Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đặc điểm của quản lý tài chính công

Đặc điểm của quản lý tài chính công

Tải bản đầy đủ - 0trang

6.1. Đặc điểm về đối tượng của quản lý TCC6.2. Đặc điểm về sử dụng các phương pháp và công cụ quản lý

TCC6.3. Đặc điểm về quản lý nội dung vật chất của TCC7. Những nội dung quản lý tài chính cơng7.1.1. Quản lý q trình thu của NSNNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc điểm của quản lý tài chính công

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x