Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sự ra đời và phát triển của Kho bạc Nhà nước Việt Nam

Sự ra đời và phát triển của Kho bạc Nhà nước Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.Sự ra đời và phát triển

của Kho bạc Nhà nước Việt Nam1. Nha Ngân khố quốc gia

• Sắc lệnh số 75/SL ngày 29/5/1946

của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quy

định tổ chức, bộ máy Bộ Tài chính.

• Nha Ngân khố là một bộ phận, trực

thuộc Bộ trưởng.

• 1946- 19511.Sự ra đời và phát triển

của Kho bạc Nhà nước Việt Nam

1. Sắc lệnh 75Điều thứ nhất

Bộ Tài chính gồm có:

A- Văn phòng

B- Các phòng sự vụ

C- Các nha

D- Các cơ quan phụ thuộc

E- Nha Thanh tra Tài chính

F- Ban cố vấn chuyên môn1.Sự ra đời và phát triển

của Kho bạc Nhà nước Việt Nam

1. Sắc lệnh 75

Điều thứ tư

Các nha: có năm nha:

1. Nha Thuế quan và thuế gián thu

2. Nha Trước bạ công sản và điền thổ

3. Nha Thuế trúc thu

4. Nha Ngân kho

5. Nha Hưu Bong

Các nha sẽ thuộc quyền trực tiếp ơng Bộ trưởng.

Mỗi nha có nghị định riêng ấn định nhiệm vụ và tổ chức.1.Sự ra đời và phát triển

của Kho bạc Nhà nước Việt Nam

2. Quản lý quỹ NSNN tại NHQG Việt Nam

• Nghị định số 107-TTg ngày 20/7/1951 (nay gọi là

Quyết địnhĐ, thành lập Kho bạc Nhà nước thuộc

quản lý của Bộ Tài chính và đặt trong Ngân hàng

quốc gia Việt Nam.

• Hệ thống Kho bạc Nhà nước (1951-1964) gồm:

• ở Trung ương có Kho bạc Trung ương;

• Tại các Liên khu có Kho bạc Liên khu;

• Tại các Tỉnh (Tp) có Kho bạc Tỉnh, Thành phố.1.Sự ra đời và phát triển

của Kho bạc Nhà nước Việt Nam

2. Quản lý quỹ NSNN tại NHQG Việt Nam

• Tất cả các khoản thu của ngân sách quốc gia đều phải

nộp vào Kho bạc.

• Các khoản chi của Kho bạc Trung ương đều phải có lệnh

của Bộ Tài chính;

• Các khoản chi của KB Liên khu và KB Tỉnh đều phải có

lệnh của Kho bạc TW.

• Việc điều hoà tiền giữa Kho bạc các cấp thuộc quyền của

Kho bạc Trung ương.

• Kho bạc Nhà nước các cấp có trách nhiệm đôn đốc và

kiểm tra các cơ quan và đơn vị thu tiền và nộp tiến vào

Kho bạc Nhà nước.1.Sự ra đời và phát triển

của Kho bạc Nhà nước Việt Nam1.Sự ra đời và phát triển

của Kho bạc Nhà nước Việt Nam1.Sự ra đời và phát triển

của Kho bạc Nhà nước Việt Nam1.Sự ra đời và phát triển

của Kho bạc Nhà nước Việt NamTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự ra đời và phát triển của Kho bạc Nhà nước Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×