đến hệ thống KBNN; quản lý và điều phối hoạt động của các dự án, chương

trình hợp tác quốc tế của KBNN gắn với cải cách và hiện đại hố.Là đầu mối tổ chức các hội thảo, hội nghị trong nước có sự tham gia của đối tác nước ngoài, các hoạt động khảo sát, nghiên

cứu, trao đổi kinh nghiệm, giảng dạy, học tập và thực tập nghiệp vụ ở nước ngoài.7. Nhiệm vụ của các đơn vị

thuộc KBNN các cấp7.1. Nhiệm vụ của các đơn vị thuộc KBNN

4. Vụ Hợp tác quốc tế

Thực hiện công tác ngoại vụ của Kho bạc Nhà nước:a) Lập kế hoạch đồn ra, đồn vào hàng năm, dự trù tài chính đối ngoại; làm đầu mối tổ chức đồn ra, đón

đồn vào và phối hợp các đơn vị hữu quan trong việc cử đồn ra;b) Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các tài liệu, văn bản cần thiết liên quan đến nội dung

làm việc với các đối tác nước ngồi;

c) Hướng dẫn các thủ tục lễ tân, giải quyết các thủ tục visa, hộ chiếu cho hoạt động đoàn ra, đoàn vào;

d) Lưu trữ, quản lý, xử lý các văn bản đối ngoại và các tài liệu có liên quan đến các hoạt động hợp tác của hệ

thống KBNN;đ) Là đầu mối quản lý việc phiên dịch, biên dịch, khai thác thông tin các tài liệu hợp tác quốc tế về KBNN.7. Nhiệm vụ của các đơn vị

thuộc KBNN các cấp7.1. Nhiệm vụ của các đơn vị thuộc KBNN

4. Vụ Hợp tác quốc tế

Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện cơng tác hợp tác quốc tế của hệ thống

KBNN; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính và KBNN.Tham gia các văn bản, chính sách, chế độ liên quan đến các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ

của Vụ.Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do TGĐ KBNN giao.7. Nhiệm vụ của các đơn vị

thuộc KBNN các cấp7.1. Nhiệm vụ của các đơn vị thuộc KBNN

5. Vụ Thanh tra - Kiểm tra

Trình Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước:a) Kế hoạch thanh tra chuyên ngành hàng năm của đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng NSNN trong việc chấp

hành quy định pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của KBNN;b) Kế hoạch kiểm tra; kiểm tốn nội bộ việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với các tổ chức, cá

nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước;c) Các quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, công tác tiếp công

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động của hệ thống KBNN;d) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện về công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, công tác tiếp

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và cơng tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhiệm vụ của các đơn vị thuộc KBNN các cấp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×