Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Những nội dung quản lý tài chính công

Những nội dung quản lý tài chính công

Tải bản đầy đủ - 0trang

7.1.1. Quản lý quá trình thu của NSNN7.1.1. Quản lý quá trình thu của NSNN7.1.1. Quản lý quá trình thu của NSNN7.1.2. Quản lý quá trình chi của NSNN7.1.2. Quản lý quá trình chi của NSNN7.1.2. Quản lý quá trình chi của NSNN7.1.3. Quản lý việc thực hiện các biện pháp cân đối, thu, chi NSNN7.1.4. Phân cấp quản lý NSNN7.1.4. Phân cấp quản lý NSNN7.2 Quản lý các Quỹ TCC ngoài NSNN8. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính

Chức năngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những nội dung quản lý tài chính công

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x