Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Những nội dung chủ yếu của quản lý nhà nước về kinh tế

Những nội dung chủ yếu của quản lý nhà nước về kinh tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Những nội dung chủ yếu của quản lý nhà nước về kinh

tế2.1. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế

Những nội dung và phương pháp cụ thể của việc tổ chức bộ máy quản lý nhà nước nói

chung, bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế nói riêng, đã có các chun đề, mơn học khác trình

bày2.2. Xây dựng phương hướng, mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của

đất nước2.3. Xây dựng pháp luật kinh tế2.4. Tổ chức hệ thống các doanh nghiệp2.5. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng cho mọi hoạt động kinh tế của đất

nước2.6. Kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị kinh tế2.7 Thực hiện và bảo vệ lợi ích của xã hội, của Nhà nước và của

công dân3. Cơ chế, phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế3. Cơ chế, phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế3.1 Cơ chế quản lý kinh tếTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những nội dung chủ yếu của quản lý nhà nước về kinh tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×